Komunikat prasowy: Inditex w Galerii Burgas

• Inditex wynajął ponad 2 500 mkw. powierzchni handlowej w Galerii Burgas
• Zara i Bershka otworzą swoje pierwsze sklepy w Burgas
• Galeria Burgas zostanie otwarta wiosną 2012 roku

Galeria Burgas jest realizowana przez GTC Bułgaria – spółkę zależną Globe Trade Centre S.A. (GTC) i Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR). W Galerii Burgas zostaną otwarte sklepy najważniejszych międzynarodowych marek z Grupy Inditex, które zajmą łącznie ponad 2 500 mkw. powierzchni handlowej.

Sklepy marek z portfolio Grupy Inditex – Zara i Bershka – zajmą 2 505 mkw. (odpowiednio: 1 875 i 630 mkw.) powierzchni w Galerii Burgas.

Galeria Burgas będzie dysponowała 36 500 mkw. powierzchni handlowej netto oraz 1 200 miejscami parkingowymi. Centrum będzie pierwszym nowoczesnym obiektem tego typu w południowo-wschodniej części Bułgarii. Podobnie jak pozostałe inwestycje handlowe GTC w tym regionie Europy, projekt ma szansę wprowadzić na lokalny rynek nowy model handlu i rozrywki. Bułgaria pozostaje krajem o najmniejszym nasyceniu nowoczesnymi powierzchniami handlowymi w Unii Europejskiej.

Położone na wybrzeżu Morza Czarnego Burgas to czwarte pod względem wielkości miasto w Bułgarii (ponad 350 000 mieszkańców). Jest ważnym ośrodkiem przemysłowym, kulturalnym i turystycznym. W Burgas znajduje się również największy w Bułgarii międzynarodowy port lotniczy.

Oddanie Galerii Burgas do użytku planowane jest na wiosnę 2012 roku.

Komunikat prasowy: Publikacja wyników za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2011 r.

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za drugi kwartał oraz pierwsze półrocze 2011 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w Euro.

Wyniki II kwartału i I półrocza 2011 r.

  • Sprzedaż 50% udziałów w Galerii Mokotów przy wycenie nieruchomości na poziomie 475 mln Euro przyniesie GTC ok. 110 mln Euro wolnej gotówki
  • Zakończona została budowa Platinium IV – budynek jest w całości wynajęty przez Grupę Aviva
  • W Chorwacji zostało otwarte centrum handlowe Avenue Mall Osijek
  • W Bukareszcie Spółka zakupiła działkę pod nowy budynek biurowy
  • Przychody z wynajmu wzrosły do 25 mln Euro (+9% rok do roku) w II kw. i do 50 mln Euro (+5% rok do roku) w pierwszym półroczu
  • Zysk brutto z działalności operacyjnej kształtował się na poziomie 25 mln Euro w II kw. i 47 mln Euro w pierwszym półroczu
  • Rewaluacja portfela nieruchomości przyniosła stratę netto w wysokości 38 mln Euro, odzwierciedlając wpływ czynników makroekonomicznych oraz konserwatywne podejście wyceniających
  • Sprzedaż udziałów w Galerii Mokotów pozwoliła na rozpoznanie przychodu z tytułu podatku dochodowego w wysokości 13 mln Euro
  • Wydatki inwestycyjne wyniosły 104 mln Euro w porównaniu do 82 mln Euro w analogicznym okresie 2010 r.
  • Powierzchnia ukończonych inwestycji na wynajem wyniosła 536.000 mkw. Nieruchomości te są wyceniane na 1,9 mld Euro

“Kryzys zadłużenia w strefie Euro oraz jego wpływ na europejskie rynki finansowe, spowodował opóźnienie oczekiwanego ożywienia gospodarczego, zwłaszcza w Europie Południowo-Wschodniej. Początkowo sądziliśmy, że takie ożywienie rozpocznie się w 2011 r., jednak trendy zaobserwowane w drugi kwartale wskazują, że nastąpi ono później niż przewidywaliśmy. Opóźnienie to ma istotny wpływ na nieruchomości handlowe w Europie Południowo-Wschodniej – z uwagi na spadek siły nabywczej, szczególnie w odniesieniu do produktów nie-spożywczych, jak również ze względu na obniżanie stawek czynszu w centrach handlowych, co prowadzi do korekty wartości nieruchomości.” – mówi Eli Alroy, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. “Jednak, co ważne, fundamenty Spółki pozostają mocne, szczególnie biorąc pod uwagę fakt, że 50% ukończonych nieruchomości znajduje się w Polsce.” – dodaje Eli Alroy.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosły o 9% do 26 mln Euro w drugim kwartale 2011 r. i o 5% do 50 mln Euro w pierwszym półroczu w porównaniu do analogicznego okresu 2010 roku. Na wzrost ten miały wpływ czynsze generowane przez nieruchomości ukończone po 30 czerwca 2010 r., w tym Galerię Stara Zagora w Bułgarii i Avenue Mall Osijek w Chorwacji. Część z ukończonych nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem odsetka powierzchni wynajętej.

Marża brutto na działalności operacyjnej z tytułu wynajmu wyniosła 71% w drugim kwartale 2011 r. i 72% w pierwszym półroczu. Na wynik ten miał wpływ niższy poziom wynajmu w niektórych z nowo ukończonych budynków biurowych i centrów handlowych.

Przychody ze sprzedaży mieszkań wyniosły 7 mln Euro w drugim kwartale 2011 r. i 10 mln Euro w pierwszym półroczu. Na wynik ten miał wpływ niższy popyt oraz większe upusty dla nabywców. Marża brutto na działalności operacyjnej z tytułu sprzedaży mieszkań w drugim kwartale 2011 r. wyniosła 3%.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł o 4% do 25 mln Euro w drugim kwartale i do 47 mln Euro w pierwszym półroczu. Ponieważ przychody z niektórych nieruchomości na dzień 30 czerwca 2011 r. nie były jeszcze ustabilizowane, osiągnięte wyniki na poziomie operacyjnym mogą w przyszłości ulec poprawie.

Strata z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych wyniosła 38 mln Euro w pierwszym półroczu 2011 r. Kwota ta stanowi mniej niż 2% wartości nieruchomości Spółki, wskazując na ich odporność na sytuację makroekonomiczną, co z kolei jest m.in. wynikiem wysokiej jakości nieruchomości inweatycyjnych GTC.

“Europejski kryzys zadłużenia, który zdominował rynki w drugim i na początku trzeciego kwartału, przyczynia się do dużej niestabilności cen nieruchomości. Stan taki będzie utrzymywał się do momentu, w którym rozwiązane zostaną kwestie leżące u podłoża kryzysu. Obecna sytuacja sprzyja niechęci do nadmiernego ryzyka w wymiarze krótkookresowym, co z kolei miało wpływ na wycenę projektów GTC na dzień 30 czerwca 2011 roku. Nie sądzimy, aby taki trend miał charakter stały. Oczekujemy, że obecna sytuacja ulegnie odwróceniu, gdy tylko trendy makroekonomiczne się poprawią” – powiedział Erez Boniel, Dyrektor Finansowy i Członek Zarządu GTC. „Wierzymy w duży potencjał naszych nieruchomości w Europie Południowo- Wschodniej, który urzeczywistni się gdy tamtejszy rynek powróci na ścieżkę wzrostu” – dodał Erez Boniel.

Strata netto wyniosła 47 mln Euro w drugim kwartale i 38 mln Euro w pierwszym półroczu, głównie w wyniku straty z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych, co zostało częściowo zrównoważone przez przychody z tytułu podatku dochodowego.

Wydatki inwestycyjne osiągnęły poziom 104 mln Euro w pierwszym półroczu 2011 r. w porównaniu do 82 mln Euro w analogicznym okresie rok wcześniej. Dzięki zachowanej płynności finansowej oraz zdolności kredytowej, GTC będzie realizować wybrane projekty deweloperskie na swoich kluczowych rynkach. W drugim półroczu br. GTC planuje ukończenie 42.000 mkw. powierzchni, co w skali roku da łącznie 82.000 mkw. ukończonej powierzchni.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2011 kształtowała się na poziomie 2,2 mld Euro (wyłączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 244 mln Euro), po uwzględnieniu straty z ich wyceny w pierwszym półroczu 2011 r., co odzwierciedla sytuację makroekonomiczną na dzień 30 czerwca 2011 r. Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz działek przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona na dzień 30 września 2011 r.

Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 czerwca 2011 r. ukształtowała się na poziomie 4,7 Euro w porównaniu do 4,8 Euro na dzień 31 grudnia 2010 r.

GTC utrzymuje korzystną strukturę zapadalności długu – około 50% zadłużenia jest wymagalne w 2017 roku i później. Średni koszt finansowania długiem pozostał na atrakcyjnym poziomie 5,5%. Zapewnia to Spółce komfort w realizacji dalszych planów rozwoju.

Ostatnie wydarzenia

Sprzedaż udziałów w Galerii Mokotów

1 sierpnia 2011 r., po spełnieniu wszystkich warunków określonych w umowie przedwstępnej, GTC podpisała umowę sprzedaży 50% udziałów w swojej flagowej inwestycji handlowej – Galerii Mokotów w Warszawie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 475 mln Euro. Nabywcą udziałów jest spółka stowarzyszona Unibail Rodamco S.E. – aktualny współwłaściciel i zarządca centrum.

Transakcja przyniesie GTC około 110 mln Euro wolnej gotówki.

Platinium IV ukończone i wynajęte w całości

Realizacja czwartego budynku w kompleksie Platinium Business Park, położonym u zbiegu ulic Domaniewskiej i Wołoskiej w Warszawie, rozpoczęła się w maju 2010 roku. Dwunastokondygnacyjny budynek został w całości wynajęty przez Grupę Aviva, która zajmuje w nim 13.000 mkw. powierzchni biurowej. Firma wprowadziła się do budynku latem tego roku.

Avenue Mall Osijek ukończone i otwarte

7 kwietnia br., Globe Trade Centre S.A. (GTC) oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) otworzyły centrum handlowo-rozrywkowe Avenue Mall w Osijeku – czwartym co do wielkości mieście Chorwacji (120 tysięcy mieszkańców), ważnym ekonomiczno-kulturalnym ośrodku wschodniej części kraju. W bezpośrednim zasięgu Avenue Mall Osijek mieszka około pół miliona osób. Obecność cenionej w Chorwacji marki Avenue Mall ma duży wpływ na lokalną mapę handlową oraz rozwój regionu i miasta Osijek.

W Avenue Mall Osijek znajduje się 80 punktów handlowych i usługowych, położonych na blisko 27,000 mkw. powierzchni najmu. Ponad 90% dostępnej powierzchni zostało już wynajęte, a pozostała jej część jest przedmiotem zaawansowanych negocjacji. Realizacja Avenue Mall Osijek jest współfinansowana przez EBOiR oraz Raiffeisen Bank. EBOiR jest również właścicielem 20% udziałów w tym przedsięwzięciu.

Avenue Mall Osijek, poza częścią handlową, oferuje część rozrywkową, w skład której wchodzą: najnowocześniejszy w Chorwacji kompleks kinowy Cineplexx (7 ekranów), miejsce do gier i zabaw dla dzieci oraz liczne bary i restauracje. W Avenue Mall znajduje się jeden z największych sklepów firmy Müller w Chorwacji oraz hipermarket Mercator (ponad 2.500 mkw. powierzchni). Centrum dysponuje najsilniejszą poza stolicą kraju, Zagrzebiem, ofertą odzieżową – ponad 50 sklepów marek lokalnych i międzynarodowych. Lista kluczowych najemców Avenue Mall Osijek uwzględnia marki: Cineplexx, Mercator, Müller, United Colors of Benetton, Sportina Group, Esprit, Terranova, Elipso, Jysk oraz wiele innych.

Rozpoczęcie realizacji nowego biurowca w Bukareszcie

Budynek Ana Tower będzie położony w bezpośrednim sąsiedztwie wielokrotnie nagradzanego kompleksu biurowego – City Gate. Inwestycję zrealizuje spółka utworzona przez GTC Romania i ANA Group. Obie strony posiadają po 50% udziałów, przy czym GTC pełni rolę zarządzającego projektem w imieniu obu partnerów. Na 24 kondygnacjach Ana Tower znajdzie się około 30.000 mkw. powierzchni biurowej do wynajęcia. Biurowiec będzie położony w północnej części Bukaresztu – w biznesowej części miasta. Poza pierwszorzędną lokalizacją oraz najwyższej klasy biurami, najemcy Ana Tower, w bezpośrednim sąsiedztwie budynku będą mieli do dyspozycji bogate zaplecze biznesowe (w tym dwa hotele). Łatwy dostęp do biurowca zapewni rozwinięta sieć komunikacji publicznej. Ana Tower będzie piątym budynkiem biurowym, który GTC zrealizuje w stolicy Rumunii, po Europe House, America House (oba budynki zostały już z powodzeniem sprzedane) oraz dwóch wieżach City Gate.

Galleria Arad przyciągnęła Grupę Inditex

Galleria Arad przyciąga najważniejszych międzynarodowych najemców z segmentu mody. To kolejni kluczowi najemcy galerii, po hipermarkecie Cora oraz multipleksie Cinema City. Sklepy marek z portfolio Grupy Inditex – Zara, Bershka, Stradivarius oraz Pull&Bear – zajmą w Galerii Arad ok. 3.700 mkw. powierzchni. Centrum dysponuje łącznie blisko 33.600 mkw. powierzchni do wynajęcia. Galeria Arad jest w ponad 92% wynajęta. Jej otwarcie planowane jest na październik tego roku.

Komunikat prasowy: GTC finalizuje sprzedaż pozostałych 50% udziałów w Galerii Mokotów

Globe Trade Centre S.A. (GTC) sfinalizowała umowę sprzedaży 50% udziałów w swojej flagowej inwestycji handlowej – Galerii Mokotów w Warszawie. Transakcja została przeprowadzona przy wycenie nieruchomości na poziomie 475 mln euro. Nabywcą udziałów jest spółka stowarzyszona Unibail Rodamco S.E. – aktualny współwłaściciel i zarządca centrum.

Wstępna umowa sprzedaży udziałów została zawarta przez GTC i spółkę zależną Unibail Rodamco S.E. w maju br. Spółki sfinalizowały umowę 1 sierpnia 2011 r., po spełnieniu wszystkich warunków zawartych w umowie przedwstępnej.

Transakcja przyniesie GTC 110 mln euro wolnej gotówki, która zostanie przeznaczona na realizację kolejnych inwestycji w Polsce i innych krajach regionu.

Galeria Mokotów to pierwszorzędne centrum handlowo-rozrywkowe w Warszawie. Inwestycja została ukończona w 2000 roku i do dzisiaj pozostaje jednym z najważniejszych punktów na handlowej mapie Polski. Centrum dysponuje 62.000 mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia. Znajdują się w nim liczne sklepy renomowanych marek, punkty usługowe oraz wielosalowe kino.

 

Dodatkowych informacji udzielają
Małgorzata Czaplicka
Globe Trade Centre S.A.
tel.: +48 22 606 07 10
e-mail: mczaplicka@gtc.com.pl

Grzegorz Zybert
Everest Consulting
tel.: +48 22 839 39 49
mobile: +48 504 212 345
e-mail: g.zybert@everestconsulting.pl

Przemysław Polak
Advanced Public Relations
tel.: +48 22 854 07 47
mobile: +48 600 404 613
e-mail: ppolak@advancedpr.pl