Ograniczenie kosztów wpłynęło na korzystniejszy poziom marż

Publikacja wyników osiągniętych w II kw. i I poł. 2012 roku

Ograniczenie kosztów wpłynęło na korzystniejszy poziom marż

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała wyniki finansowe za drugi kwartał i pierwsze półrocze 2012 roku. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w euro.

 Realizacja planu strategicznego na lata 2012-2014

 • Pomyślnie zakończona emisja akcji wzmocniła saldo środków pieniężnych, umożliwiając obniżanie poziomu zadłużenia
 • Zakłada się, że trzyletni plan sprzedaży wybranych aktywów zostanie w tym roku zrealizowany w 30% dzięki sprzedaży Platinium Business Park oraz działek w Polsce i Rumunii
 • Wyniki operacyjne zostały poprawione dzięki redukcji kosztów

Kluczowe wydarzenia w II kw. 2012 r.

 • Przychody z wynajmu wzrosły o 3% w porównaniu z I kw. 2012 r. do 33 mln euro (32 mln euro w I kw. 2012 r.)
 • Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 25 mln euro – tyle samo, co w II kw. 2011 r. i o 8% więcej niż w I kw. 2012 r.
 • Marża brutto na wynajmie wyniosła 74% (71% w II kw. 2011 r.). Marża brutto na sprzedaży mieszkań wyniosła 8%, podczas gdy w II kw. 2011 r. wskaźnik ten był ujemny
 • Koszty sprzedaży oraz koszty administracyjne zostały zmniejszone o 39%, jako rezultat działań Zarządu na rzecz poprawy wyników operacyjnych Spółki
 • Ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości na poziomie 12 mln euro, było związane przede wszystkim z niestabilnymi warunkami ekonomicznymi w Rumunii
 • Ukończenie Platinium Business Park V oraz budynku Corius, jak również sprzedaż Platinium Business Park I-IV, przyczyniły się do zysku z rewaluacji w wysokości 12 mln euro
 • Strata zanotowana w tym okresie wynikała głównie z negatywnego przeszacowania portfela nieruchomości

 Kluczowe wydarzenia w I poł. 2012 r.

 •  Pomimo niewielkiego spadku przychodów, zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 47 mln euro – tyle samo, co w I poł. 2011 r.
 • Marża brutto na wynajmie wyniosła 73% (72% w I poł. 2011 r.). Marża brutto na sprzedaży mieszkań wyniosła 5%, podczas gdy w I poł. 2011 r. wskaźnik ten był ujemny
 • Wskaźnik wynajęcia powierzchni komercyjnych utrzymał się na poziomie 89%
 • Optymalizacja kosztów przyczyniła się do wzrostu marż
 • Ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości na poziomie 10 mln euro, było związane przede wszystkim z niestabilnymi warunkami ekonomicznymi w Rumunii
 • Ukończenie Platinium Business Park V oraz budynku Corius, jak również sprzedaż Platinium Business Park I-IV, przyczyniły się do zysku z rewaluacji w wysokości 17 mln euro
 • Strata zanotowana w tym okresie wynikała głównie z negatywnego przeszacowania portfela nieruchomości
 • Na dzień 30 czerwca 2012 r., portfel Spółki obejmował 635 tys. mkw. ukończonej powierzchni komercyjnej, wycenianej 1,6 mld euro

  “Ostatnie miesiące były bardzo ważne dla GTC. Zarząd Spółki dostosował strategię działania do aktualnych warunków rynkowych. Określiliśmy cele i przygotowaliśmy szczegółowy plan działań, które umożliwią nam ich realizację” – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC. „Pierwszym i jednym z najważniejszych działań była emisja akcji, której pomyślne zakończenie wzmocniło pozycję gotówkową Spółki o około 100 mln euro. Dodatkowo, jesteśmy blisko zrealizowania około 30% z trzyletniego planu sprzedaży wybranych aktywów. Te dwa kroki nie tylko znacząco wzmocnią zasoby gotówki GTC, ale również umożliwią dalsze obniżanie poziomu zadłużenia oraz kontynuację istotnych projektów, które chcemy realizować” – dodał Alain Ickovics.

 Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług spadły o 5% r/r, ale w porównaniu z poprzednim kwartałem wzrosły w II kw. 2012 r. o 3% do 33 mln euro. W I poł. 2012 r. przychody z wynajmu oraz z tytułu usług spadły o 2% w porównaniu z analogicznym okresem 2011 r., do poziomu 64 mln euro. Było to związane przede wszystkim ze sprzedażą Galerii Mokotów. Według stanu z czerwca 2012 r., część z ukończonych nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem poziomu wynajęcia oraz zakończeniem okresów wolnych od czynszu. Marża na wynajmie wyniosła 74% w II kw. 2012 r. oraz 73% w I poł. 2012 r., co stanowi lepszy wynik niż odpowiednio 71% i 72% osiągnięte w analogicznych okresach 2011 r. Wynik ten jest również lepszy niż 72% osiągnięte w I kw. 2012 r.

Przychody ze sprzedaży mieszkań w II kw. 2012 r. wyniosły 5 mln euro, a w I poł. 2012 r. 10 mln euro. W II kw. 2012 r. marża na działalności operacyjnej z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosła 8%, a w I poł. 2012 r. 5%. Wpływ na to miała głównie sprzedaż domów w podwarszawskim Osiedla Konstancja. Marża na innych projektach mieszkaniowych była ujemna.

Zysk brutto z działalności operacyjnej utrzymał się w II kw. 2012 r. na poziomie 25 mln euro. Zysk brutto z działalności operacyjnej w I poł. 2012 r. wyniósł 47 mln euro. Zysk brutto był w II kw. 2012 r. o 8% wyższy niż w poprzednim kwartale. Było to możliwe przede wszystkim dzięki optymalizacji kosztów, na którą Spółka położyła duży nacisk w ostatnich 3-6 miesiącach.

 

Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła 12 mln eurow II kw. 2012 r. oraz 10 mln euro w I poł. 2012 r. Strata wynikała przede wszystkim z ujemnego przeszacowania wartości centrów handlowych GTC w Rumunii, co z kolei miało związek z wzrostem stóp kapitalizacji, spadkiem przychodów z działalności centrów handlowych oraz niestabilną sytuacją ekonomiczną w tym kraju.

 Strata netto wyniosła 21 mln euro w II kw. 2012 r. oraz w 18 mln euro I poł. 2012 r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązania podatkowe.

 Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2012 r. kształtowała się na poziomie 2.042 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 175 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez Zarząd Spółki na dzień 30 września 2012 r.

Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 czerwca 2012 r. ukształtowała się na poziomie 2,6 euro (11,1 PLN) w porównaniu do 3,2 euro na dzień 31 grudnia 2011 r., na co główny wpływ miała emisja 100 mln akcji w cenie niższej od ich wartości księgowej.

 

 Kluczowe wydarzenia w II kw. 2012 roku

Wzmocnienie pozycji gotówkowej i przygotowania do obniżenia zadłużenia

Udana emisja akcji

Liczba zapisów na oferowane 100 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł każda, ponad dwukrotnie przekroczyła liczbę oferowanych przez Spółkę akcji. W okresie subskrypcji, w ramach wykonania prawa poboru zostało złożonych 3 671 zapisów podstawowych na 97 822 615 akcji serii I. Jednocześnie, złożono 482 zapisy dodatkowe na 105 374 171 akcji serii I. Kardan N.V uczestniczył w emisji proporcjonalnie do posiadanych w Spółce udziałów. GTC pozyskała z emisji 445 mln zł (bez uwzględnienia kosztów oferty).

 

Sprzedaż Platinium Business Park w Warszawie

Spółki zależne z Grupy GTC oraz Grupy Allianz Real Estate zawarły wstępną umowę sprzedaży Platinium Business Park. Sprzedawana część składa się z pięciu ukończonych budynków o łącznej powierzchni najmu ok. 56.000 mkw. Niezależnie, GTC może rozbudować kompleks o szósty budynek o powierzchni ok. 13.000 mkw. do wynajęcia.

Wstępna umowa sprzedaży Platinium Business Park została zawarta zgodnie z ustalonymi wcześniej ramowymi warunkami transakcji. Spółka spodziewa się, że zawarcie finalnych umów nastąpi w drugiej połowie 2012 roku. Cena sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park wyniosła 171-173 mln euro i będzie podlegać korektom przy podpisaniu umów przyrzeczonych. Cena sprzedaży oznacza, że transakcja została zawarta przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7%. Ostateczne zamknięcie transakcji przyniesie GTC ok. 60 mln euro wolnej gotówki.

Zarówno emisja akcji, jak również sprzedaż Platinium Business Park to ważne wydarzenia, które umożliwią GTC dalsze obniżanie poziomu zadłużenia.

Ukończone projekty

Galleria Burgas otwarta (Bułgaria)

Galleria Burgas została otwarta 15 maja br. Jest to dwunaste centrum handlowe stworzone przez GTC w Europie Środkowo- i Południowo-Wschodniej oraz jedyny nowy obiekt tego typu otwarty w Bułgarii w I poł. 2012 r. Galleria Burgas to również pierwszy nowoczesny obiekt handlowy, z tak silnym składem najemców, w południowej części tego kraju. Galleria Burgas dysponuje 37.000 mkw. powierzchni handlowej netto, która jest wynajęta w blisko 90%. Główni najemcy Galerii Burgas to Grupa Inditex (Zara, Bershka, Oysho), H&M, Carrefour (supermarket o powierzchni 4.700 mkw.), Cinema City (10-salowy multipleks – pierwsze kino tej wielkości w regionie Burgas), Pure Fitness oraz inne cenione marki lokalne i międzynarodowe.

Zasięg oddziaływania centrum obejmuje zasobny region Burgas, na którego gospodarkę duży wpływ ma ruch turystyczny. W dniu otwarcia nowe centrum odwiedziło ponad 32 tysięcy osób. W ciągu pierwszych pięciu dni działalności, centrum odnotowało ponad 120 tysięcy odwiedzających.

 

Platinium Business Park V ukończony (Warszawa)

Realizacja jedenastokondygnacyjnego budynku o powierzchni najmu 12.000 mkw. zakończyła się w czerwcu 2012 r. Powierzchnia typowego piętra wynosi 1.024 mkw. i może być dowolnie zaaranżowana w układzie gabinetowym lub open space.

Na liście najemców Platinium Business Park V są m.in. takie firmy jak VeriFone Poland, Grupa PSA, Schrack-Seconet, K2 Internet oraz Starcom. Budynek jest wynajęty w ponad 90%, a w sprawie pozostałej powierzchni toczą się zaawansowane negocjacje.

Wyróżnione projekty

Budynek Corius w Warszawie otrzymał certyfikat LEED Gold

GTC otrzymała potwierdzenie z U.S. Green Building Council (USGBC) dotyczące przyznania budynkowi Corius certyfikatu ekologicznego LEED® Gold w kategorii „Core and Shell”. To dopiero drugi obiekt w Polsce mogący pochwalić się certyfikatem LEED w kategorii, w której oceniane są wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja założeń projektowych.

Corius to trzeci budynek, który powstał w ramach Okęcie Business Park – kompleksu biznesowego położonego przy ul. 17 Stycznia, w sąsiedztwie Lotniska Chopina w Warszawie. W budynku znajduje się 9.000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej na siedmiu kondygnacjach (powierzchnia typowego piętra wynosi 1.434 mkw.) Do dyspozycji najemców jest 205 miejsc na parkingu podziemnym oraz dodatkowe naziemne stanowiska postojowe dla gości, kurierów i taksówek.

 Projekty w przygotowaniu

Planowana budowa dwóch galerii handlowych w Warszawie

Równolegle z pracami nad projektem inwestycji w Wilanowie, GTC planuje budowę drugiego nowoczesnego centrum handlowo-rozrywkowego w Warszawie. Inwestycja powstanie na działce o powierzchni 4,9 ha na Białołęce. Koszt inwestycji szacowany jest na ok. 160 mln euro.

Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, działka na której powstanie centrum jest w całości przeznaczona pod zabudowę handlowo-usługową.  Dzięki dobrej komunikacji, w zasięgu bezpośredniego oddziaływania nowego centrum znajdą się, poza Białołęką, również sąsiednie dzielnice. Szacuje się, że w zasięgu planowanego centrum mieszka łącznie ok. 520 tysięcy osób.

 

Znaczące umowy najmu zwiększające ogólny poziom wynajęcia

GTC korzysta z reputacji solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż.

W II kw. 2012 r. GTC podpisała wiele znaczących umów najmu powierzchni biurowej i handlowej. Umowy te mają pozytywny wpływ na ogólny wskaźnik powierzchni wynajętej, poziom gotówkowy oraz wycenę wybranych aktywów:

Nowe umowy najmu:

–         Nowi najemcy budynków biurowych w Warszawie: Platinium Business Park V (Grupa PSA Peugeot Citröen, 3.500 mkw.) oraz Okęcie Business Park(Polskie Porty Lotnicze: 1.900 mkw., Straż Graniczna: 700 mkw.)

–         Nowi najemcy w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach: Rockwell (2.100 mkw.), Trac Tec (1.200 mkw.), American Heart of Poland (1.000 mkw.), Oracle (1.000 mkw.), KPMG (800 mkw.), Vattenfall (700 mkw.). Do grona najemców kompleksu dołączyła też jedna z czołowych polskich firm prywatnych, której nazwa zostanie ujawniona we wrześniu br. Zajmie ona 3.200 mkw.

–         GTC podpisała umowę z HP na wynajem powierzchni biurowej w University Business Park w Łodzi. Wielkość powierzchni najmu stanowi informację poufną

–         Kolejne wiodące lokalne i międzynarodowe marki wynajęły powierzchnię w centrach handlowo-rozrywkowych GTC w regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej.

Umowy przedłużone oraz zwiększające wynajmowaną powierzchnię:

–         Firma State Street przedłużyła podpisaną w 2008 roku umowę wynajmu ok. 15.000 mkw. powierzchni klasy A w Centrum Biurowym Kazimierz w Krakowie. Nowa umowa została zawarta na okres 10 lat.

–         Spółki wchodzące w skład międzynarodowej grupy reklamowej Publicis pozostaną najemcami Platinium Business Park w Warszawie przez kolejne 7 lat. Poza przedłużeniem umowy wynajmu 9.500 mkw., Grupa Publicis wynajęła też w kompleksie dodatkowe 2.200 mkw. Umowę wynajmu powierzchni w Platinium Business Park na kolejne 5 lat przedłużyła też firma GE Healthcare (1.500 mkw.).

–         IBM pozostanie najemcą Centrum Biurowego GTC w Krakowie przez kolejne 5 lat. W kwietniu br., firma przedłużyła umowę wynajmu ponad 5.000 mkw. Umowę wynajmu 600 mkw. przedłużył też lokalny oddział firmy Deloitte. Z kolei firma Hitachi wynajęła dodatkowe 400 mkw., powiększając swoje biuro w Centrum Biurowym GTC do blisko 2.000 mkw.