GTC przedłuża zapadalność kolejnej transzy obligacji

Globe Trade Centre S.A. (GTC) pomyślnie przedłużyła, poprzez emisję nowych obligacji, zapadalność wcześniej wyemitowanych obligacji o wartości ponad 21 mln euro, podlegających wykupowi w 2014 roku. Jest to uzupełnienie wcześniejszej, podobnej transakcji o wartości 50 mln euro. Tym samym, GTC przedłużyła zapadalność obligacji o łącznej wartości ponad 70 mln euro, co stanowi element strategicznego planu Spółki w zakresie poprawy bilansu oraz płynności finansowej.

GTC zaproponowała wybranym inwestorom instytucjonalnym przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji Spółki wyemitowanych w 2007 roku, w drodze ich umorzenia oraz emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, GTC wyemitowała 884 obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 88,4 mln złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na koniec kwietnia 2018 roku.

Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.

W celu dalszego oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy i umorzyła dodatkowe 354 istniejące obligacje o wartości około 8 mln euro. Cena ich nabycia wyniosła 96,48% ich wartości nominalnej.

Transakcja stanowi kolejne potwierdzenie zaufania rynku wobec aktualnej polityki finansowej GTC.

Spółka planuje wprowadzenie nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.