Publikacja wyników osiągniętych w III kwartale i dziewięciu miesiącach 2013 r.

Dalsza poprawa wyników finansowych, ale wyniki nadal pod wpływem dewaluacji portfela

Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za III kw.
i dziewięć miesięcy 2013 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS)
i zaprezentowane w euro.

 

Wyniki finansowe III kw. 2013 r.

 

 • Zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich  i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości utrzymał się na stabilnym poziomie 7 mln euro (7 mln euro w III kw. 2012 r.). Wyniki operacyjne w ujęciu kwartalnym od początku 2013 r. poprawiają się (I kw.: 3 mln euro, II kw.: 4 mln euro, III kw.: 7 mln euro) dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami oraz ograniczeniu kosztów administracyjnych i finansowych
 • Marża brutto na działalności operacyjnej wzrosła do poziomu 74% (71% w III kw. 2012 r.)
 • Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (34 mln euro w III kw. 2012 r.) co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park (2 mln euro) oraz obniżenia stawek wynajmu
  w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech
 • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 10 mln euro, głównie w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych w Polsce i na Węgrzech została częściowo zrównoważona pozytywną wyceną Galerii Kazimierz dokonaną po podpisaniu wstępnej umowy sprzedaży inwestycji
 • Koszty finansowe spadły do poziomu 10 mln euro (13 mln euro
  w III kw. 2012 r.) dzięki zmniejszeniu poziomu zadłużenia w wyniku wykupu obligacji i spłaty kredytów

 

Wyniki finansowe za 9 miesięcy 2013 r.

 

 • Zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 14 mln euro (10 mln euro w 9 miesiącach 2012 r.) co było możliwe dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami, zmniejszeniu ograniczeniu kosztów administracyjnych i finansowych
 • Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 89 mln euro (98 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.), co było głównie następstwem sprzedaży Platinium Business Park (8 mln euro) oraz spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni biurowych
  w Polsce i na Węgrzech
 • Wydatki administracyjne, po odliczeniu kosztów programu opcji menadżerskich, spadły o 15% do 9 mln euro (10 mln euro
  w dziewięciu miesiącach 2012 r.), głównie dzięki zmniejszeniu wydatków i redukcji kosztów
 • Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 80 mln euro wynikała ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię Bucharest co było następstwem zmian legislacyjnych w Rumunii, spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz spadku stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych umów w Polsce i na Węgrzech oraz zmiany stopy kapitalizacji w Polsce
 • Wskaźnik LTV wyniósł 55% (57% 30 września 2012 r.)
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek, wyniosły 23 mln euro (28 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r.), dzięki sprzedaży Platinium Business Park, która wygenerowała 5 mln euro w I poł. 2012 r.
 • Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł 103 mln euro

 
“Trzeci kwartał przebiegał zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Dokonaliśmy dalszej poprawy wyników operacyjnych i realizowaliśmy naszą strategię sprzedaży aktywów. Wyniki operacyjne GTC we wszystkich aspektach wykazują poprawę w porównaniu
z tym samym okresem roku ubiegłego. Sprzedaż Galerii Kazimierz jest zgodna z naszą strategią odświeżania portfolio poprzez sprzedaż dojrzałych aktywów i zastępowania ich nowymi projektami oferującymi atrakcyjny zwrot z zainwestowanych środków. Spółka spłaca zadłużenie co pozwoliło na obniżenie wskaźnika LTV do 55% na koniec września. Jesteśmy usatysfakcjonowani tym co do tej pory osiągnęliśmy, ale wciąż mamy wiele pracy przed sobą. Naszym priorytetem w chwili obecnej są trzy wielkopowierzchniowe projekty handlowe, które rozwijamy jednocześnie w Warszawie
i w Belgradzie. Przygotowujemy się także do spłaty obligacji zapadających w przyszłym roku – powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC.

 

Wyniki finansowe

Przychody z najmu oraz z tytułu usług zmniejszyły się do poziomu 30 mln euro
w II
I kw. 2013 r. i 89 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r. z 34 mln euro w III kw. 2012 r. i 98 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012, co było spowodowane sprzedażą Platinium Business Park w Warszawie i obniżeniem stawek najmu,
w szczególności w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech. Marża na wynajmie była stabilna, na poziomie 74% w III kw. 2013 r. (71% w III kw. 2012 r.) i 72%
w dziewięciu miesiącach 2013 r. (73% w dziewięciu miesiącach 2012 r.). Na koniec września 2013 r. poziom wynajmu ukończonych budynków GTC S.A. wyniósł 91%,
z czego wynika że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze wzrostem średniego poziomu wynajmu.

Przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych spadły do 3 mln euro w III kw. 2013 r. i 9 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r., z, odpowiednio, 6 mln euro w III kw. 2012 r. i 16 mln euro w dziewięciu miesiącach 2012 r., główne
z powodu mniejszej dostępności wolnych mieszkań i domów oraz osłabionego popytu na poszczególnych rynkach.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 22 mln euro w III kw. 2013 r. i 64 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r., z, odpowiednio, 24 mln euro w III kw. 2012 r. i 71 mln euro  dziewięciu miesiącach 2012 r., głównie w wyniku sprzedaży Platinium Business Park.

Koszty sprzedaży spadły do 1 mln euro w III kw. 2013 r. i 2 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r., głównie z powodu ograniczenia działań sprzedażowych
i leasingowych.

Koszty administracyjne spadły o 2 mln euro do 2 mln euro w III kw. 2013 r., głównie w wyniku zmniejszenia rezerwy na koszty związane programem opcji menadżerskich. Koszty administracyjne spadły o 7 mln euro do 6 mln euro dziewięciu miesiącach 2013 r. głównie w wyniku odwrócenia rezerwy na koszty związane z programem opcji menedżerskich oraz ograniczenia kosztów. Wyłączając wpływ programu opcji menadżerskich, koszty administracyjne spadły o 16% do 9 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r.

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 10 mln euro w III kw. 2013 r. i 80 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii oraz przewidywanego spadku cen najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji, a także spadku cen najmu w nowo wynajmowanych biurach
w Polsce i na Węgrzech jak również wzrostu stopy kapitalizacji w Polsce. Strata związana z aktualizacją wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych o 19 mln euro w III kw. 2013 r. i o 91 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r. została częściowo zrównoważona wyższą wyceną wartości Galerii Kazimierz (o 6 mln euro) oraz Galerii Pietra Neamt (2 mln euro).

Koszty finansowe spadły do 12 mln euro w III kw. 2013 r. i 37 mln euro
w dziewięciu miesiącach 2013 r. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi, poprzedzony spadkiem poziomu zadłużenia w skutek spłaty kredytów i obligacji.

Strata netto wyniosła 2 mln euro w III kw. 2013 r. i 77 mln euro w dziewięciu miesiącach 2013 r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych i zobowiązania podatkowe.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 września 2013 r. kształtowała się na poziomie 1 709 mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 89 mln euro). Wskaźnik zadłużenia do aktywów (LTV) wyniósł 55%. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 września 2013 r. kształtowała się na poziomie 2,2 euro, w porównaniu z 2,4 euro z 31 grudnia 2012 r.

 

Kluczowe wydarzenia

 

Sprzedaż Galerii Kazimierz

 GTC podpisało wstępną umowę sprzedaży krakowskiej Galerii Kazimierz z Nellia Sp.
z o.o., częścią Invesco Group. Decyzja GTC o sprzedaży jest zgodna ze strategią spółki polegającą na zbywaniu dojrzałych aktywów oraz ogłoszonym w ubiegłym roku planem spółki zakładającym generowanie wpływów netto dzięki sprzedaży aktywów. Wycena Galerii Kazimierz na poziomie 180 mln euro za 100 proc. udziałów odzwierciedla zapotrzebowanie rynku na podobne inwestycje. Finalizacja transakcji jest uzależniona od m.in. uzyskania zgód właściwych regulatorów rynku oraz przeprowadzenia formalności prawnych i wygeneruje ok. 50 mln euro wpływów w gotówce dla GTC.

 

Wznowienie budowy budynku Pascal w Krakowie

 Budynek biurowy Pascal to kulminacyjny punkt realizacji Centrum Biurowego Korona, flagowego projektu GTC w Krakowie. Siedmiopiętrowy budynek oferuje najemcom 5500 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej najwyższej jakości. Dowolnie konfigurowalne, przestronne wnętrza spełniają potrzeby najbardziej wymagających najemców. Budynek zlokalizowany jest w centrum miasta, w rejonie ulic Armii Krajowej, Przybyszewskiego, Juliusza Lea i Kołowej, co umożliwia szybki transport do
i z kluczowych rejonów Krakowa.

 

Nowe umowy najmu i przedłużenia

 GTC nieprzerwanie wykorzystuje swoją zdolność do zapewnienia rynkowi i najemcom najwyższej jakości powierzchni biurowych i zindywidualizowanych rozwiązań dla klientów z różnych branż. W trzecim kwartale 2013 r. GTC podpisało liczne nowe umowy najmu oraz przedłużenia najmu na niemal 16 000 m kw. W ciągu dziewięciu miesięcy 2013 r. GTC podpisało umowy najmu lub przedłużenia najmu na łączną powierzchnię niemal 60 000 m kw.

 

Nowe umowy najmu

–         IBM wynajął 1 650 m kw. w budynku Pascal w krakowskim Centrum Biurowym Korona. Budynek zostanie ukończony w I kw. 2014

–         Firma logistyczna DFDS wynajęła na pięć lat 1 600 m kw. w budynku Globis Poznań

–         Nowe najmy łącznie 1 100 m kw. powierzchni biurowej w różnych budynkach w Polsce

–         Nowe najmy łącznie 1 230 m kw. powierzchni biurowej w różnych budynkach w Serbii

–         Nowe najmy łącznie 3 000 m kw. powierzchni handlowej w centrach handlowych w Bułgarii i Chorwacji

 

Znaczące umowy przedłużające i powiększające najem

–         Pandora przedłużyła najem ponad 1 100 m kw. w budynku Corius znajdującym się w warszawskim Okecie Business Park

–         Samsung Electronics przedłużył najem ponad 1850 m kw. w University Business Park (Łódź)

–         Przedłużenia najmów łącznie 1 450 m kw. powierzchni biurowej w różnych budynkach w Polsce

–         Przedłużenia najmów łącznie 1 500 m kw. powierzchni biurowej w różnych budynkach w Serbii

–         Przedłużenia najmu łącznie 1 500 m kw. powierzchni handlowej w centrach handlowych w Chorwacji

 

LPP SA i Cinema City w galeriach handlowych w Wilanowie i na Białołęce

 Koncern odzieżowy LPP SA, właściciel takich marek jak Reserved czy Cropp oraz Cinema City International, największy operator kin w Europie Środkowo-Wschodniej podpisały listy intencyjne w sprawie najmów w planowanych galeriach handlowych w warszawskim Wilanowie i na Białołęce.

Oba projekty znajdują się w końcowych etapach projektowych i już teraz cieszą się dużym zainteresowaniem najemców. Cinema City International, największy operator sieci kin w Europie Środkowo-Wschodniej i Izraelu oraz trzecia sieć kinowa w Europie, wstępnie porozumiał się z GTC w sprawie wynajmu ponad 4 000 m kw. powierzchni w Galerii Wilanów oraz ponad 3 300 m kw. w Galerii Białołęka.

Spółka podpisała także porozumienie w sprawie wynajmu powierzchni przez LPP S.A., lidera wśród polskich firm odzieżowych i właściciela takich popularnych marek odzieżowych jak  Reserved, House, Cropp, Mohito, a także bardzo udanie debiutującej najnowszej marki LPP – Sinsay, oraz sieci salonów z artykułami wyposażenia wnętrz Home&You. LPP wynajmie od GTC ponad 4 600 m kw. w Galerii Wilanów oraz ponad 4 700 m kw. w Galerii Białołęka. Największymi sklepami spółki w obu galeriach będą sklepy flagowe odzieżowej marki Reserved.

Oba projekty, Galeria Wilanów i Galeria Białołęka, są w końcowych stadiach prac poprzedzających rozpoczęcie budowy. GTC zakłada, że Galeria Białołęka otworzy swoje podwoje w 2015 r., a jej odpowiedniczka w Wilanowie – rok później.

 

Okęcie Business Park zapełnia się kolejnymi najemcami

Dachser, firma działająca na międzynarodowym rynku transportu od lat trzydziestych XX w., zdecydował się na przeniesienie swojego warszawskiego biura do budynku Corius. Pracownicy Dachser wprowadzą się do biurowca GTC w styczniu 2014 r. i zostaną tam przez przynajmniej pięć lat. Z kolei Funai, jeden z najpopularniejszych producentów m.in. telewizorów w USA, również wybrał Okęcie Business Park na swoją siedzibę. Biura firmy Funai znajdą się w budynku Zephirus. Umowa, podobnie jak w przypadku Dascher zawarta na pięć lat, obowiązuje także od stycznia 2014 r. Sąsiadem spółki z Japonii, będzie Nowa Itaka, największe biuro podróży działające na polskim rynku turystycznym.
„GTC oferuje swoim najemcom biura spełniające najwyższe standardy rynkowe. Dlatego tak często wybierają nas liderzy poszczególnych rynków, którzy wymagają bezkompromisowej jakości. GTC jest gwarancją takiego poziomu usług biznesowych” – powiedziała Katarzyna Pankiewicz, Dyrektor Leasingu GTC.
Okęcie Business Park to nowoczesny kompleks biurowy usytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie międzynarodowego lotniska im. F. Chopina. Składa się z trzech budynków: Nothus, Zephirus i Corius. Ostatni może pochwalić się prestiżowym certyfikatem ekologicznym LEED (Leadership in Energy and Environmental Design), przyznanym przez promującą ekologiczne budownictwo amerykańską organizację Green Building Council i zaświadczającym o efektywności energetycznej budynku i jego minimalnym wpływie na środowisko zarówno na etapie budowy, jak i po oddaniu do użytkowania. Wśród głównych najemców powierzchni w Okęcie Business Park są takie firmy jak EFG Eurobank, Avon, EGIS, czy Pandora.
Firmą, która współpracowała z GTC przy wynajmie powierzchni przez Itakę w budynku Zephirus jest Jones Lang LaSalle.

 

***

 

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r. w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie. GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowych. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 mkw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 000 mkw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 602 000 mkw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 548 000 mkw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,2 mln mkw. powierzchni komercyjnej i 615,000 mkw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld euro. Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowych indeksach WIG20 i WIG30. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.