Planowane podniesienie kapitału zakładowego przyczyni się do dalszego wzrostu GTC

Globe Trade Centre S.A. („GTC” lub „Spółka”), wiodąca spółka z sektora nieruchomości komercyjnych, prowadząca działalność w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, rekomenduje swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Spółka zamierza zainwestować pozyskany kapitał w generujące przychody i oferujące wartość dodaną aktywa oraz w budowę wyselekcjonowanych projektów.

W ślad za zmianą struktury akcjonariuszy, która dokonała się pod koniec 2013 roku, GTC dokonało rewizji swojej średnioterminowej strategii w celu lepszego wykorzystania nowych możliwości inwestycyjnych, jakie pojawiają się w obecnych warunkach rynkowych. Spółka położy nacisk na tworzenie wartości poprzez przejęcia aktywów oraz aktywne zarządzanie rosnącym portfelem projektów i aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wsparte starannie wyselekcjonowanymi działaniami deweloperskimi, realizowanymi przy wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę banku ziemi.

Zarząd GTC, aby sprawnie realizować strategię Spółki, zarekomenduje swoim udziałowcom zatwierdzenie i udział w zapowiedzianej emisji do 140 milionów nowych akcji z prawem poboru. Nowo pozyskany kapitał posłuży stymulacji wzrostu i rentowności Spółki.

“Starannie wyselekcjonowaliśmy potencjalne aktywa, które chcielibyśmy nabyć lub wybudować, spełniając przy tym nasze rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Będziemy nabywać generujące przychody, oferujące wartość dodaną aktywa oraz budować na naszym banku ziemi projekty deweloperskie, które oferują najwyższy zwrot przy ograniczonym ryzyku. Ograniczymy nowe inwestycje do dużych miast w Polsce oraz do stolic regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, tj. Warszawy, Bukaresztu, Budapesztu i Belgradu. Wierzymy, że rynek nieruchomości komercyjnych w połączeniu z obecną polityką fiskalną Unii Europejskiej, zapewniającą niezwykle niskie stopy oprocentowania, tworzy unikalne okazje do przejęć, co umożliwia stabilny wzrost. Nasz główny akcjonariusz, Lone Star, całkowicie wspiera zrewidowaną strategię GTC. Jej realizacja to główny cel zaproponowanego podniesienia kapitału. Będziemy przekonywać pozostałych akcjonariuszy o zaletach tej strategii, tak aby opowiedzieli się za podniesieniem kapitału” – komentuje Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

Fundusz Lone Star, główny akcjonariusz GTC, potwierdził swoje całkowite poparcie dla strategii GTC i planu Zarządu dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego.

Podniesienie kapitału jest ważne, aby jeszcze bardziej wzmocnić bilans GTC i umożliwić realizację strategii ukierunkowanej na wzrost” – dodał Alexander Hesse, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego odbędzie się głosowanie nad proponowaną emisją akcji z prawem poboru, odbędzie się 23 kwietnia 2015 r.

 

***

 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.

Od powstania w 1994 roku Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji. Wybudowała 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m2 powierzchni najmu, oraz dziewięć projektów mieszkaniowych, oferujących ponad 400 000 m2 powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 000 m2.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
Niniejszy materiał został przygotowany przez Globe Trade Centre S.A. („Spółka”), ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie została jeszcze podjęta. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zostało zwołane na 23 kwietnia 2015 r. („Walne Zgromadzenie”). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane 27 marca 2015 r. raportem bieżącym nr 8/2015. W tym samym dniu na stronie internetowej Spółki (www.gtc.com.pl) został opublikowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego („Prospekt”), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o publicznej ofercie jej Akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty dopiero po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, oraz po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF. Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w materiale, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.
Zawarte w materiale stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.
Wszelkie zawarte w materiale informacje na temat perspektyw działalności należy odczytywać jako wewnętrzne cele Spółki i nie należy ich interpretować jako projekcji lub prognoz finansowych. Wartości te mogą, lecz nie muszą okazać się prawidłowe.
Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania niniejszego materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Dalsza poprawa kluczowych wskaźników finansowych i operacyjnych

Globe Trade Centre S.A. (“GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za 2014 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.

Wyniki za 2014 r.

 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 110 mln euro w 2014 r. (110 mln euro w 2013 r.)
 • Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 74% w 2014 r. (71% w 2013 r.)
 • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem1  wzrósł do 29 mln euro w 2014 r. (19 mln euro w 2013 r.) dzięki poprawie wyników operacyjnych połączonej z obniżeniem kosztów
 • Wskaźnik pokrycia odsetek wzrósł do 2,1x (1,7x w 2013 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 54% (53% na dzień 31 grudnia 2013 r.)  
 • Średni koszt obsługi zadłużenia spadł do 4,2% (4,3% w 2014 r.)  
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 40 mln euro (26 mln euro w 2013 r.), głównie w wyniku spadku kosztów odsetek i zwiększeniu przepływów gotówkowych z wynajmu
 • Środki pieniężne i depozyty na koniec roku wyniosły 113 mln euro
 • Strata z tytułu aktualizacji wyceny wyniosła 194 mln euro (185 mln euro w 2013 r.)
 • Zawarcie z pożyczkodawcami umowy przedwstępnej dotyczącej rozliczenia kredytu udzielonego na projekt Felicity w zamian za przejęcie przez nich projektu

Przez cały 2014 r. Zarząd spółki skupiał swoje wysiłki na optymalizacji działalności Spółki i redukcji kosztów. Zaowocowało to dalszą poprawą kluczowych wskaźników operacyjnych.

Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC, komentuje: “Wierzę, że efektywność GTC uległa znacznej poprawie. Odnotowaliśmy stabilne, wysokie przychody z tytułu wynajmu. Po dokonaniu analizy wyników naszego portfolio w mniejszych miastach w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech, zdecydowaliśmy się zaprzestać wspierania niektórych z aktywów nieprzynoszących oczekiwanych zysków i zintensyfikować nasze wysiłki na ich sprzedaży. W efekcie odnotowaliśmy znaczący spadek wyceny części nieruchomości i banku ziemi położonych w tych lokalizacjach. Tym niemniej, znaleźliśmy potencjalnych nabywców na niektóre z tych nieruchomości. Co więcej, osiągnęliśmy porozumienie z pożyczkodawcami, co pozwoli nam na sprzedaż tych aktywów i przeniesienie pożyczek na poziom GTC S.A. Jest to dla nas ogromny krok naprzód. Dzięki niemu nasz zespół będzie mógł skupić się wyłącznie na działalności deweloperskiej i nabywaniu aktywów”.

“Osiągnęliśmy kolejne kamienie milowe w wynajmie i postępowaniu administracyjnym w odniesieniu do Galerii Północnej i Galerii Wilanów w Warszawie. Spodziewamy się, że pozwolenie na budowę Galerii Północnej będzie wydane w połowie 2015, po czym niezwłocznie przystąpimy do prac budowlanych”.

“Zespół GTC w Serbii zdołał wyprzedzić harmonogram prac budowlanych projektu biurowego FortyOne w Belgradzie. Planujemy ukończyć budowę tego budynku w trzecim kwartale 2015 r. Kontynuujemy również analizę możliwych do nabycia aktywów generujących przychody i jednocześnie oferujących potencjał dalszego wzrostu. Jesteśmy przygotowani do realizacji tej części naszej strategii jak tylko fundusze z podniesienia kapitału staną się dostępne” – zakończył Thomas Kurzmann.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i usług pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 110 mln euro w 2014 r. w porównaniu z 110 mln euro w 2013 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 74% w 2014 r. (71% w 2013 r.).

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań wzrosły do 15 mln euro w 2014 r., głównie dzięki zwiększonej sprzedaży mieszkań w Rumunii i Polsce. Marża na sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 1%.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 81 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 78 mln euro w 2013 r., głównie dzięki oszczędnościom w wydatkach operacyjnych w przypadku niektórych, słabych nieruchomości.

Koszty sprzedaży pozostały na prawie niezmienionym poziomie 3 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 3 mln euro w 2013 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 11 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 11 mln euro w 2013 r.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem2  wzrósł do 29 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 19 mln euro w 2013 r., dzięki poprawie marży brutto z działalności operacyjnej połączonej z obniżeniem kosztów.

Strata netto z aktualizacji wartości aktywów inwestycyjnych i utraty wartości nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 194 mln euro w 2014 r. Strata wynika głównie ze spadku wartości godziwej aktywów znajdujących się w mniejszych miastach w Rumunii, Chorwacji i Bułgarii, a także aktywów wchodzących w skład banku ziemi w Budapeszcie. W poprzednich latach GTC wspierało działalność operacyjną niektórych projektów w celu poprawy ich wyników operacyjnych, jednakże wsparcie to nie przyniosło oczekiwanych rezultatów. Po ponownej ocenie nieruchomości zlokalizowanych w mniejszych miastach oraz drugorzędnych lokalizacjach w Rumunii, Chorwacji, Bułgarii i na Węgrzech, w czwartym kwartale 2014 r. podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wspierania wybranych projektów i sprzedaży aktywów Spółki, które nie przynoszą oczekiwanych zysków. W efekcie, wyceny zostały sporządzone na podstawie mniej korzystnych założeń dotyczących przyszłych wyników osiąganych przez wybrane centra handlowe, co spowodowało zmiany oczekiwanej stawki czynszu wymaganych inwestycji oraz stopy kapitalizacji (yield) skorygowanej ryzykiem.

Koszty z tytułu odsetek netto wyniosły 37 mln euro w 2014 r. w porównaniu do 43 mln euro w 2013 r.

Strata netto w wysokości 207 mln euro w 2014 r. jest spowodowana głównie stratą z aktualizacji aktywów inwestycyjnych i utracie wartości nieruchomości mieszkaniowych.

Poziom zadłużenia wyniósł 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. (spadek z 888 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.). Średnia zapadalność długu wyniosła 5,1 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku (spadek z 4,3% w 2013 r.).

Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł 54% na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do 53% na dzień 31 grudnia 2013 r.

Pokrycie odsetek wzrosło do 2,1x na dzień 31 grudnia 2014 r. z 1,7x na dzień 31 grudnia 2013 r.

Wartość aktywów netto w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r. w porównaniu do 1,9 euro na dzień 31 grudnia 2013 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 40 mln euro w 2014 r. (26 mln euro w 2013 r.), głównie dzięki zwiększeniu poziomu wynajmu i przychodów z wynajmu w projektach Grupy w Krakowie, Łodzi i Katowicach oraz spadkowi odsetek zapłaconych.

Kluczowe osiągnięcia

Emisja akcji

W styczniu 2014 r. GTC wyemitowało 32 mln akcji serii J na okaziciela. Popyt wyniósł 250% wartości oferowanych akcji, co dowiodło silnego zainteresowania spółką przez polskich i międzynarodowych inwestorów.

Refinansowanie obligacji

W marcu 2014 r. GTC wyemitowało 20 000 nowych obligacji wartych 200 mln złotych zapadających w 2018/2019 r. Obligacje zostały objęte przez polskie instytucje finansowe i są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst.

Na początku 2014 r. GTC spłaciło 102 mln euro obligacji zapadających w kwietniu 2014 r. oraz instrumentów zabezpieczających z nimi powiązanych środkami z emisji obligacji i częściowo z emisji akcji, tym samym zmniejszając stan zobowiązań.

Rozpoczęcie budowy projektu biurowego FortyOne w Belgradzie

W październiku 2014 r. GTC przeprowadziło oficjalną ceremonię rozpoczęcia budowy FortyOne, swojego najnowszego projektu w Serbii. Ten kompleks biurowy klasy A zaoferuje 10 300 m kw. powierzchni. Obecnie jest wynajęty w 60%. Ukończenie i otwarcie pierwszej fazy projektu jest przewidziane na trzeci kwartał 2015 r. Prace konstrukcyjne przebiegają szybciej niż zaplanowano.

Ukończenie i otwarcie budynku Pascal w Krakowie

Po wznowieniu budowy oferującego 5 600 m kw. budynku Pascal, będącego ostatnim etapem cenionego Kompleksu Biurowego Korona w Krakowie, w pierwszej połowie 2014 r. GTC sfinalizowało prace budowlane. Obecnie Pascal jest oddany do użytku i całkowicie wynajęty.

Postęp dwóch kluczowych projektów handlowych w Warszawie

Na dzień 31 grudnia 2014 r., oba projekty osiągnęły znaczące poziomy umów przednajmu. Względem Galerii Północnej zawarto 10 umów na łącznie 19 921 m kw. powierzchni, co ustanowiło poziom przednajmu projektu na 31%. Jest to istotna liczba umów, co do której toczą się kolejne negocjacje.

Na koniec 2014 r. Galeria Wilanów odnotowała 11 umów przednajmu na łącznie 15 627 m kw. Przekłada się to na 25% poziom przednajmu, z kolejnymi kontraktami będącymi w trakcie negocjacji.

Wnioski o pozwolenie na budowę obu projektów są aktualnie przetwarzane. W odniesieniu do Galerii Północnej, proces mający na celu uzyskanie pozwolenia osiągnął ostatni etap, natomiast procedura dotycząca Galerii Wilanów postępuje.

Znaczące umowy najmu i przedłużenia umów

Pomimo nieustającej presji na stawki najmu, GTC cieszy się niesłabnącą reputacją wśród kluczowych najemców, którzy cenią sobie doświadczenie i jakość oferowane przez spółkę. 2014 r. odznaczył się zawarciem licznych nowych umów i przedłużeń najmu, a także umów przednajmu na łączną ilość 147 500 m kw. w Europie Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej.

Znaczące przedłużenia umów najmu:

 • Rząd Węgier, Budapeszt, Węgry – 28 787 m kw.
 • ExxonMobil, Center Point, Budapeszt, Węgry – 19 000 m kw.
 • IBM, Centrum Biurowym Korona, Kraków, Polska – 7 154 m kw.
 • Microsoft, kompleks City Gate, Bukareszt, Rumunia – 6 845 m kw.
 • Roche, kompleks City Gate, Bukareszt, Rumunia – 2 881 m kw.

Znaczące umowy przednajmu:

 • Carrefour, Galeria Północna i Galeria Wilanów, Warszawa, Polska – 16 100 m kw. (łącznie)
 • Grupa LPP, Galeria Północna i Galeria Wilanów, Warszawa, Polska – 9 350 m kw. (łącznie)
 • Cinema City, Galeria Północna i Galeria Wilanów, Warszawa, Polska – 7 300 m kw. (łącznie)
 • H&M, Galeria Północna, Warszawa, Polska – 2 100 m kw.

1 Zysk przed opodatkowaniem, zmianą w wycenie wartości aktywów inwestycyjnych, deprecjacją i zmianą wartości godziwej zabezpieczeń
2 Zysk przed opodatkowaniem, zmianą w wycenie wartości aktywów inwestycyjnych, deprecjacją i zmianą wartości godziwej zabezpieczeń

***

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.
Od powstania w 1994 r. Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Węgier i Słowacji. Zbudowaliśmy 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m kw. powierzchni najmu oraz dziewięć projektów mieszkalnych oferujących ponad 400 000 m kw. powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 000 m kw.