GTC poprawia wyniki operacyjne oraz sprzedaje aktywa niezwiązane z działalnością podstawową i restrukturyzuje powiązane kredyty

Globe Trade Centre S.A. (“GTC”) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za pierwszy kwartał 2015 r. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i jest zaprezentowane w euro.

Wyniki za pierwszy kwartał 2015 r.

  • Zysk netto wzrósł do 8 mln euro (strata netto w wysokości 2 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.)
  • Zysk podstawowy przed opodatkowaniem  wzrósł do 9 mln euro (6 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.) dzięki poprawie wyników operacyjnych połączonej z obniżeniem kosztów
  • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych zostały utrzymane na poziomie 27 mln euro (27 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.)
  • Marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 74% (72% w pierwszym kwartale 2014 r.)
  • Wskaźnik pokrycia odsetek wyniósł 2.7x (3.1x w pierwszym kwartale 2014 r.)
  • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 53% na dzień 31 marca 2015 r. (54% na dzień 31 grudnia 2014 r.)
  • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 13 mln euro (11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.)

Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC, komentuje: “GTC nieprzerwanie kontynuuje poprawę wszystkich najważniejszych wskaźników operacyjnych dzięki stabilnym przychodom z najmu i usług oraz sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową, która postępuje zgodnie z harmonogramem. Po tym, jak plan emisji akcji nie uzyskał zgody akcjonariuszy, GTC rozważy alternatywny sposób finansowania swojej strategii wzrostu oraz odświeżenia portfolio spółki na kluczowych rynkach”.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych i usług pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 27 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 74% w pierwszym kwartale 2015 r. z 72% w pierwszym kwartale 2014 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej pozostał na poziomie 20 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, zmalały do 2,3 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 3 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem wzrósł do 9 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 6 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r. dzięki obniżeniu kosztów.

Koszty finansowe netto wyniosły 8 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. w porównaniu do 11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r. dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej.

Zysk netto w wysokości 8 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. jest głównie wynikiem spadku kosztów administracyjnych i kosztów finansowych.

Wartość aktywów na dzień 31 marca 2015 r. pozostała bez zmian w porównaniu ze stanem na dzień 31 grudnia 2014 r.

Poziom zadłużenia spadł do 783 mln euro na dzień 31 marca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,9 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,2% w skali roku.

Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł 53% na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 54% na dzień 31 grudnia 2014 r.

Pokrycie odsetek wyniosło 2.7x na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 3.1x na dzień 31 marca 2014 r.

Wartość aktywów netto (przed udziałami niekontrolującymi) w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,4 euro na dzień 31 marca 2015 r. w porównaniu do 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 13 mln euro w pierwszym kwartale 2015 r. (11 mln euro w pierwszym kwartale 2014 r.), głównie dzięki ograniczeniu kosztów.

Kluczowe osiągnięcia

Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową i restrukturyzacja powiązanych kredytów

W trakcie pierwszego i drugiego kwartału 2015 r. GTC sprzedało dwa aktywa niezwiązane z działalnością podstawową: centrum handlowe Galleria Buzau (Rumunia) oraz projekt mieszkaniowy Felicity (Rumunia), który został sprzedany w ramach restrukturyzacji kredytu związanego z tym projektem.

Sprzedaż Centrum Biurowego Kazimierz

W kwietniu 2015 r. GTC podpisało wstępną umowę sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz. Finalizacja transakcji jest przewidziana w maju 2015 r.

***