Galeria Północna Dobrym Sąsiadem

Chociaż do oficjalnego otwarcia Galerii Północnej został niespełna rok, centrum już dziś angażuję się w akcje wspierające społeczność lokalną. Oprócz motywowania mieszkańców dzielnicy do aktywności sportowej poprzez współorganizację „Biegu przez Most”, galeria wsparła przeprowadzkę rodzin z białołęckiego Domu Samotnej Matki „Bajka” do nowych mieszkań. Władze obiektu mają już kolejne pomysły i zamierzają zachęcać Białołęczan do wspólnych działań.

22 sierpnia aż dla 11 rodzin z Domu Samotnej Matki „Bajka” był dniem wyjątkowym. Dzięki staraniom władz Białołęki otrzymali przydział do samodzielnych mieszkań, gdzie mogą rozpocząć nowy etap swojego życia. W przeprowadzce do nowych lokali pomagałą mieszkańcom Galeria Północna, która ściśle współpracuje z władzami dzielnicy i aktywnie wspiera lokalne inicjatywy. Jako kontynuację sierpniowej akcji, galeria chce w najbliższym czasie zorganizować kolejną – zbierania rzeczy potrzebnych w nowych mieszkaniach dla podopiecznych „Bajki”. Szczegóły akcji już wkrótce pojawią się na profilu FB galerii. Władze centrum liczą, że w inicjatywę zaangażują się także mieszkańcy Białołęki. Burmistrz dzielnicy, Pan Marcin Adamkiewicz, docenia zaangażowanie centrum w pomoc lokalnej społeczności:

 – To bardzo budujące, że podmioty komercyjne takie jak Galeria Północna, od samego początku swojego funkcjonowania w naszej okolicy chcą angażować się w inicjatywy ważne dla lokalnej społeczności. Cieszę się, że biznes coraz częściej dba o to by być nie tylko dobrym dostawcą towarów i usług, ale także aby być po prostu dobrym sąsiadem. Dla nas jako gospodarza dzielnicy ważne jest również to, że w akcje które planujemy wspólnie z galerią będą mogli włączyć się mieszkańcy. W krajach, gdzie silnie rozwinięty jest model społeczeństwa obywatelskiego i dbania o dobro wspólne, to właśnie dzielnica, gmina czy najbliższe sąsiedztwo jest pierwszym inicjatorem takich działań. W takim środowisku wszystkim lepiej się funkcjonuje – podkreśla Pan burmistrz Marcin Adamkiewicz.

Realizacja strategii wzrostu przekłada się na poprawę wszystkich wskaźników finansowych – wyniki za I półrocze 2016

Kluczowe osiągnięcia spółki to:

 • Wzrost portfela nieruchomości generujących przychody poprzez wzmożone zakupy oraz zakończone inwestycje
 • Wzrost portfela nieruchomości poprzez realizację projektów deweloperskich
 • 57 200 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w nowo podpisanych lub odnowionych umowach pozwoliło utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%
 • Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową
 • Wejście na giełdę w Johannesburgu

Kluczowe dane za pierwsze półrocze 2016 to:

 • NOI wyniósł 21 mln euro (20 mln euro w I kwartale 2015 r.); marża na poziomie 76% (74% w I kwartale 2015 r.)
 • NOI wzrósł o 5% do 41 mln euro (39 mln euro w I półroczu 2015 r.)
 • Marża z najmu wzrosła do 76% (75% w I półroczu 2015 r.)
 • 24 mln euro zysku z aktualizacji wartości aktywów (w I półroczu 2015 r. strata w wysokości 2 mln euro) dzięki realizowanym projektom deweloperskim
 • Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro (11 mln euro w I półroczu 2015 r.)
 • Inwestycje w projekty w budowie w wysokości 49 mln euro (12 mln euro w I półroczu 2015 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 43% (39% na dzień 31 grudnia 2015 r.) w wyniku wzrostu kredytów budowlanych i zainwestowania środków pieniężnych
 • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 3.4x na dzień 30 czerwca 2016 r. (3.0x na dzień 31 grudnia 2015)
 • FFO wzrosło o 14% do 22 mln euro (19 mln euro w I półroczu 2015 r.)

„W pierwszej połowie 2016 roku nasza Spółka odnotowała doskonałe wyniki. Z sukcesem wdrożyliśmy naszą strategię wzrostu inwestując 95 mln euro w generujące zysk nieruchomości biurowe oraz działkę pod zabudowę biurową w biznesowej dzielnicy Budapesztu. Zakończyliśmy również budowę biurowca University Business Park B, a nasz węgierski zespół rozpoczął przygotowania do budowy biurowca White House w Budapeszcie. Budowa Galerii Północnej i dwóch budynków biurowych w ramach projektu FortyOne przebiega zgodnie z harmonogramem.

W okresie od lipca 2016 roku nabyliśmy kolejne dwie nieruchomości biurowe w Polsce. Równocześnie prowadzimy intensywne prace nad nowymi projektami deweloperskimi w Warszawie, Belgradzie i Budapeszcie. Ich realizacja rozpocznie się nie później niż na początku 2017 roku. W tych miastach popyt ze strony najemców utrzymuje się na wysokim poziomie i zidentyfikowaliśmy luki w zakresie nieruchomości biurowych i handlowych, które stwarzają nam doskonałą szansę na wzmocnienie potencjału wzrostowego naszego portfela. Dzięki dostępności środków finansowych nieustannie analizujemy podobne szanse na naszych kluczowych rynkach” – mówi Thomas Kurzmann, prezes GTC.

“18 sierpnia 2016 roku, staliśmy się pierwszą polską spółką notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Wierzymy, że to notowanie zwiększy płynność i atrakcyjność naszych akcji, jednocześnie podnosząc świadomość naszych obecnych działań i przyszłych inicjatyw strategicznych wśród nowej grupy inwestorów instytucjonalnych” dodaje Kurzmann.

“Udało nam się także sprzedać aktywa niezwiązane z działalnością podstawową, jak również refinansować kredyty inwestycyjne. W pierwszej połowie 2016 roku podpisaliśmy umowy refinansowania kredytów na ponad 226 mln euro, w tym umowy refinansowania niedawno nabytych budynków Duna Tower, Pixel, a także Sterlinga Business Centre i Neptun Office Centre. Refinansowanie wzmocniło środki pozyskane w październiku 2015 roku i pozwala nam na zabezpieczenie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych” – komentuje Erez Boniel, dyrektor finansowy GTC. “Pozytywny wpływ powyższych zakupów na nasze wyniki jest już widoczny we wzroście NOI i 6% wzroście EPRA NAV”– dodaje Boniel.

WYNIKI FINANSOWE

Całkowite przychody wyniosły 59 mln euro w I półroczu 2016 r., w porównaniu z 60 mln euro w I półroczu 2015 r.. Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług zwiększyły się o 2 mln euro do 55 mln euro głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, częściowo skompensowanych poprzez sprzedaż Kazimierz Office Centre, Galleria Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. Wzrost przychodów z wynajmu został zniwelowany przez spadek przychodów mieszkaniowych po zakończeniu sprzedaży gotowych mieszkań. Marża z najmu wzrosła do 76% w I połowie 2016 r. w porównaniu do 75% w I połowie 2015 r.

NOI wyniósł 41 mln euro w I półroczu 2016 r. w porównaniu do 39 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki nowo nabytym nieruchomościom w połączeniu ze zbyciem aktywów niestrategicznych o negatywnym NOI.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, spadły do 5 mln euro w I połowie 2016 r. Dodatkowo, rozpoznano przychody z tytułu wyceny rynkowej programu akcji fantomowych w wysokości 0.1 mln euro w I połowie 2016 r. wobec kosztów w wysokości 0.1 mln euro w I półroczu 2015 r.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 24 mln euro w I połowie 2016 r. wobec straty 2 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również dzięki zyskom z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę swoich wyników operacyjnych.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły do 13 mln euro w I połowie 2016 r. z 16 mln euro w I połowie 2015 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, restrukturyzacji długu oraz spłacie kredytów związanych ze sprzedanymi aktywami. Zmniejszenie kosztów finansowych netto udało się także osiągnąć dzięki niskim stopom procentowym EURIBOR oraz redukcji średniego kosztu kredytu do 3,2% w I połowie 2016 r. z 3,4% w I połowie
2015 r.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro w I połowie 2016 r. w porównaniu do 11 mln euro w I połowie 2015 r. głównie dzięki rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w wysokości 24 mln euro w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto.

Rezerwa podatkowa wyniosła 11 mln euro w I połowie 2016 r. i składała się z 2 mln euro rezerwy z tytułu podatków bieżących i 9 mln euro rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Zysk netto wyniósł 35 mln euro w I połowie 2016 r., w porównaniu do 6 mln euro w I połowie 2015 r.

FFO wzrosło do 22 mln euro w I połowie 2016 r. w porównaniu z 19 mln euro w I połowie 2015 r. głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła do 1 455 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela (budynek biurowy w Poznaniu). Premium Plazy i Premium Point (budynki biurowe w Bukareszcie), działki w Budapeszcie oraz inwestycjom w nieruchomości w budowie, głównie Galerię Północną w Warszawie, University Business Park B w Łodzi i FortyOne w Belgradzie, a także w wyniku rozpoznania zysku z aktualizacji wyceny tych projektów.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych zwiększył się do 799 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. z 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,4 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,2% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się do 74 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. ze 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z aktywności inwestycyjnej wymienionej wyżej.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do 39% na dzień 31 grudnia 2015 r.

EPRA NAV wzrosła do 828 mln euro w I połowie 2016 r. z 779 mln euro w 2015 r., co odpowiada EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,80 euro.

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,4x na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do 3.0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Pierwsza połowa 2016 roku, koncentrowała się wokół realizacji strategii rozwoju i misji spółki polegającej na inwestowaniu w aktywa z potencjałem wzrostu w celu osiągniecia zysku z aktywnego zarządzania rosnącym portfolio nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Ze względu na liczne przejęcia i sprzedaż akcji połączone ze sprzedażą nieruchomości, GTC udało się podtrzymywać strategię wzrostu i kontynuować plany rozwoju spółki.

W drugiej połowie 2016 roku, GTC będzie nadal skupiać się na rozwoju swoich kluczowych projektów komercyjnych. Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, GTC planuje również dalej rozwijać portfolio poprzez nabywanie generujących przychody nieruchomości na kluczowych rynkach Spółki.

Wzrost portfela nieruchomości generujących przychody poprzez wzmożone zakupy oraz zakończone inwestycje

W pierwszym półroczu 2016 roku, GTC zwiększyło swoje przychody poprzez poszerzenie portfela nieruchomości generujących przychody o 9% do 1.146 mln euro poprzez zainwestowanie 95 mln euro w generujące przychody nieruchomości biurowe. Najnowsze nabytki z powodzeniem wzmocniły pozycję GTC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Spółka nabyła Pixel, niepowtarzalny budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w Poznaniu oraz dwa nowoczesne budynki biurowe klasy A w Bukareszcie – Premium Plaza i Premium Point.

W lipcu, GTC ogłosiło zakup dwóch nowocześnie zaprojektowanych budynków biurowych klasy A, łącznie oferujących najemcom 30 000 m kw. i 364 miejsc parkingowych. Gdański wieżowiec Neptun Office Center, oferuje 16 100 m kw. powierzchni biurowej. Z kolei Sterlinga Business Center dysponuje 13 900 m kw. w centrum Łodzi. Średni ważony okres najmu wynosi od 3 do 5 lat, a oba budynki łącznie oferują około 5 000 m kw. powierzchni do wynajęcia, co zabezpiecza stały przychód i pozwala na wzrost potencjału przepływów pieniężnych i wartości nieruchomości.

Wzrost portfela nieruchomości poprzez realizację projektów deweloperskich

Jednym z najważniejszych kamieni milowych GTC w I połowie 2016 r. było zakończenie budowy University Business Park B, nowoczesnego budynku biurowego klasy A. GTC pracowało również nad powstającymi inwestycjami, które są obecnie w trakcie budowy lub w fazie planowania. Budowa Galerii Północnej posuwa się w szybkim tempie, a oficjalne otwarcie zaplanowano na 2017 r. Ponadto, licząc podpisane umowy i listy intencyjne, Galeria Północna jest skomercjalizowana już w 70% procentach.

Prace budowlane są prowadzone równolegle na drugim i trzecim etapie FortyOne w Belgradzie, a także na ostatniej fazie prestiżowej inwestycji mieszkaniowej Osiedle Konstancja w Warszawie. Ponadto Spółka rozpoczęła przygotowania do budowy inwestycji White House w Budapeszcie, a także proces projektowania V-RK Tower, zlokalizowanego w tym samym mieście Oraz zakończyła projektowanie Ada Mall w Belgradzie.

57.200 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w nowo podpisanych lub odnowionych umowach pozwoliło utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%

W I połowie 2016 roku, GTC intensywnie pracowało nad rozwojem swojego portfolio w celu dalszej poprawy wskaźnika wynajęcia w budynkach Spółki, który obecnie przekracza 90%. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku, firma wynajęła 57 200 m kw. powierzchni biurowej i handlowej na podstawie nowych lub odnowionych umów, m.in. przedłużonego kontraktu na 13 000 m kw. podpisanego z Romtelecom na powierzchnie w City Gate.

Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową

W I półroczu 2016 r., Spółka GTC sprzedała część gruntów komercyjnych Konstancji w Polsce, a Gallerie Piatra Neamt, znajdującą się w Rumunii w sierpniu br. Ponadto w lipcu 2016 r., Spółka sprzedała udziały w Galerii Harfa, Harfa Office i Prague Marina.

Wejście na giełdę w Johannesburgu

18 sierpnia 2016 r., GTC została pierwszą polską spółką, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu („JSE”) w ramach notowania spółek zagranicznych (inward listing). Grupa jest notowana w sektorze “Własność i Budowa Nieruchomości” JSE. Podstawową giełdą, na której notowane są akcje GTC, pozostaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Debiut GTC na giełdzie w Johannesburgu

Renomowany deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych działający w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej oferuje ekspozycję na szybko rosnący potfel nieruchomości w rejonie inwestorom z Południowej Afryki.

 • Kapitalizacja 3,4 mld zł podczas otwarcia
 • Portfolio nieruchomości o wartości 1,3 mld euro (ok. 20 mld ZAR)
 • Spółka notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 2004, indeks WIG30
 • Portfolio aktywów

– Portfolio aktywów o wysokiej jakości, generujące przychody w Euro

– Zabezpieczony harmonogram realizacji unikalnych projektów o znaczącym potencjale wzrostu wartości aktywów netto (NAV)

Globe Trade Centre S.A., renomowany deweloper i właściciel nieruchomości komercyjnych działający w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej, z dniem dzisiejszym został pierwszą polską spółką notowaną na giełdzie w Johannesburgu („JSE”).

GTC jest teraz notowane w sektorze “Własność i Budowa Nieruchomości” JSE. Podstawową giełdą, na której będą notowane akcje GTC, nadal pozostanie Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Jestem niezwykle podekscytowany naszym dzisiejszym debiutem w Johannesburgu! Jako pierwsza polska spółka notowana na JSE oferujemy południowoafrykańskim inwestorom zbalansowane portfolio o wartości 1,3 mld euro z atrakcyjną stopą zwrotu, w postaci najwyższej jakości nieruchomości w Polsce oraz stolicach najszybciej rozwijających się państw w regionie Europy Środkowowschodniej i Południowowschodniej. Mamy do zaoferowania istotny potencjał ekonomiczny oraz zabezpieczony harmonogram realizacji unikalnych projektów o znaczącym potencjale wzrostu wartości aktywów netto (NAV)” – powiedział Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

GTC jest właścicielem oraz deweloperem przestrzeni biurowych i handlowych klasy A, wyróżniających się wysokim zainteresowaniem najemców w całej Polsce, a także w Budapeszcie, Bukareszcie, Belgradzie oraz Zagrzebiu. Na dzień 31 grudnia 2015 roku w portfolio firmy znajdowało się 25 wiodących nieruchomości komercyjnych, w tym 20 nieruchomości biurowych i pięć nieruchomości handlowych, łącznie oferujących ponad 524 tys. m kw. przestrzeni komercyjnej. Co więcej trzy projekty komercyjne spółki są obecnie w trakcie budowy, a kolejne cztery w Warszawie, Belgradzie oraz Budapeszcie są w fazie planowania.

W 2015 r. spółka zmieniła swoją strategię, przechodząc z działalności czysto deweloperskiej do roli dewelopera i zarządcy nieruchomości, którą to kontynuuje do dzisiaj. Strategicznym celem GTC jest poszerzenie portfela poprzez nabywanie nieruchomości w Polsce oraz w wybranych stolicach krajów Europy Środkowowschodniej i Południowowschodniej, wyróżniających się potencjałem rozwoju.

Budowa Galerii Północnej przyjazna środowisku

Pierwsze wielkopowierzchniowe centrum handlowe na Białołęce – Galeria Północna – będzie funkcjonować zgodnie z wytycznymi certyfikacji środowiskowej LEED (Leadership in Energy and Environmental Design). Amerykański system certyfikacji budynków wymaga od inwestora zastosowania eko-rozwiązań nie tylko po uruchomieniu obiektu, ale także w fazie jego projektowania czy budowy. Centrum powstające przy ul. Światowida już w marcu 2015 uzyskało potwierdzenie precertyfikacji dla poziomu GOLD.

 

Amerykański LEED to obok brytyjskiego BREEAM najpopularniejszy system certyfikacji budynków energooszczędnych na świecie. Jego renoma oraz sposób przyznawania gwarantują, że każdy obiekt, któremu został przyznany spełnił wiele różnorodnych kryteriów środowiskowych.  GTC SA – inwestor Galerii Północnej – już na etapie projektowym zadbał, aby centrum miało jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne dzielnicy.

Nasze centrum to pierwszy tego typu obiekt w północnej części miasta. Od początku jego realizacji zależało nam by nie tylko wyznaczał rynkowe trendy, ale także spełniał wymagania lokalnej społeczności. Wielu mieszkańców wybiera Białołękę ze względu na jej zielony charakter, bliskość rzeki czy rezerwatów przyrody. Zadbaliśmy więc o to, by tak duży obiekt jakim jest wielkopowierzchniowa galeria handlowa nie wpływał negatywnie na ekosystem okolicy podkreśla Jacek Wachowicz, dyrektor ds. sprzedaży i najmu w GTC. Zastosowaliśmy m.in. systemy ograniczające zużycie energii czy oszczędzające wodę pitną – dodaje Jacek Wachowicz.

Inwestycja pnie się w górę uwzględniając przyjazne środowisku procesy już na etapie konstrukcyjnym. Zaplecze budowy oraz cały proces powstawania galerii zostały dostosowane do wymagań LEED. Specjalne ogrodzenia, sposoby składowania i segregacji śmieci wsparto planami „Construction Activiti Pollution Prevention Plan” oraz “Construction Waste Management Plan”. Natomiast przebieg prac jest kontrolowany przez konsultanta LEED w trakcie regularnych przeglądów budowy. Co ciekawe także materiały użyte w trakcie realizacji centrum w dużej części pochodzą z recyclingu lub lokalnych wytwórni.

Finalna certyfikacja budynku zostanie przeprowadzona po oddaniu go do użytkowania.

Usprawnienia drogowe na Tarchominie. Ulica Światowida zyska dwa pasy

Grupa GTC – inwestor Galerii Północnej – rozpoczyna przebudowę istniejącego układu komunikacyjnego wokół powstającego na Białołęce centrum. Największe prace drogowe będą związane z przebudową ulicy Światowida. Na odcinku od ul. Modlińskiej do ul. Trakt Nadwiślański zostanie ona poszerzona w celu uzyskania czteropasmowej jezdni. Inwestor wybuduje także dwie nowe drogi dojazdowe – po południowej i wschodniej stronie Galerii Północnej, aby zapewnić najbardziej komfortową organizację ruchu przy obiekcie.

 

Jedna z głównych arterii komunikacyjnych zachodniej Białołęki – ul. Światowida – zostanie nie tylko poszerzona na odcinku, gdzie przewidywane jest zwiększone natężenie ruchu drogowego, przebudowane będą także: trasa piesza, zatoka autobusowa oraz urządzanie oświetleniowe. Inwestor galerii zadbał również o rowerzystów. Po południowej stronie ulicy Światowida powstanie ścieżka rowerowa. Zaplanowana jest także zatoka postojowa dla taksówek oraz sygnalizacja świetlna.

Grupa GTC tak zaplanowała prace modernizacyjne, aby maksymalnie zminimalizować utrudnienia dla mieszkańców dzielnicy. Główne roboty drogowe przy ul. Światowida zostaną wykonane do końca wakacji, a cała przebudowa zakończy się z końcem września.

–  Dokładamy wszelkich starań, aby konieczna rozbudowa ul. Światowida była jak najmniej odczuwalna. Docelowo osiągniemy oczywiście zwiększenie płynności ruchu w okolicy centrum, ale prace drogowe zawsze wiążą się z pewnymi ograniczeniami. Zadbaliśmy jednak o to by w ramach czasowej organizacji ruchu, transport drogowy odbywał się nieprzerwanie – podkreśla Jacek Wachowicz, dyrektor ds. sprzedaży i najmu w GTC.

Z kolei budowa bezpośrednich dróg dojazdowych do galerii została zaplanowana na przyszły rok –  po zakończeniu największych prac budowlanych na terenie centrum.

Dzięki przebudowie Galeria Północna będzie świetnie skomunikowana i umożliwi łatwy dojazd do centrum dla mieszkańców Białołęki i przedmieść Warszawy. Inwestor, grupa GTC, dokłada wszelkich starań, aby nowe rozwiązania komunikacyjne podniosły komfort przemieszczania się w dzielnicy.

Olimpijska marka w Galerii Północnej

4F – sponsor polskiej, serbskiej i łotewskiej kolekcji olimpijskiej Rio 2016 – wynajmie 300 mkw.
w Galerii Północnej. Będzie to pierwszy sklep z tak bogatą ofertą sportową w tej części miasta.  Umowa Grupy GTC z właścicielem marki – OTCF S.A. – jest zapowiedzią dalszej współpracy przy kolejnych projektach komercyjnych dewelopera.

 

4F to wiodący producent i importer odzieży oraz sprzętu turystyczno sportowego działający na rynku od 1996 roku. Wspiera zarówno profesjonalistów jak i amatorów uprawiających różne dyscypliny sportu, w tym bieganie, jazdę na rowerze, fitness, jazdę na nartach oraz tenis. Misją marki jest motywowanie ludzi do przełamywania swoich barier i zachęcanie ich, aby dążyli do osiągania coraz lepszych wyników sportowych. Idea ta jest spójna z założeniami  inwestora Galerii Polnocnej, który stara się tak dobierać najemców centrum, by oferta handlowa odpowiadała potrzebom mieszkańców dzielnicy i okolic.

 

Białołęka jest dzielnicą, która ze względu na swoje położenie oferuje wiele możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego. Nadwiślańskie bulwary są w sezonie letnim pełne rowerzystów, biegaczy czy jeżdżących na rolkach. W tej chwili, w tej części stolicy nie ma jednak miejsca, gdzie można zaopatrzyć się w profesjonalny sprzęt czy akcesoria sportowe – podkreśla Szymon Mińczuk,  Head of Retail Leasing Poland z firmy GTC. Dlatego OCTF S.A., z którą pracujemy przy innych naszych centrach była dla nas naturalnym partnerem – dodaje.

 

Rozpoczynające się 5 sierpnia Igrzyska Olimpijskie w Brazylii to już czwarta impreza sportowa tej rangi, podczas której reprezentanci Polski wystąpią w strojach 4F oraz pierwsza, w której stroje polskiej marki założą również zawodnicy z Łotwy oraz Serbii. Poza Olimpijczykami i Paraolimpijczykami, marka 4F ubiera także reprezentantów Polskiego Związku Narciarskiego, Polskiego Związku Łyżwiarstwa Szybkiego, Polskiego Związku Biathlonu oraz Polskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Handlowy kompas stolicy kieruje się na północ – Galeria Północna z portfolio topowych marek

Galeria Północna, jeden z najbardziej wyczekiwanych obiektów handlowych stolicy, w rekordowym tempie rozbudowuje portfolio najemców. Niespełna rok przed otwarciem obiekt został skomercjalizowany już w blisko 70 proc. powierzchni. Inwestor – Grupa GTC – w drugim kwartele tego roku podpisał aż 30 umów z renomowanymi markami modowymi, sportowymi czy usługowymi na łączną powierzchnię 5500 mkw. Do grona najemców dołączyły m.in.: Pandora, Aldo, Wittchen, 4F, Dunkin’ Donuts oraz centrum medyczne Enelmed. Nowe centrum, z niedostępną do tej pory w tej części miasta ofertą handlową, rozrywkową i usługową, stawia sobie za cel bycie katalizatorem rozwoju całej dzielnicy.

 

10 minut do świata mody i rozrywki

W galerii, której otwarcie planowane jest w II kwartale 2017 r., skomercjalizowało już 45,4 z 64 tys. m kw. powierzchni. Blisko 750 tys. osób mieszkających w zasięgu nowego obiektu zyska dostęp do produktów znanych marek, po które do tej pory nierzadko musiały udawać się na drugą stronę Wisły. Inwestor szacuje, że blisko 80 proc. z nich będzie mogło dotrzeć do centrum autem w niespełna 10 minut.

 

Galeria będzie też miała swoje wyróżniki. Jest wśród nich koncept modowy Forever 21 – piąty pod względem wielkości dystrybutor odzieży w USA – który podpisał umowę najmu w GP jako pierwszą w Polsce. Na wschodnim brzegu Wisły nie zabraknie marek luksusowych, jak iSpot, Red Rubin, W. Kruk, Wittchen, Vistula czy Pandora.

 

Według Doroty Pomacho-Pątkiewicz, Managing Director EE Pandora, decyzję o otwarciu salonu na Białołęce przypieczętował fakt powstania na tym obszarze centrum handlowego na najwyższym poziomie, z wszechstronną ofertą i pomysłem na wartość dodaną dla lokalnej społeczności. – Nasze salony otwieramy w starannie wyselekcjonowanych lokalizacjach. Od dawna zastanawialiśmy się nad rozwinięciem sieci w prawobrzeżnej Warszawie, ale czekaliśmy na miejsce, które w pełni wykorzysta siłę marki. Powstanie galerii handlowej w tej części miasta jest biznesowo uzasadnione  i na pewno ucieszy mieszkańców Białołęki, którzy do tej pory musieli dojeżdżać do innych dzielnic – komentuje Dorota Pomacho-Pątkiewicz.

 

Białołęka nie śpi

Na handlowej mapie miasta Białołęka przez wiele lat traktowana była jako tzw. dzielnica sypialniana. Atrakcyjne ceny mieszkań, ukończenie Mostu Marii Skłodowskiej-Curie czy bogata oferta szkół i przedszkoli przyciągają tutaj coraz większe rzesze nowych mieszkańców. A ich wymagania wobec infrastruktury handlowo-rozrywkowej rosną.

 

– Struktura społeczna tej najszybciej rozwijającej się pod względem budownictwa mieszkaniowego dzielnicy Warszawy szybko się zmienia. Jest tu coraz więcej ludzi młodych, rodzin z dziećmi, osób, które chciałyby mieć taki sam dostęp do oferty handlowej jak np. mieszkańcy Mokotowa czy Wilanowa. Nowe centrum z bogatą i niedostępną tu wcześniej ofertą zaspokoi ich oczekiwania i pozwoli zaoszczędzić czas, jaki musieliby poświęcić na przejazd w celu zrobienia zakupów podsumowuje Jacek Wachowicz, dyrektor ds. sprzedaży i najmu w GTC.

 

Celem inwestora centrum jest stworzenie dla mieszkańców Białołęki miejsca, w którym aktywnie spędzą czas. Klienci galerii będą mogli skorzystać nie tylko z oferty handlowej, ale także szeroko rozumianej oferty usługowej i rozrywkowej. Mieszkańcy Tarchomina zyskają m.in. pierwsze w okolicy kino – Cinema City. Będą mogli również wybrać się do jednego z wielu punktów gastronomicznych – Salad Story, KFC, Burger King, Subway, Olimp, Sevi Kebab, Grycan czy Dunkin’ Donuts. Nie zapomniano też o najmłodszych mieszkańcach dzielnicy. Do ich dyspozycji będzie centrum zabaw czy popularny Smyk. Zielony dach Galerii Północnej będzie z kolei miejscem aktywnego wypoczynku, wpisującego się w rekreacyjny charakter okolicy. Powstanie centrum wzmocni również ofertę opieki medycznej w dzielnicy. Nowoczesne centrum Enelmed bedzię alternatywą dla zatłoczonych dziś przychodni, których liczba nie zaspokaja rosnącego zapotrzebowania w zakresie ochrony zdrowia.