Wzrost napędzany zakupem nieruchomości

KLUCZOWE DANE FINANSOWE ZA 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 128 mln euro w 2021 r. (119 mln euro w 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 113 mln euro w 2021 r. (105 mln euro w 2020 r.)
 • FFO wyniosło 74 mln euro w 2021 r. (66 mln euro w 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,15 euro
 • EPRA NTA wyniosła 1.272 mln euro na dzień 31 grudnia 2021 r., przy EPRA NTA na akcję w wysokości 2,21 euro (10,18 zł)
 • Wskaźnik LTV, skorygowany o podwyższenie kapitału i sprzedaż nieruchomości w Serbii, jest na poziomie 42,0% (45,2% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa (WAIR) na historycznie niskim poziomie 2,16²% (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Podwyższenie kapitału zakończone w grudniu 2021 r.
  • Wyemitowano 88,7 mln akcji w cenie 6,40 zł za akcję.

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE NIEZABEZPIECZONE FINANSOWANIE

 • W 2021 r. uzyskaliśmy ratingi następujących agencji:
  • Scope Ratings: poziom inwestycyjny BBB- ze stabilną perspektywą
  • Fitch Ratings: poziom inwestycyjny BBB- ze stabilną perspektywą
  • Moody’s Investors Service: Ba1 z pozytywną perspektywą
 • Emisja zielonych obligacji w 2021 r.:
  • w marcu 2021 r. na rynku węgierskim wyemitowaliśmy niezabezpieczone obligacje w kwocie 54 mln euro
  • w czerwcu 2021 r. wyemitowaliśmy niezabezpieczone euroobligacje w kwocie 500 mln euro
 • Spłata 9 kredytów z emisji zielonych obligacji o wartości 500 mln euro (9 kredytów o łącznej wartości 452 mln euro)
 • Udział długu niezabezpieczonego wzrósł do 50%, a nieruchomości nieobciążonych do 45% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

„2021 był niezwykle ważnym rokiem dla GTC – jednym z najbardziej dynamicznych w historii Grupy. Przeprowadziliśmy dużą sprzedaż nieruchomości, kupowaliśmy aktywa generujące przychody,  przenosząc nasz portfel do krajów o wyższym ratingu, budowaliśmy nowe obiekty, wynajmowaliśmy powierzchnię handlową i biurową, po raz pierwszy wyemitowaliśmy euroobligacje  jak również  podwyższyliśmy kapitał zakładowy. Wszystko to udało się osiągnąć w trakcie pandemii COVID-19. Wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki finansowe – FFO wyniosło 74 mln euro, a EPRA NTA wzrosła do 1,3 mld euro. Rozpoczęliśmy nowe projekty i nabyliśmy działki, aby Spółka mogła w dalszym ciągu rozwijać się dynamicznie” – skomentował Zoltán Fekete, prezes zarządu GTC. 

„Pod koniec 2020 roku podjęliśmy decyzję o zmianie naszej struktury finansowania, w efekcie czego najbardziej renomowane światowe agencje ratingowe Fitch i Moody’s przeprowadziły bardzo wnikliwą analizę naszej Grupy, ustalając rating BBB- (Fitch) z perspektywą stabilną oraz Ba1 z perspektywą pozytywną (Moody’s). Pozwoliło nam to uzyskać finansowanie na międzynarodowym rynku obligacji i zbliżyć się do największych inwestorów w obszarze niezabezpieczonych papierów dłużnych. Zadebiutowaliśmy emisją euroobligacji o wartości 500 mln euro, która pozwoliła nam spłacić około 50% naszego zabezpieczonego zadłużenia. Bardzo szybki wzrost w 2021 roku spowodował krótkoterminowy skok wskaźnika LTV, który udało się sprowadzić do poziomu 42% na skutek sprzedaży nieruchomości w Serbii i bardzo udanego podwyższenia kapitału pod koniec 2021 roku. Ponadto uzyskaliśmy nasz pierwszy kredyt odnawialny w wysokości 75 mln euro na potrzeby zabezpieczenia płynności. Nasze średnie oprocentowanie było bardzo niskie – na poziomie 2,16%. Wydłużyliśmy też zapadalność długu do ponad 5 lat, zapewniając naszym akcjonariuszom znacznie bezpieczniejszą propozycję inwestycyjną” – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC i członek Zarządu.