KLUCZOWE DANE ZA I PÓŁROCZE 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 59 mln euro w I półroczu 2021 r. (59 mln euro w I półroczu 2020 r.)
 • Skorygowany zysk EBITDA wyniósł 52 mln euro w I półroczu 2021 r. (52 mln euro w I półroczu 2020 r.)
 • FFO wyniosło 31 mln euro (33 mln euro w I półroczu 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,06 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.126 mln euro na dzień 30 czerwca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,32 euro (10,49 zł)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 246 mln euro na dzień 30 czerwca 2021 r.
 • Inwestycje w wysokości 268 mln euro w nabycie nieruchomości generujących przychody i gruntów pod przyszłą zabudowę  komercyjną
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 91% (91% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

PRZEJŚCIE Z DŁUGU ZABEZPIECZONEGO NA GŁÓWNIE NIEZABEZPIECZONE FINANSOWANIE

 • Dwie agencje ratingowe przyznały GTC rating korporacyjny („CFR”):
  • Fitch Ratings („Fitch”) – BBB- z perspektywą stabilną
  • Moody’s Investors Service („Moody’s”) – Ba1 z perspektywą pozytywną
 • Emisja zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro w czerwcu 2021 r. (nadsubskrypcja 2,8x z portfelem zapisów o wartości ponad 1,4 mld euro)
 • Zrefinansowano 369,1 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych
 • 82 mln euro zabezpieczonych kredytów inwestycyjnych w trakcie refinansowania
 • Udział długu niezabezpieczonego na poziomie 48%
 • Udział nieruchomości nieobciążonych na poziomie 35% (9% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Średnia ważona stopa procentowa (WAIR) na historycznie niskim poziomie 2,18%¹ (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)

¹ Bez uwzględnienia kredytów na nieruchomości przeznaczone do sprzedaży

„W pierwszym półroczu skupiliśmy się na zmianach w naszym portfolio. Podpisaliśmy przedwstępną umowę sprzedaży naszego portfela biurowców w Serbii, zabezpieczając jednak nasz przyszły rozwój w Belgradzie poprzez nabycie działki przeznaczonej pod etapową inwestycję biurową o dużej skali. Rozpoczęliśmy także nowy projekt biurowy GTC X. Ponadto zainwestowaliśmy znaczne środki w nieruchomości biurowe klasy A w Budapeszcie, zwiększając udział rynków o wyższym ratingu w naszym portfolio. Skupiliśmy się też na naszych galeriach handlowych, które po ostatnim lockdownie odnotowują świetne wyniki, a ich obroty znacznie przewyższają wartości z 2019 r., zwłaszcza w Polsce. Również w tym okresie, jako pierwszy deweloper w regionie Europy Środkowo-Wschodniej opublikowaliśmy raport ESG, będący zwieńczeniem 25 lat rozwoju GTC, opartego na wysokiej jakości ofercie, budowaniu długoterminowych relacji i transparentności działań. Był to naturalny kolejny krok dla naszej firmy – konsekwentnie realizujemy strategię korporacyjną, zakładającą dostarczanie podnoszących jakość życia rozwiązań na rynku nieruchomości i budowanie platformy biznesowej opartej na zaufaniu oraz współpracy z interesariuszami. Drugie półrocze będzie równie pracowite, ponieważ przygotowujemy się do pozyskania kapitału i przeprowadzenia kolejnych inwestycji” – skomentował Yovav Carmi, prezes Zarządu GTC.

„Pierwsze półrocze przyniosło zmiany w strukturze finansowania i przejście z indywidualnych kredytów bankowych na poszczególne inwestycje, na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Przede wszystkim otrzymaliśmy ratingi kredytowe: od agencji Moody’s Investors Services na poziomie Ba1 oraz rating inwestycyjny na poziomie BBB- od agencji Fitch Ratings. Później wykorzystaliśmy rynek euroobligacji w poszukiwaniu bardziej elastycznych instrumentów i z sukcesem wyemitowaliśmy zielone euroobligacje o wartości 500 mln euro z kuponem 2,25%. Książka miała 2,8-krotną nadsubskrypcję, z portfelem zapisów przekraczającym 1,4 mld euro. Daje nam to dużo pewności i potwierdza zasadność zmiany strategii, modelu biznesowego oraz zrównoważonego i odpowiedzialnego podejścia w odniesieniu do naszych nieruchomości. Wierzę, że będziemy mogli wrócić na rynek jeszcze w tym roku, aby zrealizować nasz cel i zrefinansować większość pozostałego zadłużenia zabezpieczonego” – skomentował Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio