GTC otrzymuje rating BBB-/ z perspektywą stabilną od agencji Fitch oraz Ba1/ z perspektywą pozytywną od agencji Moody’s

Spółka Globe Trade Center ogłosiła dziś, że agencja Fitch przyznała jej rating na poziomie BBB- z perspektywą stabilną, a agencja Moody’s rating Ba1 z perspektywą pozytywną.

Po serii zakończonych sukcesem, przełomowych transakcji i pierwszej w historii publikacji raportu ESG, GTC kontynuuje umacnianie swojej pozycji w Europie Środkowo-Wschodniej poprzez uzyskanie ratingów kredytowych od agencji Fitch Ratings (“Fitch”) i Moody’s Investors Service (“Moody’s”). Agencja Fitch przyznała Spółce rating na poziomie inwestycyjnym BBB- (stabilny) zaś agencja Moody’s przyznała Spółce rating Ba1 (pozytywny), co potwierdza solidne wyniki Grupy. Spółka uzyskała ratingi kredytowe w oczekiwaniu na planowaną emisję zielonych euroobligacji o wartości 500 mln euro, w ramach przejścia z finansowania zabezpieczonego na finansowanie głównie niezabezpieczonymi euroobligacjami.

„Jesteśmy niezmiernie zadowoleni z uzyskania ratingów od agencji Fitch i Moody’s, które potwierdzają solidny profil działalności spółki i zapewniają Grupie większą elastyczność w umacnianiu pozycji na rynku nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej. Wierzymy, że rating na poziomie inwestycyjnym przyznany przez agencję Fitch potwierdza nasze dotychczasowe osiągnięcia operacyjne oraz jakość długoterminowych przepływów pieniężnych, jak również świadczy o naszym zaangażowaniu w utrzymywanie najwyższej jakości sytuacji bilansowej. Dzięki aktywności na rynkach kapitałowych w 2020 r., udało nam się pozyskać około 110 mln euro z niezabezpieczonych obligacji uprzywilejowanych, zapewniając sobie dodatkową elastyczność w spłacie zadłużenia oraz podejmowaniu nowych inwestycji i zakupów. Pierwsza emisja zielonych obligacji denominowanych w forintach w ramach naszego programu „Green Bond Framework” w grudniu 2020 r. dodatkowo pokazała zaangażowanie GTC w zrównoważony rozwój i innowacje finansowe, co zostało docenione ratingiem inwestycyjnym BBB- przez agencję Scope Rating” – skomentował Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

GTC posiada portfolio o wartości 2,1 mld euro, w którego skład wchodzą nowoczesne, generujące przychodzy nieruchomości biurowe i handlowe zlokalizowane w Polsce i pięciu stolicach Europy Środkowo-Wschodniej. Budynki biurowe są siedzibą wielu międzynarodowych firm i dużych spółek giełdowych. W przeważającej części portfolio Spółki jest finansowane poprzez zadłużenie zabezpieczone, a planowana emisja obligacji o wartości 500 mln euro jest zgodna ze strategią GTC zakładającą przejście do modelu finansowania opartego głównie na zadłużeniu niezabezpieczonym. Niedawno spółka ogłosiła sprzedaż swojego portfela biurowego w Belgradzie realizując zysk ok. 2 mln euro powyżej wartości księgowej, uwalniając środki, które zostaną zainwestowane ponownie, głównie w projekty w Polsce i na Węgrzech. Wspomniana transakcja, a także emisją obligacji o wartości 500 mln euro, wzmocnią pozycję firmy na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej.

„Większość wpływów z planowanej emisji obligacji o wartości 500 mln euro zostanie przeznaczona na wcześniejszą spłatę zabezpieczonych kredytów, co pozwoli na zwiększenie elastyczności finansowej GTC oraz podniesie wskaźnik aktywów nieobciążonych zadłużeniem zabezpieczonym do blisko 50%. Poprawi to płynność GTC i perspektywę spłaty zadłużenia wobec niezabezpieczonych wierzycieli” – dodaje Ariel Ferstman, CFO i członek Zarządu GTC.

Agencje Moody’s i Fitch doceniły wysoki udział certyfikowanych nieruchomości w ramach dochodowego portfolio GTC. Obecnie 84% budynków GTC posiada certyfikaty LEED lub BREEAM, a wkrótce wszystkie nieruchomości w Europie Środkowo-Wschodniej mają posiadać potwierdzenie swojego ekologicznego statusu. GTC zrealizowało już tę ambicję w Polsce, gdzie wszystkie biura dewelopera posiadają certyfikaty środowiskowe i są zasilane zieloną energią. Co więcej, firma tworzy kolejne wysokiej jakości zrównoważone budynki, które zapewniają komfort i dobre samopoczucie najemców. Obecnie w budowie są dwa projekty biurowe: Pillar, biurowiec klasy A w Budapeszcie o powierzchni 29 tys. mkw., który został wynajęty w 96 proc. firmie Exxon Mobil, a także Sofia Tower 2, wieża o powierzchni 8,3 tys. mkw. dobudowana do istniejącego projektu typu mixed-use w stolicy Bułgarii, Sofii. Ponadto GTC realizuje dwa kolejne projekty o łącznej powierzchni biurowej 52 300 mkw., które będą gotowe do realizacji po podpisaniu umów przedwstępnych.

Zarówno agencja Fitch, jak i Moody’s, przyznały wysokie oceny ratingowe w oparciu o charakteryzujące się odpornością na czynniki zewnętrzne środowisko operacyjne Grupy, która prowadzi działalność w krajach o stabilnej sytuacji ekonomicznej. Zarówno silne średnio- i długoterminowe fundamenty, jak i dobra płynność finansowa, którą poprawi planowana emisja obligacji i akcji, znacznie powiększą nieobciążoną bazę aktywów GTC. Agencje pozytywnie oceniły również głównego akcjonariusza GTC –  posiadającą 66% udziałów w spółce firmę Optima, która w pełni wspiera plan działania Zarządu.

Niniejszy komunikat nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do zakupu lub subskrypcji papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie stanowi rekomendacji kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym momencie przez organizację go przyznającą. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i typów papierów wartościowych niekoniecznie będą posiadać takie samo znaczenie. Waga każdego ratingu powinna być analizowana niezależnie od innych ratingów.

Niniejsze ogłoszenie nie stanowi ani nie jest częścią jakiejkolwiek oferty lub zachęty do nabycia lub objęcia papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji. Rating papierów wartościowych nie jest rekomendacją kupna, sprzedaży lub posiadania papierów wartościowych i może podlegać zmianie, zawieszeniu lub wycofaniu w dowolnym czasie przez organizację przyznającą rating. Podobne ratingi dla różnych typów emitentów i różnych typów papierów wartościowych niekoniecznie oznaczają to samo. Znaczenie każdego ratingu powinno być analizowane niezależnie od innych ratingów.

Dla ludzi i środowiska: GTC publikuje po raz pierwszy raport ESG

Globe Trade Centre przedstawiło dziś swój pierwszy raport ESG, podsumowując osiągnięcia z 25 lat działalności na sześciu rynkach Europy Środkowo‑Wschodniej. Raport za 2020 rok prezentuje kluczowe dla branży dane, potwierdzające zaangażowanie GTC w zrównoważony rozwój, odpowiedzialne budownictwo i zarządzanie nieruchomościami, a także współpracę ze społecznościami lokalnymi oraz dialog z interesariuszami. GTC jest pierwszym deweloperem komercyjnym, który przedstawił raport ESG na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Deweloper od lat poświęca się tworzeniu obiektów przyjaznych środowisku i społecznościom lokalnym na wszystkich rynkach, na których jest obecny. Opublikowany właśnie raport to pierwszy tego typu dokument w historii firmy. Kompleksowo podsumowuje ćwierćwiecze obecności GTC w branży, a także szczegółowo informuje o wszystkich inwestycjach dewelopera oraz ich wpływie na środowisko. Raport ESG prezentuje unikalne podejście Grupy do zrównoważonego rozwoju i zasad odpowiedzialnego biznesu. Co więcej, GTC jest pierwszym deweloperem komercyjnym, który opublikował tak szczegółowy przegląd własnej działalności w Europie Środkowo-Wschodniej.

Od 25 lat z sukcesem rozwijamy naszą działalność w oparciu o wysokiej jakości ofertę, transparentność oraz długotrwałe relacje z interesariuszami. Raport ESG za 2020 rok odzwierciedla nasze podejście i pokazuje bogatą historię firmy w sześciu krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Fundamentem GTC są ludzie: pracownicy, najemcy, inwestorzy, a naszą ambicją dostarczanie rozwiązań, które poprawiają jakość ich życia. Dlatego chcemy informować o naszym wpływie na najbliższe otoczenie w transparentny sposób. W związku z tym, mam ogromną przyjemność zaprezentować pierwszy w historii GTC raport ESG, który przygotowaliśmy z myślą o potrzebach naszych kluczowych interesariuszy oraz w duchu współodpowiedzialności za środowisko naturalne”– skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Raport gromadzi dane dotyczące działalności GTC na sześciu rynkach Europy – na Węgrzech oraz w Polsce, Serbii, Chorwacji, Bułgarii i Rumunii. Szczególną uwagę poświęca wyzwaniom wywołanym przez pandemię COVID-19, jako że 2020 rok wystawił na próbę relacje deweloperów z najemcami. GTC po raz kolejny wykazało się wyczuciem biznesowym, potwierdzając, że społeczna odpowiedzialność jest integralną częścią strategii Grupy niezależnie od okoliczności. Skoncentrowane na zabezpieczeniu interesów najemców podejście „tenant-first” umożliwiło utrzymanie kluczowych wskaźników na satysfakcjonującym poziomie. Pod koniec 2020 roku, deweloper mógł też pochwalić się wysokim wskaźnikiem wynajmu powierzchni biurowej. Dzięki umiejętności prowadzenia dialogu i dostosowywania działań do zmieniającej się sytuacji pandemicznej, GTC utrzymało wysoki poziom najmu w centrach handlowych, zachęcając najemców detalicznych do otwierania nowych sklepów. Co więcej, po raz pierwszy w historii Grupy dwa podmioty: Globe Trade Centre S.A. i GTC Real Estate Development Hungary Zrt, otrzymały rating inwestycyjny na poziomie BBB-/z perspektywą stabilną.

Wchodząc naprzeciw wysokim oczekiwaniom interesariuszy i będąc odpowiedzialnym sąsiadem dla współtworzonych społeczności, GTC znacząco zmniejszyło wpływ środowiskowy swojej działalności. W porównaniu do 2019 roku, grupa obniżyła zużycie energii elektrycznej o 10% (193 195 MWh) i ograniczyła zużycie wody o 36% (325 353 m3). Deweloper zredukował również emisję CO2 do 108 069 tCO2e. Ponadto, w 91% nieruchomości podlegających kontroli operacyjnej Grupy GTC zrealizowano programy zaangażowania społecznego i projekty rozwojowe. W różnych projektach CSR, firma wsparła łącznie 145 organizacji oraz instytucji publicznych i niepublicznych.

“Branża nieruchomości odgrywa ważną rolę w procesie łagodzenia zmian klimatycznych i zmniejszania zagrożeń dla środowiska. Naszym celem jako GTC jest budowanie i zarządzanie nieruchomościami, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe. Tym samym podejmujemy zdecydowane działania ograniczające niekorzystne dla środowiska zmiany na wszystkich poziomach – strategicznym, finansowym oraz rozwojowym. W 2020 roku opracowaliśmy i wdrożyliśmy „Green Bond Framework”, dokument przedstawiający wytyczne z zakresu emisji zielonych obligacji przez spółki wchodzące w skład naszej Grupy. Pozyskane w ten sposób środki zostaną przeznaczone na finansowanie lub refinansowanie istniejących i przyszłych projektów, promujących zrównoważone rozwiązania oraz wykorzystanie alternatywnych źródeł energii. Dużym sukcesem okazała się również pierwsza emisja dziesięcioletnich obligacji na łączną kwotę 110 mln euro, którą zrealizowaliśmy w grudniu 2020 roku na Węgrzech. Obligacje zostały wyemitowane w ramach „Green Bond Framework” i ocenione przez agencję Scope Rating na poziomie inwestycyjnym. Systematycznie zwiększamy też wartość certyfikowanych aktywów GTC. W ubiegłym roku biurowce Matrix A i Matrix B w Zagrzebiu otrzymały certyfikaty LEED na najwyższym możliwym poziomie Platinum. Nie zamierzamy na tym poprzestać – obecnie ubiegamy się o certyfikaty dla wszystkich naszych budynków w budowie, jak również dla ukończonych projektów, które znajdują się w Europie Środkowo-Wschodniej” – komentuje Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek zarządu GTC.

Grupa GTC działa w 6 krajach Europy, zarządzając 48 budynkami i oferując swoim klientom 752 500 mkw. najwyższej jakości powierzchni komercyjnej, stworzonej w oparciu o zasadę poszanowania ludzi i środowiska. Deweloper dąży do minimalizowania wpływu własnej działalności na społeczności lokalne, realizując 10 z 17 Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ, m.in. w zakresie czystej i przystępnej cenowo energii, rozwoju zrównoważonych miast oraz zapewnienia odpowiedzialnej konsumpcji oraz produkcji. Wszystkie nowe inwestycje GTC oraz, jeśli to możliwe, zrealizowane inwestycje spełniają kryteria ekologiczne i zapewniają najwyższe standardy bezpieczeństwa. Dzięki temu 84% nieruchomości, o łącznej wartości 1,6 mld euro, posiada certyfikaty środowiskowe LEED i BREEAM.

Zachęcamy do zapoznania się z pełną wersją raportu, który jest dostępny na stronie www.esg.gtc.com.pl

Serce GTC bije dla rewitalizacji: odnowiony Green Heart z nagrodą BigSEE

Green Heart, budynek należący do GTC otrzymał prestiżową nagrodę BigSEE Interior Design Awards. Projekt jest przykładem najlepszych praktyk z zakresu zrównoważonego i odpowiedzialnego budownictwa. Zaprojektowany wspólnie z pracownią KDA Architects, Green Heart wyróżnia się przejrzystą, minimalistyczną koncepcją inspirowaną naturą, a także ponadczasowym designem. Przyznana nagroda to również wyraz uznania dla pracy GTC nad rewitalizacją biurowców. Dzięki kompleksowemu podejściu firmy do zarządzania nieruchomościami, Green Heart stał się charakterystycznym obiektem Nowego Belgradu, a w nowym sercu miasta można cieszyć się zielonym otoczeniem wśród pięciu wysokiej klasy budynków biurowych.

Green Heart został nagrodzony w konkursie BigSEE, branżowym zestawieniu wyłaniającym najlepsze projekty z 21 krajów w Europie Południowo-Wschodniej. Należący do GTC park biurowy został wyróżniony za niezwykle nowoczesny wystrój wnętrz, które powstały w wyniku rewitalizacji budynków. We współpracy z pracownią KDA Architects, GTC stworzyło zieloną oazę w futurystycznym kampusie biurowym w tętniącym życiem centrum biznesowym Belgradu. Wykorzystując istniejące już zasoby biurowe, GTC przez ostatnie 12 lat przeprowadzało rewitalizacje budynków, a wyjątkowa aranżacja ich wnętrz dopełniła projekt. Jasne, minimalistyczne, wykonywane na zamówienie elementy inspirowane naturą, w połączeniu z mocnym akcentem kompozycji kwiatowych znajdujących się wewnątrz i na zewnątrz budynków, tworzą iluzję braku granic pomiędzy przestrzenią biurową a otoczeniem zewnętrznym. Dzięki temu najemcy i goście Green Heart mogą swobodnie poruszać się po kampusie biznesowym, nie zauważając nawet „przejścia” pomiędzy zieloną oazą a przestrzenią pracy.

Poprzez projekt Green Heart chcieliśmy pokazać, że zrównoważony rozwój może być minimalistyczny, odświeżający i funkcjonalny, a jednocześnie poprawiać samopoczucie i komfort naszych najemców. Włożyliśmy ogrom pracy w rewitalizację tych budynków, dlatego tym bardziej cieszymy się, że zostaliśmy nagrodzeni przez BigSEE pośród 1500 innych znakomitych projektów z całego regionu. To osiągnięcie jest ważnym kamieniem milowym dla naszej działalności w Serbii, ale również informacją, że rewitalizacja i inwestowanie w zrównoważone technologie czy przyszłościową architekturę jest skutecznym sposobem na rozwój naszej działalności. Dzięki ciężkiej pracy KDA, Octogon, architektów Modelart i naszego zespołu zarządzania projektami możemy teraz śmiało nazywać się sercem Nowego Belgradu” – komentuje Pedja Petronijevic, country manager GTC na Serbię.

W portfolio zrównoważonych biurowców GTC Green Heart ma swoją wyjątkową historię. Inwestycja rozpoczęła się w 2008 roku, kiedy deweloper wybudował dwa budynki, znane jako GTC Square – zajmujące odpowiednio 10 800 m kw. i 11 500 m kw., po czym ich teren i obiekty przeszły gruntowną rewitalizację. Dotychczasowy parking naziemny został przeniesiony pod ziemię, a na jego miejscu firma wybudowała trzy nowoczesne budynki, oferujące łącznie 24 000 m kw. nowej powierzchni biurowej klasy A, osadzonych w zielonym otoczeniu. Aby sprostać rosnącym wymaganiom najemców i stworzyć unikalny kampus biurowy zgodnie z wymaganymi kryteriami środowiskowymi, dwa istniejące wcześniej budynki zostały zmodernizowane. W lutym 2021 roku Green Heart uzyskał pełny certyfikat LEED, co zakończyło proces rewitalizacji całego kompleksu. Obecnie obiekt, zajmujący łącznie 46 300 m kw., jest najnowocześniejszym kampusem biznesowym w dzielnicy biznesowej Nowego Belgradu. Estetyczne wnętrza, bogata oferta gastronomiczna i zielony dziedziniec pozwalają się zrelaksować, a podjazdy dla osób z niepełnosprawnościami zapewniają swobodny dostęp do pełnej oferty kampusu.

Historia Green Heart dowodzi, że działania rewitalizacyjne przynoszą korzyści w dłuższej perspektywie, a nagroda BigSEE jest tego dowodem. GTC słynie z doskonałego zarządzania nieruchomościami, ponieważ zwracamy szczególną uwagę na odnawianie i utrzymywanie naszych budynków. To podejście wynika z zasad zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego budownictwa, którymi kierujemy się w naszych działaniach w całej Europie Środkowo-Wschodniej. Dając drugie życie naszym nieruchomościom, oszczędzamy zasoby, zmniejszamy emisję dwutlenku węgla i czynimy nasze istniejące budynki bardziej bezpieczne, ekologiczne i przyjazne dla społeczności lokalnych. Pomaga nam to nie tylko wzbogacić nasze portfolio o zupełnie nowe, funkcjonalne nieruchomości, ale także zbliżyć się do osiągnięcia celów zrównoważonego rozwoju ONZ, m.in. przystępnej cenowo i czystej energii, odpowiedzialnej konsumpcji i produkcji czy zrównoważonych miasta i społeczności” – mówi Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.  

Przełomowa transakcja w Serbii: GTC sprzedaje budynki biurowe Grupie Indotek

 • GTC podpisało umowę kupna‑sprzedaży portfolio biurowców w Belgradzie.
 • Transakcja dotyczy 11 budynków wchodzących w skład 5 parków biurowych o łącznej powierzchni 122 175 m kw. Sprzedaż zostanie zrealizowana w trzecim kwartale 2021 roku.
 • Kwota transakcji wynosi 267,6 mln euro, czyli 2 mln euro powyżej wartości księgowej.

Globe Trade Centre postanowiło sprzedać swoje belgradzkie portfolio biurowców węgierskiemu inwestorowi Indotek Financing Kft. Cena transakcji wynosi 267,6 mln euro, co jest powyżej wartości księgowej portfolio GTC w Serbii na dzień 31 grudnia 2020 roku. Umowa obejmie zakup 11 budynków biurowych w ramach 5 parków biurowych o łącznej powierzchni najmu 122 175 m kw. GLA. Biurowce znajdujące się w dzielnicy Nowy Belgrad wyróżniają się wysokim wskaźnikiem obłożenia. Umowa zostanie sfinalizowana w trzecim kwartale 2021 roku i będzie jedną z największych transakcji nieruchomościowych zawartych w ciągu ostatnich 5 lat na rynku Europy Środkowo-Wschodniej.

Optymalizując swoją działalność w Serbii, GTC podpisało umowę kupna-sprzedaży 11 budynków biurowych klasy A położonych w 5 kompleksach biznesowych – Green Heart, FortyOne, Belgrade Business Center, 19 Avenue i GTC House. Budynki zajmują ponad 112 tys. m kw. i znajdują się w biznesowym sercu Belgradu. Kwota transakcji, 267,55 mln euro, jest nieznacznie wyższa od wartości księgowej ustalonej na dzień 31 grudnia 2020 roku na 265,6 mln euro, co świadczy o racjonalnej wycenie portfela GTC.

Sprzedaż 11 budynków biurowych klasy A w Belgradzie to odważne posunięcie, które pozwoli nam zakończyć cykl rozwoju w Serbii i rozpocząć zupełnie nowy rozdział na tym rynku. Nie mogłaby się odbyć w lepszym momencie. Obecnie jesteśmy w trakcie procesu redefiniowania strategii rynkowej i kształtowania naszej działalności jako bardziej zrównoważonej i odpowiadającej na przyszłe wyzwania. Musimy przyznać, że jest to wzorcowa transakcja, która świadczy o płynności finansowej po pandemii COVID-19. Sprzedaż części starszych aktywów i przeznaczenie wolnych środków na rozwój zupełnie nowych, ambitnych projektów w Serbii i innych rynkach Europy Środkowo-Wschodniej to prawdziwe “wyjście z mocnym akcentem”, które będzie nas napędzać” – mówi Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

Zamknięcie umowy jest zaplanowane na III kwartał 2021 roku. Transakcja z węgierskim inwestorem będzie jedną z największych operacji tego typu przeprowadzonych w ciągu ostatnich 5 lat w Europie Środkowo‑Wschodniej. W ten sposób GTC stanie się jedną z pierwszych firm, która zakończy cykl rozwoju w Serbii – począwszy od nabycia gruntów i budowy, poprzez lata wysokiego poziomu najmu i wolnego przepływu pieniężnego, aż po sprzedaż inwestycji na korzystnych warunkach. To działanie pozwoli przywrócić równowagę w portfolio nieruchomości firmy i zwrócić się w kierunku wyżej wycenianych krajów np. Polski czy Węgier. Z kolei dla Grupy Indotek stanowi to okazję wejścia na serbski rynek z mocnym portfelem budynków biurowych.

Grupa Indotek jest obecna na węgierskim rynku od prawie 25 lat. W ostatniej dekadzie rozpoczęliśmy ekspansję poza granicami Węgier, w wyniku czego działamy dziś w 10 krajach. Od dłuższego czasu szukaliśmy możliwości wejścia na rynek serbski, a dzięki transakcji kupna części biurowców GTC jesteśmy w stanie znacząco wzmocnić naszą pozycję w tym regionie. Jesteśmy szczególnie dumni, gdyż umowa zawarta w Serbii czyni nas jednym z najbardziej znaczących uczestników belgradzkiego rynku biurowego” – powiedział Dániel Jellinek, Założyciel i Dyrektor Generalny Grupy Indotek.

W procesie sprzedaży GTC reprezentowały kancelarie Dentons i ZSP Legal, a kupujący, Grupa Indotek współpracował z kancelariami Lakatos Köves i Partnerzy oraz BDK Advokati.

Decyzja o sprzedaży nowych i starszych budynków w Belgradzie jest podyktowana strategicznymi planami GTC, zakładającymi odbudowanie pozycji na serbskim rynku i inwestowanie na innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej, w których firma jest aktywna. Deweloper planuje przeznaczyć wolne środki wygenerowane z transakcji na rozwój najnowocześniejszych projektów zarówno na rynku serbskim, jak i w krajach o lepszej ocenie inwestycyjnej.

W ostatnim czasie GTC zainwestowało 160 mln euro w zakup dwóch nieruchomości biurowych w Budapeszcie: Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Oprócz tego deweloper planuje już kilka ambitnych projektów, m.in. GTC X i Project Blaze w Serbii. Biurowce będą wyróżniać się nowoczesnymi systemami budowlanymi i najnowszymi trendami architektonicznymi tak, aby sprostać najbardziej wyszukanym wymaganiom najemców. Obie inwestycje stworzą fundament pod nowe budynki biurowe, dzięki czemu GTC powróci na podium serbskiego rynku biurowego.

GTC rozbudowuje zespół: Eszter Salamon dołącza do firmy jako dyrektor ds. transakcji

 • Jako dyrektor ds. transakcji, Eszter Salamon będzie odpowiadać za transakcje nieruchomościowe na wszystkich rynkach GTC, w tym w Polsce.
 • Nominacja Eszter pozwoli firmie pomyślnie realizować planowane transakcje na dużą skalę w Europie Środkowo-Wschodniej.  

GTC powołało Eszter Salamon na stanowisko dyrektor ds. transakcji. Jej wybitna, dogłębna znajomość branży oraz bogate doświadczenie w zakresie nieruchomości i operacji finansowych pobudzą optymalizację oraz rozwój celów firmy. Z Eszter jako członkiem zespołu, deweloper liczy na płynną realizację zbliżających się transakcji na dużą skalę, które są planowane na rynkach operacyjnych firmy.

Eszter Salamon jest pełnoprawną ekspertką w dziedzinie finansów i transakcji z ponad 20 letnim doświadczeniem zdobytym w międzynarodowych firmach. Przed dołączeniem do GTC, Eszter pełniła funkcję dyrektor ds. zarządzania nieruchomościami w OTP Real Estate Fund Management Zrt., jednej z największych firm zarządzającymi funduszami nieruchomościowymi na Węgrzech. W ramach codziennych obowiązków, Eszter Salamon odpowiadała za zarządzanie aktywami w portfelu funduszy o wartości ponad 1000 mln euro, a także za realizację dużych transakcji w regionie Europy Środkowo‑Wschodniej.

Podczas kryzysu związanego z pandemią COVID-19, Eszter z zaangażowaniem kierowała swoim działem, obsługując należności czynszowe i wnioski najemców tak, aby poziom pustostanów w portfelu OTP utrzymywał się na niskim poziomie. Wcześniej zajmowała różnorodne stanowiska kierownicze, związane z zarządzaniem finansami w bankach CIB i MKB na Węgrzech. Do jej obowiązków należało finansowanie biurowców klasy A oraz wspieranie transakcji sprzedaży wielofunkcyjnych obiektów na dużą skalę wraz z partnerami zewnętrznymi. W trakcie kariery zawodowej Eszter, silne zaplecze finansowe oraz dogłębna znajomość branży pozwoliły jej doskonalić się w negocjacjach z firmami deweloperskimi, a także finalizować transakcje fuzji i przejęć o wartości 60-220 milionów euro z największymi firmami międzynarodowymi.

To duża przyjemność, gdy tak wszechstronna specjalistka jest gotowa podzielić się swoją wiedzą i doświadczeniem, aby osiągnąć wspólne cele. Cieszę się, mogąc powitać Eszter jako nową dyrektorkę ds. transakcji w GTC. W obliczu planowanych na różnych rynkach transakcji, jestem przekonany, że wiedza Eszter na temat nieruchomości w połączeniu z doskonałymi umiejętnościami z zakresu operacji finansowych sprawią, że sukcesy GTC przekroczą nasze oczekiwania” – mówi Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC. 

Eszter Salamon ukończyła Wydział Finansów i Wyceny Przedsiębiorstw z tytułem magistra ekonomii na Uniwersytecie Corvinus w Budapeszcie.

W trakcie mojej kariery zawodowej zdałam sobie sprawę z jednej rzeczy – w nieruchomościach najważniejsze są profesjonalizm i sprawna współpraca w zespole. Dołączając do GTC, chciałbym, aby moje doświadczenie stanowiło wkład do imponującej puli talentów ekspertów GTC ds. rozwoju. Wierzę, że razem będziemy realizować strategię rozwoju Grupy w kierunku stałego, długoterminowego wzrostu na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej” – komentuje Eszter Salamon, dyrektorka ds. transakcji w GTC.

GTC zrealizowało ostatnio kilka kluczowych transakcji na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Deweloper powiększył swoje węgierskie portfolio, inwestując 160 mln euro w zakup dwóch nieruchomości biurowych w Budapeszcie: Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Wcześniej, GTC nabyło nowy biurowiec w Budapeszcie, Váci Greens D. Transakcja została częściowo sfinansowana z zielonych obligacji wyemitowanych w 2020 roku, zgodnie ze strategią Grupy, zakładającą inwestowanie w zrównoważony portfel budynków komercyjnych zlokalizowanych w stolicach Europy Środkowo-Wschodniej.

Wyniki finansowe nadal pod wpływem negatywnego wpływu COVID-19, mimo to aktywność w segmencie najmu powierzchni handlowej i biurowej powraca

KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 27 mln euro (30 mln euro w I kw. 2020 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w I kw. 2021 r. w wysokości 2,4 mln euro (4,5 mln euro w porównaniu do poziomu przed pandemią COVID-19 z I kw. 2019 r.)
 • Zysk z działalności operacyjnej:15 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej (13 mln euro w I kw. 2020 r.)
 • Wysokie FFO w kwocie 14 mln euro (18 mln euro w I kw. 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,03 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.123 mln euro na dzień 31 marca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,31 euro (10,77 zł)
 • Dobre wskaźniki finansowe:
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45,5% (45% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,3% (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 254 mln euro na dzień 31 marca 2021 r.
 • Emisja zielonych obligacji na kwotę 54 mln euro w marcu 2021 r. (nadsubskrypcja o 25%)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I KW. 2021 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ NIŻ W 2020 R.
  • Zawarto umowy najmu na niemal 40 tys. m kw. powierzchni. Dominowały przedłużenia kontraktów:
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymany się na wysokim poziomie 90% na dzień 31 marca 2021 r. (90% w grudniu 2020 r.)
  • W II kw. 2020 r. zainwestowano 212 mln euro w biurowce w Budapeszcie o długim średnim ważonym niewygasłym okresie najmu. Budynki są w pełni wynajęte przez renomowanych najemców i zwiększą przychody z najmu o 11,8 mln euro rocznie
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: WPŁYW COVID-19 NADAL WIDOCZNY W WYNIKACH ZA I KW. 2021 R. WSZYSTKIE OBIEKTY HANDLOWE DZIAŁAJĄ
  • Ograniczenia w działalności wprowadzone w Polsce, Bułgarii i Serbii przyczyniły się do spadku marży brutto o 2,4 mln euro w I kw. 2021 r.
  • 100% powierzchni GLA w obiektach handlowych może obecnie prowadzić sprzedaż
  • Sieci handlowe otwierają nowe placówki w centrach handlowych
  • Wskaźnik wynajęcia wzrósł do 96% na dzień 31 marca 2021 r.

„Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze skutkami pandemii COVID-19. W porównaniu z 2020 r., nastroje są bardziej pozytywne. Nasza aktywność w segmencie wynajmu powierzchni biurowej znacznie wzrosła – z 70 tys. m kw. w trakcie 2020 r., do prawie 40 tys. m kw. tylko w pierwszym kwartale 2021 r. Zawarliśmy również kilka dużych umów najmu i towarzyszyliśmy naszym najemcom w otwarciach nowych sklepów. Kontynuowaliśmy także realizację naszych planów dotyczących przejęć: zainwestowaliśmy 212 mln euro w obiekty budynki biurowe klasy A w Budapeszcie, nabywając Vaci Green D, Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Budynki są w pełni wynajęte renomowanym najemcom i znacznie zwiększą nasz roczny dochód operacyjny netto (NOI). Nabyte obiekty uzupełniają i rozszerzają nasz portfel ekologicznych biurowców znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej i stanowią element naszej strategii zakładającej większą koncentrację na działalności w Polsce i Budapeszcie. Transakcje zostały sfinansowane środkami własnymi, finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 r.” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Poza pozyskiwaniem nowych obiektów, przygotowywaliśmy GTC do zmiany struktury finansowania i przejścia z pojedynczych kredytów bankowych przeznaczonych na poszczególne inwestycje na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Chcielibyśmy wykorzystać płynny rynek obligacji do zapewnienia firmie bardziej elastycznych i łatwiejszych w zastosowaniu instrumentu finansowego, podobnie do innych podmiotów działających w regionie, które w ostatnim czasie z powodzeniem korzystały z rynku euroobligacji. Naszym celem jest emisja euroobligacji jeszcze przed wakacjami” – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

GTC inwestuje ponad 160 mln euro w biura w Budapeszcie

 • GTC kupiło dwa biurowce w Budapeszcie: Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters.
 • Jest to kolejny krok w rozwoju GTC. Budynki oferują wysokiej jakości przestrzeń klasy A i są zajmowane przez najemców z ratingiem na poziomie AAA. Posiadają też certyfikaty LEED Gold.
 • Transakcja wpisuje się w strategię odświeżenia portfolio firmy o nowocześniejsze i bardziej ekologiczne biurowce znajdujące się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

GTC, wiodący deweloper i zarządca aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej, po raz kolejny zdecydował się powiększyć swoje węgierskie portfolio. Deweloper zainwestował 160 milionów euro w zakup dwóch biurowców – Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Obydwa budynki oferują powierzchnię biurową klasy A i są zajmowane przez najemców z ratingiem na poziomie AAA. Posiadają też certyfikaty LEED Gold. Zakup to wynik realizacji strategii odświeżania portfela GTC o nowocześniejsze budynki biurowe znajdujące się w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, a także polityki inwestowania w projekty spełniające standardy przyjazne środowisku.

Po zakupie biurowca Vácci Green D, GTC kontynuuje dobrą passę w pozyskiwaniu nowych inwestycji i kupuje dwa aktywa w Budapeszcie. Nowe aktywa dopełniają istniejące portfolio nowoczesnych, ekologicznych budynków biurowych znajdujących się w stolicy Węgier, potwierdzając zaangażowanie firmy w zarządzanie wysokiej jakości zielonymi obiektami w krajach Europy Środkowo-Wschodniej.

Budynki znajdują się nad brzegiem Dunaju w południowej części Budy. Jeden z najnowocześniejszych biurowców na Węgrzech, Ericsson Headquarters to 21 100 m kw. nowoczesnej powierzchni użytkowej klasy A, oferującej wysokie standardy wykończeni wnętrz i rozwiązań technicznych dla obiektów biurowych z laboratorium, kantyną i 500 podziemnymi miejscami parkingowymi. Ten w pełni wynajęty budynek jest siedzibą jednego z największych centrów badawczo-rozwojowych szwedzkiej firmy. Posiada też certyfikat LEED Gold, potwierdzający proekologiczne rozwiązania zastosowane w celu zaspokojenia różnorodnych potrzeb najemców.

Z kolei biurowiec Siemens Evosoft Headquarters to najnowszy projekt węgierskiego dewelopera, firmy WING. Budynek został oddany do użytku pod koniec 2020 roku. Oferuje 20 700 mkw. przestrzeni biurowej, wykorzystywanej do celów badawczo-rozwojowych, która zapewnia pracownikom środowisko pracy w duchu zrównoważonego rozwoju na miarę XXI wieku. Obiekt jest w pełni wynajęty i posiada certyfikat LEED na poziomie Gold. Nowe biurowce potwierdzają konsekwentnie realizowaną politykę GTC, zakładającą inwestowanie w projekty, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe, społeczne, a także wytyczne związane z ładem korporacyjnym Grupy.

Rozwijamy się i przejmujemy kolejne budynki, które spełniają najwyższe standardy środowiskowe, a jednocześnie doskonale wpisują się w tkankę miejską, tworząc lokalny krajobraz. Cieszymy się, że ich wizerunek nie ogranicza się tylko do najbliższego otoczenia, ale sięga znacznie dalej, kształtując całe dzielnice miast. Nabycie Ericsson Headquarter oraz Siemens Evosoft Headquarter uzupełni i wzmocni nasze portfolio zielonych biur w Europie Środkowo-Wschodniej. Te dwie nieruchomości z łącznym NOI na poziomie 8,9 mln EUR znacząco przyczynią się do generowanego przez nas FFO. Zakup zostanie sfinansowany z środków własnych, w połączeniu z finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 roku – mówi Ariel Ferstman, dyrektor finansowy GTC.   

Obecnie, portfel biurowy GTC na Węgrzech obejmuje sześć obiektów biurowych, w tym Duna Tower, Váci Greens D, Center Point I i II oraz GTC Metro. Firma prowadzi pracę nad biurowcem Pillar, niezwykłą inwestycją, która dostarczy 29 000 m kw. powierzchni biurowej. Mimo iż obiekt zostanie oddany do użytku dopiero w I kwartale 2022 roku, został już w całości wynajęty przez ExxonMobile.

„Odetchnij” – GTC świętuje Dzień Ziemi

 • W dniach 22 – 23 kwietnia GTC organizuje obchody Dnia Ziemi we wszystkich swoich biurach w Polsce.
 • Kampania „Odetchnij” ma podkreślić znaczenie jakości powietrza.
 • W ramach akcji każde z biur GTC otrzymuje roślinę usuwającą toksyny, która poprawi jakość powietrza w miejscu pracy. Na każdej recepcji są dostępne również nasiona roślin dla wszystkich najemców.
 • W swoich biurowcach GTC prowadzi zbiórkę elektroodpadów i zachęca najemców do tworzenia wspólnych zielników.

GTC zachęca swoich najemców i pracowników do wspólnej aktywności z okazji Dnia Ziemi. 22 i 23 kwietnia firma organizuje zieloną akcję, której celem jest podniesienie świadomości na temat jakości powietrza i promowanie proekologicznych nawyków. W ramach kampanii deweloper rozdaje oczyszczacze powietrza i organizuje zbiórkę elektroodpadów we wszystkich swoich biurowcach w Polsce. Celem działań jest zachęcanie najemców do troski o środowisko, ale również zaproszenie ich do powrotu do biur. Spółka zadbała też o pracowników, którzy w tych dniach pracują zdalnie. Przygotowała dla nich specjalne wideo pokazujące, jak prawidłowo dbać o rośliny.

W dniach 22 i 23 kwietnia GTC obchodzi Dzień Ziemi pod hasłem „Odetchnij”. Akcja jest przeprowadzana we wszystkich budynkach biurowych GTC w Polsce. Dzięki współpracy GTC z duetem „Rośliny”, każdy najemca otrzyma specjalne rośliny, które wypełnią biurowe wnętrza większą dawką tlenu. Deweloper zachęca również do zainstalowania aplikacji KANAREK, która bada jakość powietrza. W ten sposób pracownicy sami będą mogli sprawdzić, jak rośliny poprawiają jakość powietrza w zamkniętych pomieszczeniach. To nie wszystko! GTC rozdaje najemcom nasiona roślin wraz z filmem instruktażowym. Dzięki niemu będą oni mogli poprawić jakość powietrza również w swoich domach podczas pracy zdalnej. Ponadto we wszystkich pomieszczeniach biurowych zostały zainstalowane specjalne pojemniki na elektroodpady.

– Jako deweloper chcemy zapewnić najlepsze możliwe warunki pracy, oparte na zasadach dobrego samopoczucia i zrównoważonego rozwoju. Hasło kampanii „Odetchnij” jest nieprzypadkowe. Jak powiedziała dr Joy Manne „Wszystko, co robimy i wszystko, czym jesteśmy, zaczyna się od naszego oddechu”. Dlatego chcemy przypominać naszym społecznościom, jak ważne jest dbanie o jakość powietrza, którym oddychamy, poprzez poprawę naszego naturalnego otoczenia i zmianę codziennych nawyków. Jeśli my, jako deweloper, możemy uczynić środowisko w naszych biurach bardziej zielonym i zachęcić naszych najemców do tego samego w ich własnych przestrzeniach, w dłuższej perspektywie nasze wspólne działania mogą przynieść pozytywną zmianę  mówi Grzegorz Strutyński, country manager GTC w Polsce.

W Aeropark Business Center w Warszawie GTC idzie w świętowaniu o krok dalej. W Dzień Ziemi wraz z fundacją Łąka zaprasza najemców do stworzenia zielnika. Fundacja będzie dostarczała świeżych ziół do zielnika przez cały rok. W inicjatywę szczególnie włącza się jeden z najemców Aeroparku – Fiskars Group, fińska firma, która dostarczy narzędzia do uprawy grządek. Akcja odbędzie się z zachowaniem wszelkich środków bezpieczeństwa. Oprócz tego, od 23 kwietnia pracownicy Aeroparku będą mogli korzystać z nowo otwartego systemu rowerów miejskich Revelo. W ten sposób GTC ma nadzieję zachęcić pracowników biur do korzystania z rowerów w drodze z i do pracy.

– Wysyłając rośliny oczyszczające powietrze, prowadząc zbiórkę elektroodpadów, rozdając nasiona i instalując rowery w naszych kampusach, chcemy przypomnieć naszym najemcom, że proekologiczne rozwiązania mogą być proste, a zarazem skuteczne. Udowadniamy też, że pomimo pandemii, biura są atrakcyjną i bezpieczną przestrzenią, do której można wracać w zachowanym reżimie sanitarnym – dodaje Strutyński.

Globe Trade Center konsekwentnie rozwija swoją strategię zrównoważonego rozwoju, a obchody Dnia Ziemi to jeden z przykładów dobrych praktyk firmy. W 2020 roku GTC wyemitowało 792 zielonych obligacji o łącznej wartości ok. 110 mln euro. Ponadto 100% projektów GTC w Polsce i 84% w Europie Środkowo-Wschodniej posiada zielone certyfikaty.

Rompetrol przedłuża umowę najmu z GTC

 • Rumuński koncern naftowy KMG Rompetrol przedłuża umowę najmu w budynku należącym do GTC – City Gate  do 2026 roku.
 • Najemca zajmuje ok. 9 356 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej.
 • City Gate to kompleks biurowy klasy A o łącznej powierzchni najmu wynoszącej 48 tys. m kw.
 • To pierwsza transakcja pod kierownictwem nowego dyrektora zarządzającego oraz CEE Estate – spółki zarządzającej aktywami.

GTC przedłużyło umowę najmu na kolejne pięć lat z KMG Rompetrol – jednym z kluczowych graczy w sektorze paliwowym w południowo-wschodniej Europie, częścią KMG International. Najemca nie zmienia metrażu swojej siedziby głównej i będzie nadal zajmował powierzchnię 9 356 m kw. w City Gate, nowoczesnym budynku biurowym klasy A, znajdującym się w Bukareszcie. Jest to pierwsza transakcja zrealizowana pod nadzorem Ziva Gigi, niedawno mianowanego dyrektora zarządzającego GTC w Rumunii. W transakcji brała udział również firma zarządzająca aktywami – CEE Estate.

KMG Rompetrol, gigant naftowy prowadzący swoją działalność operacyjną w Rumunii, Mołdawii, Bułgarii, Gruzji zdecydował się przedłużyć umowę najmu na 9 356 m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej w północnej wieży kompleksu City Gate do grudnia 2026 roku. Biurowiec jest położony w prestiżowej części biznesowej dzielnicy Bukaresztu i składa się z dwóch budynków oferujących łącznie prawie 48 000 m kw. wysokiej jakości przestrzeni biurowej.

Doceniamy zaufanie jakim obdarzają nas partnerzy biznesowi, którzy cenią najwyższej jakości rozwiązania, jakie oferujemy w naszych biurowcach. KMG Rompetrol to firma, która dynamicznie rozwija się zarówno w Rumunii, jak poza jej granicami, a także przywiązuje dużą wagę do zapewnienia swoim pracownikom najlepszych warunków do pracy. Cieszymy się, że tak renomowane przedsiębiorstwo pozostaje wierne naszym usługom, zwłaszcza w trudnych czasach pandemii. To pokazuje, że nasza strategia utrzymywania partnerskich relacji i długoterminowej współpracy z najemcami przynosi obopólne korzyści. Chciałbym również wyrazić uznanie dla zespołu zarządzającego aktywami CEE Estate, którego wysiłek i zaangażowanie podczas całego procesu negocjacyjnego zaowocowały naszym pierwszym wspólnym sukcesem” komentuje Ziv Gigi, dyrektor zarządzający działalnością GTC w Rumunii.

City Gate to wysokiej klasy budynek biurowy położony w północnej części Bukaresztu, z łatwym dostępem do obiektów biznesowych i rekreacyjnych skupionych wokół parku Herăstrău, a także centrów biurowych, takich jak Piața Victoriei. Obiekt oferuje 48 tys. m kw. nowoczesnej powierzchni biurowej, dostosowanej do potrzeb najemców. Niewątpliwymi zaletami obiektu są bezpośrednie połączenia autobusowe i tramwajowe oraz ok. 1 000 podziemnych miejsc parkingowych. Górne piętra City Gate oferują wyjątkowy widok na Park Herastrau, a najemcy korzystający z znajdującego się tam sky-baru oraz restauracji mogą na chwilę odetchnąć od codziennej pracy i zjeść lunch lub zrobić sobie przerwę na kawę. Do dyspozycji najemców jest też przestrzeń rekreacyjna pomiędzy budynkami tzw. Plazy, gdzie mogą zrelaksować się w jednym z lobby.

Green Heart w pełni zielony

 • W lutym 2021 r.wchodzący w skład kompleksu Green Heart biurowiec N3 otrzymał certyfikat LEED Gold. 
 • Kompleks składa się zpięciu budynków klasy A,które oferują 46 300 m kw. nowoczesnej przestrzeni biurowej, wykorzystującej technologiczne rozwiązania przyjazne środowisku.  
 • Ukończony w 2020 r. Green Heart stanowi jeden z najbardziej nowoczesnych kampusów biurowych w stolicy Serbii.  

Należący do GTC, kompleks biurowy Green Heart składa się z pięciu biurowców klasy A zajmujących 46 300 mkw. nowoczesnej powierzchni, którą zaprojektowano z myślą o środowisku i komforcie najemców. W lutym 2021 r. budynek Green Heart N3 otrzymał certyfikat LEED Gold za swoją ekologiczną jakośćwieńcząc tym samym proces certyfikacji całego obiektu. 

Green Heart znajduje się w Nowym Belgradzie, na rogu Milutin Milanković Boulevard i Boulevard of Art. Projekt obejmował rewitalizację dwóch budynków znanych jako GTC Square oraz trzech nowych nieruchomości. Razem tworzą one park biurowy o charakterze kampusu. Kompleks jest w pełni certyfikowany w systemie LEED, co potwierdza jego status zielonej oazy w ruchliwej stolicy Serbii. 

Ukończenie procesu certyfikacji LEED dla całego kompleksu to ważny krok w realizacji naszej strategii zrównoważonego rozwoju. Jesteśmy przekonani, że instalacje zwiększające dostępność światła, punkty recyklingu, wydajne rozwiązania energooszczędne oraz wykorzystujące energię odnawialną są niezbędnymi elementami nowoczesnych nieruchomości biurowych. Ten projekt w pełni potwierdza nasze ekologiczne podejście do budownictwa. Dzięki ciężkiej pracy całego zespołu, każdy metr kwadratowy budynku N3 oraz całego kompleksu Green Heart jest dostosowany do indywidualnych potrzeb najemcówa także odpowiada na wyzwania związane zochroną środowiska – komentuje Pedja Petronijeviccountry manager GTC na Serbię. 

Green Heart wyróżnia unikalna architektura oraz energooszczędne rozwiązania, takie jak inteligentne oświetlenie czy systemy klimatyzacji, które można dostosować się do indywidualnych wymagań najemców. Na dachu budynku N3 zainstalowano panele fotowoltaiczne, oszczędzające zużycie energii. Ponadto, w projekcie Green Heart postawiono na przeszklenia, dzięki którym najemcy mogą cieszyć się uspokajającym widokiem zielonego dziedzińca, widocznego z każdego z przestronnych tarasów. Kompleks zapewnia szeroką ofertę rekreacyjną, na którą składają się przestronna restauracja czy bar. Obiekt jest w pełni przystosowany do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, a dzięki wszystkim udgodnieniom pracownicy mogą czerpać większą satysfakcję z czasu spędzonego w biurze.