Globe Trade Centre SA (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe II kwartału 2008 roku. GTC zanotowała 42,8 mln euro zysku netto w II kw. 2008 (wzrost o 23% w porównaniu do I kw. br.). Przychody operacyjne wzrosły  w porównaniu z II kw. 2007 o 46% do 19,1 mln euro. Spółka utrzymała wysoki poziom płynności posiadając 292 mln euro gotówki.
GTC nabyła swoje pierwsze inwestycje w Rosji i na Ukrainie

Wzrost przychodów z działalności operacyjnej o 46% (w porównaniu z II kw 2007) – do 19,1 mln euro – to efekt przede wszystkim rozpoczęcia umów najmu w niedawno oddanych do użytku budynkach, jak i wzrostu dochodu z czynszów w już istniejących galeriach handlowych i biurowcach.

Zysk netto osiągnął poziom 42,8 mln euro w porównaniu do 34,8 mln euro w I kwartale 2008 (wzrost kwartał do kwartału o 23%).
W II kwartale 2007 roku zysk netto wyniósł 77,9 mln euro, a różnica w zyskach wynika z oddania do użytku w tamtym kwartale dużej galerii handlowej Avenue Mall w Zagrzebiu i aktualizacji jej wartości w księgach.

W II kwartale 2008 roku zysk z aktualizacji wyceny warszawskiego budynku biurowego Zephirus (9 200 mkw. powierzchni do wynajęcia netto) oraz rumuńskiej Gallerii Buzau (13 300 mkw.) wyniósł 20,9 mln euro przed opodatkowaniem. Niezależny międzynarodowy rzeczoznawca wyceny nieruchomości zastosował przy wycenie ich wartości stopę kapitalizacji odpowiednio na poziomie 6,2% i 7,5%.

Kolejne 6,8 mln euro dochodu przyniosło przywrócenie wartości rynkowej gruntu Osiedla Konstancja w Warszawie.

Efektywna strategia zabezpieczania przed ryzykiem zmiany stóp procentowych oraz kursów walut zaowocowała w II kwartale 2008 roku dużymi zyskami z tego tytułu, które w znacznym stopniu przyczyniły się do osiągnięcia 20,5 mln euro dochodów finansowych netto.

Spółka utrzymała wysoką płynność i osiągnęła duży sukces w zakresie pozyskiwania źródeł finansowania.

Na koniec czerwca 2008 roku GTC posiadała 292 mln euro w gotówce,
a stosunek  zadłużenia długoterminowego do łącznych aktywów wyniósł 37%.

W maju 2008 roku GTC wyemitowała 5-letnie niezabezpieczone obligacje o wartości nominalnej 350 mln zł (ok. 102 mln euro). Zobowiązania złotowe z tytułu emisji obligacji zostały w ramach transakcji swap zamienione na dług o stałym oprocentowaniu denominowany w euro. Pozwoliło to osiągnąć efektywny koszt odsetkowy na poziomie 6,63% w skali rocznej.

Ogromne doświadczenie w realizacji inwestycji deweloperskich, wysoka jakość aktywów, relatywnie niski poziom zadłużenia, a także długoletnie dobre relacje z wiodącymi europejskimi bankami pozwoliły GTC pozyskac na korzystnych warunkach finansowanie wszystkich inwestycji będących w budowie lub bliskich jej rozpoczęcia.

GTC kontynuowało ekspansję na nowych rynkach. W maju GTC Russia nabyła 50-proc. udział w inwestycji w St. Petersburgu, która przewiduje wybudowanie 110 000 mkw. powierzchni biurowej klasy A.

W lipcu GTC Ukraine kupiła wraz z Europort Ltd. 14-hektarową działkę w Odessie. Inwestycja, w której udział GTC Ukraine wynosi 49,99%, zakłada realizację 120 000 mkw. powierzchni biurowej i magazynowej.

W celu dalszego umocnienia pozycji na rynkach Wspólnoty Niepodległych Państw, Globe Trade Centre SA nabyła 10-proc. udział w Europort Ltd, który specjalizuje się w inwestycjach na rynku nieruchomości w Rosji i na Ukrainie.

Obecny portfel realizowanych nowych inwestycji wynosi około 2 mln mkw. powierzchni biurowej, handlowej i mieszkaniowej netto(wartość ta odzwierciedla wyłącznie udział GTC w inwestycjach). Z tego 1,5 mln mkw. zostanie oddana do użytku przed końcem 2010 roku.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio