GTC prezentuje wyniki finansowe za II kwartał 2015 r.


GTC rozpoczyna budowę Galerii Północnej. Jednocześnie przeprowadza restrukturyzację zadłużenia, sprzedaje aktywa niezwiązane z działalnością podstawową oraz poprawia wyniki operacyjne.

 

KLUCZOWE OSIĄGNIĘCIA ZA II KWARTAŁ 2015 R.

  • Rozpoczęcie budowy Galerii Północnej, pozyskanie atrakcyjnego finansowania oraz osiągnięcie 32% przednajmu,
  • Uchwalenie podniesienia kapitału, emisja akcji planowana na trzeci kwartał 2015 roku,
  • Całkowite zrestrukturyzowanie zadłużenia,
  • Marża brutto z najmu wzrosła do 77% (75% w II kwartale 2014 r.),
  • Brak zmian w wycenie aktywów komercyjnych, minimalna utrata wartości nieruchomości mieszkaniowych,
  • Zysk przed opodatkowaniem w wysokości 7 milionów euro (strata w wysokości 71 milionów euro w II kwartale 2014 r.),
  • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 2,5x (2,1x w I półroczu 2014 r.).

 

GTC weszło teraz pełną parą na ścieżkę wzrostu. Uchwała akcjonariuszy zezwalająca na podniesienie kapitału pozwala wykorzystać nasze doświadczenie i obecność na kluczowych rynkach do realizacji nowych projektów deweloperskich oraz nabywania kolejnych nieruchomości – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC. W ciągu ostatnich kilku miesięcy udało nam się osiągnąć wiele naszych celów: zrestrukturyzować zadłużenie, zdecydowanie przyspieszyć proces sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową. Rozpoczęliśmy budowę Galerii Północnej (jednego z kluczowych projektów GTC) oraz oddaliśmy do użytku pierwszy budynek kompleksu biurowego FortyOne w Belgradzie. W tej chwili analizujemy kilka potencjalnych projektów inwestycyjnych w regionach Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej i dalej realizujemy naszą strategię – inwestujemy w aktywa z potencjałem wzrostu i realizujemy wybrane projekty deweloperskie dodał Thomas Kurzmann.

 

WYNIKI FINANSOWE

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług wyniosły 26 mln euro w II kwartale 2015 r. i 53 mln euro w I półroczu 2015 r., w porównaniu z 27 mln euro w II kwartale 2014 r. i 55 mln euro w I półroczu 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz oraz centrum handlowego Galleria Buzau. Marża na usługach najmu wzrosła do 77 proc. w II kwartale 2015 r. i 75 proc. w I półroczu 2015 r., z 75 proc. w II kwartale 2014 r. i 74 proc. w I półroczu 2014 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej został utrzymany na poziomie 20 mln euro w II kwartale 2015 r. i 40 mln euro w I półroczu 2015 r., w porównaniu z 21 mln euro w II kwartale 2014 r. i 41 mln euro w I półroczu 2014 r.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, spadły do 2,5 mln euro w II kwartale 2015 r. i do 4,8 mln euro w półroczu 2015 r., z 3,2 mln euro w II kwartale 2014 r. i 6,2 mln euro w I półroczu 2014 r. Osiągnięto to dzięki zwiększeniu efektywności kosztowej.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem1 wzrósł do 10 mln euro w II kwartale 2015 r. i 19 mln w I półroczu 2015 r., w porównaniu z 8 mln euro w II kwartale 2014 r. i 14 mln euro w I półroczu 2014 r., co było możliwe dzięki dalszemu obniżeniu kosztów.

Koszty finansowe netto spadły do 8 mln euro w II kwartale 2015 r. i 16 mln euro w I kwartale 2015 r. z 11 mln euro w II kwartale 2014 r. i 22 mln euro w I kwartale 2014 r. Było to możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej.

Zysk netto wyniósł 7 mln euro w II kwartale 2015 r. i 11 mln euro w I półroczu 2015 r. wobec strat w wysokości: 71 mln euro w II kwartale 2014 r. i 68 mln euro w I półroczu 2014 r.

Podatek dochodowy ukształtował się na poziomie 9 mln euro w II kwartale 2015 r. i 5 mln euro w I półroczu 2015 r., w porównaniu z 1 mln euro ulgi podatkowej w II kwartale 2014 r. i 4 mln euro w I półroczu 2014 r.

Strata netto wyniosła 2 mln euro w II kwartale 2015 r. wobec 6 mln zysku netto osiągniętego w I półroczu 2015 r., w porównaniu ze stratą na poziomie 70 mln euro w II kwartale 2014 r. i 72 mln euro w I półroczu 2014 r. Możliwe to było dzięki polepszeniu wyników operacyjnych, połączonemu z brakiem zmian w wycenie nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych, co zostało częściowo skompensowane przez podatek dochodowy.

Wartość nieruchomości wynosiła 1 231 mln euro na dzień 30 czerwca 2015 r. wobec 1 293 mln euro według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., co wynika głównie ze sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz.

Poziom zadłużenia zmniejszył się do 726 mln euro na dzień 30 czerwca 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

Średnia zapadalność długu wyniosła 3,2 roku, natomiast średni koszt obsługi długu wyniósł 4,3 proc. w skali roku.

Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości ukształtował się na poziomie 50 proc. na dzień 30 czerwca 2015 r., co oznacza spadek o 4 p.p. z poziomu 54 proc. na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 2,5x na dzień 30 czerwca 2015 r. z 2,1x na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość aktywów netto (przed nabyciem udziałów w jednostkach powiązanych) przypadającą na akcję (NAV per share) wyniosła 1,3 euro na dzień 30 czerwca 2015 r., w porównaniu z 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły do 24 mln euro w I półroczu 2015 r. z 21 mln euro w I półroczu 2014 r., co było przede wszystkim konsekwencją obniżenia kosztów.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Rozpoczęcie budowy Galerii Północnej (Warszawa, Polska)

Uzyskanie pozwolenia na budowę Galerii Północnej w Warszawie w czerwcu 2015 r. było kamieniem milowym w rozwoju spółki GTC. Galeria Północna jest jednym z kluczowych projektów komercyjnych firmy. Budowa postępuje zgodnie z planem, spotyka się również z pozytywną reakcję ze strony najemców. Dodatkowo, w ostatnim czasie GTC podpisało z Bankiem Pekao S.A. umowę kredytu budowlanego na kwotę 116 milionów euro oraz kredytu inwestycyjnego na kwotę do 150 milionów euro.

Zrestrukturyzowanie zadłużenia (Rumunia, Bułgaria i Chorwacja)

Na przełomie czerwca i lipca br. GTC zrestrukturyzowało kredyty zaciągnięte w Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju, Banku OTP oraz MKB przez oddziały spółki w Rumunii, Chorwacji i Bułgarii. Na mocy tych umów GTC przestał być gwarantem kredytów, a stał się współkredytobiorcą. Na dzień dzisiejszy GTC nie narusza żadnych warunków dotyczących swoich umów kredytowych.

Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową (Rumunia i Chorwacja)

W pierwszej połowie 2015 r. GTC przyspieszyło proces sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową Grupy. Sprzedano: projekt mieszkaniowy Felicity (Rumunia), Galleria Buzau (Rumunia), Avenue Mall Osijek (Chorwacja) oraz projekt Galleria Varna (Bułgaria). Wszystkie projekty sprzedane zostały po wartości księgowej.

Przegłosowanie podniesienia kapitału; emisja akcji planowana w III kw. 2015 r.

Dnia 30 czerwca 2015 r. nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy podjęło uchwałę o podniesieniu kapitału firmy GTC poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela z prawem poboru. Ustalono datę prawa poboru nowych akcji na 10 września 2015 r. Umożliwi to firmie skoncentrowanie się na realizacji swojej strategii opartej na inwestowaniu w aktywa z potencjałem wzrostu i realizowaniu wybranych projektów deweloperskich oraz aktywnemu zarządzaniu rosnącym portfelem nieruchomości.

 

GTC_Wyniki finansowe Q2 2015_Informacja prasowa

 

1 Zysk przed opodatkowaniem, zmianą w wycenie wartości aktywów inwestycyjnych, deprecjacją i zmianą wartości godziwej zabezpieczeń

 

 

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio