„Dzięki obniżaniu zadłużenia i wzrostowi płynności finansowej, Spółka osiągnęła spory postęp, zwłaszcza w obliczu niestabilnej sytuacji rynkowej. GTC będzie nadal działać zgodnie z przyjętym planem, który uwzględnia również realizację wybranych kluczowych projektów” – wyjaśnia Erez Boniel, Dyrektor Finansowy GTC.

 GTC zaproponowała przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji w drodze ich umorzenia oraz emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Propozycja ta została skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych –  posiadaczy obligacji GTC wyemitowanych w latach 2007-2008.

 Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej około 206 mln złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na 30 kwietnia 2018 roku.

Odsetki od wyemitowanych dzisiaj obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.

W celu dalszego oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy dodatkowe obligacje o wartości około 17 mln euro, w celu ich umorzenia. Cena ich nabycia wyniosła około 98% ich wartości nominalnej.

Spółka planuje wprowadzenie nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio