Globe Trade Centre S.A. (GTC) pomyślnie przedłużyła, poprzez emisję nowych obligacji, zapadalność wcześniej wyemitowanych obligacji o wartości ponad 21 mln euro, podlegających wykupowi w 2014 roku. Jest to uzupełnienie wcześniejszej, podobnej transakcji o wartości 50 mln euro. Tym samym, GTC przedłużyła zapadalność obligacji o łącznej wartości ponad 70 mln euro, co stanowi element strategicznego planu Spółki w zakresie poprawy bilansu oraz płynności finansowej.

GTC zaproponowała wybranym inwestorom instytucjonalnym przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji Spółki wyemitowanych w 2007 roku, w drodze ich umorzenia oraz emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, GTC wyemitowała 884 obligacje na okaziciela, nieposiadające formy dokumentu, o łącznej wartości nominalnej 88,4 mln złotych. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na koniec kwietnia 2018 roku.

Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym.

W celu dalszego oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy i umorzyła dodatkowe 354 istniejące obligacje o wartości około 8 mln euro. Cena ich nabycia wyniosła 96,48% ich wartości nominalnej.

Transakcja stanowi kolejne potwierdzenie zaufania rynku wobec aktualnej polityki finansowej GTC.

Spółka planuje wprowadzenie nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio