Wyniki za 2015 r.

REALIZACJA STRATEGII ROZWOJU

 • Nabycie nieruchomości generujących przychody o łącznej wartości aktywów brutto wynoszącej 102 mln euro:
 • 5 projektów w fazie planowania bądź przygotowań formalno-prawnych: Galeria Wilanów, White House, Ada Mall, III faza Fortyone oraz Osiedle Konstancja
 • Realizacja projektów deweloperskich: 90 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w zaawansowanej fazie realizacyjnej i ze znacznymi najmami w 3 projektach:
  • Galerii Północnej w Warszawie, której planowane ukończenie przypada na drugi kwartał 2017 r.
  • University Business Park w Łodzi, którego planowane ukończenie przypada na drugi kwartał 2016 r.
  • Fortyone w Belgradzie, którego planowane zakończenie przypada na trzeci kwartał 2016 r.
 • Podniesienia kapitału wygenerowało 138 mln euro; z czego 88 mln euro już zostało zainwestowane
 • Zakończenie restrukturyzacji i repozycjonowania oraz rozpoczęcie realizacji strategii wzrostu:
  • Duna Tower w Budapeszcie
  • Pixel w Poznaniu
 • Wykup partnera mniejszościowego w City Gate w Bukareszcie

 

KLUCZOWE DANE ZA ROK 2015

 • NOI wyniósł 80 mln euro w 2015 r. (81 mln euro w 2014 r.); marża na poziomie 75% w 2015 r. (74% w 2014 r.)
 • Zysk netto z aktualizacji wartości aktywów wyniósł 26 mln euro (w 2014 r. strata w wysokości 194 mln euro) dzięki realizowanym projektom deweloperskim
 • Dochód przed opodatkowaniem w wysokości 56 mln euro w 2015 r. (strata w wysokości 195 mln euro w 2014 r.)
 • FFO wzrosło do poziomu 38 mln euro w 2015 r. (28 mln euro w 2014 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) spadł do 39% (54% na dzień 31 grudnia 2014 r.)
 • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 3x (2,1x na dzień 31 grudnia 2014 r.)

 

PORTFEL NIERUCHOMOŚCI

 • Zakończenie budowy biurowca Fortyone w Belgradzie
 • Nabycie biurowca Duna Tower
 • Nabycie biurowca Pixel
 • 90 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w fazie realizacji w trzech projektach
 • 107 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej nowowynajętej lub z odnowionymi umowami najmu
 • Wskaźnik wynajęcia na poziomie 92%
 • Całkowita wartość nieruchomości wyniosła 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r.

„Rok 2015 był dla spółki GTC rokiem pełnym wyzwań, ale i sukcesów. W historii naszej działalności był to rok przełomowy. Po przeprowadzeniu trudnego, lecz jednak zakończonego sukcesem programu restrukturyzacji wprowadziliśmy istotne zmiany strategiczne i dokonaliśmy repozycjonowania spółki. GTC odzyskało pozycję kluczowego gracza, który generuje zysk i dokonuje udanych akwizycji na rynkach w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej” – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC. „Rok 2015 był dla nas czasem intensywnej pracy nad naszym portfelem nieruchomości, dzięki czemu udało nam się utrzymać wskaźnik najmu na poziomie 92% oraz przyspieszyć realizację inwestycji i najmu naszych kluczowych projektów: Galerii Północnej w Warszawie, drugiego etapu University Business Park Office w Łodzi i drugiego etapu Fortyone w Belgradzie o łącznej wartości 200 milionów euro. Dzięki środkom uzyskanym w pomyślnie zakończonym procesie podniesienia kapitału udało nam się ponownie wkroczyć na zdefiniowaną w naszej strategii ścieżkę zakupów, finalizując trzy transakcje o łącznej wartości 102 mln euro. Pozytywne zmiany w obszarze naszej działalności operacyjnej przełożyły się także na solidne wyniki finansowe za rok 2015. W 2016 roku naszym celem będzie poprawa efektywności naszego portfela aktywów generujących przychody oraz zakończenie projektów deweloperskich będących w fazie realizacji. Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, zamierzamy rozwijać nasze portfolio poprzez nabywanie generujących przychody nieruchomości oraz realizację nowych projektów deweloperskich na naszych kluczowych rynkach” dodał Thomas Kurzmann.

WYNIKI FINANSOWE

Całkowite przychody wyniosły 117 mln euro w 2015 r. w porównaniu z 124 mln euro w 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży niektórych nieruchomości, jak również spowolnienia tempa sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych ze względu na znaczne zmniejszenie dostępnych zapasów.

NOI wyniósł 80 mln euro w 2015 r. w porównaniu z 81 mln euro w 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz, Galerii Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek. Marża NOI wzrosła w 2015 r. do 75% w porównaniu z 74% w 2014 r. Ukończenie nowych projektów i niedawne akwizycje będą miały wpływ na wzrost NOI w 2016 r.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, spadły do 10 mln euro w 2015 r. głównie dzięki zwiększeniu efektywności kosztowej. Rozpoznano koszty z tytułu wyceny rynkowej programu akcji fantomowych w wysokości 1 mln euro w 2015 r. wobec przychodów w wysokości 3 mln euro w 2014 r.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 26 mln euro w 2015 r. wobec straty netto 194 mln euro w 2014 r., głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park i Fortyone.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły do 29 mln euro w 2015 r. z 42 mln euro w 2014 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, restrukturyzacji długu oraz spłacie kredytu po sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz oraz spłacie kredytu powiązanego z projektem Felicity po zawarciu umowy restrukturyzacyjnej z kredytodawcą. Zmniejszenie kosztów finansowych netto udało się także osiągnąć dzięki niskim stopom procentowym Euribor oraz redukcji średniego kosztu kredytu do 3,4% w 2015 r. z 4,2% w 2014 r.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 56 mln euro w 2015 r. w porównaniu do 195 mln euro straty w 2014 r. głównie dzięki rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w wysokości 26 mln euro w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto.

Rezerwa podatkowa wyniosła 12 mln euro w 2015 r. i składała się z 7 mln euro rezerwy z tytułu podatków bieżących i 5 mln euro rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Zysk netto wyniósł 44 mln euro w 2015 r., w porównaniu do straty netto wynoszącej 207 mln euro w 2014 r.

FFO wzrosło do 38 mln euro w 2015 r. w porównaniu z 28 mln euro w 2014 r. głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu.

Wartość nieruchomości wzrosła do 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. wobec 1 293 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r., co wynika głównie z zakupu Duna Tower i rozpoznania kosztów oraz zysku z wyceny projektów w fazie realizacji, co zostało częściowo skompensowane zbyciem Centrum Biurowego Kazimierz i innych inwestycji niezwiązanych z działalnością podstawową. 79% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody, a dodatkowych 8% portfela to projekty deweloperskie w fazie realizacji.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych został obniżony do 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,6 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,4% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne wzrosły do 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. z 81 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r., co wynika głównie z rozpoznania wpływów z emisji akcji o wartości 138 mln euro netto, które zostały przeznaczone na zakup Duna Tower w wysokości 53 mln euro (włączając koszty transakcji) oraz inwestycji w projekty Galeria Północna, University Business Park, Fortyone i Ada Mall w wysokości 34 mln euro.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 39,4% na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu do 54% na dzień 31 grudnia 2014 r.

EPRA NAV wzrosła do 779 mln euro w 2015 r. z 614 mln euro w 2014 r., co odpowiada EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,69 euro.

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3x na dzień 31 grudnia 2015 r. w porównaniu do 2,1x z dnia 31 grudnia 2014 r.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Realizacja strategii wzrostu

2015 był rokiem, w którym GTC realizowało zrewidowaną strategię wzrostu i misję spółki polegającą na inwestowaniu w aktywa z potencjałem wzrostu w celu osiągniecia zysku z aktywnego zarządzania rosnącym portfolio nieruchomości komercyjnym w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Zostało to wyraźnie docenione przez inwestorów i przełożyło się na wysoką cenę akcji GTC w tym okresie. Po zakończonej restrukturyzacji długu, optymalizacji struktury zarządzania i podniesieniu kapitału GTC weszło w fazę realizacji strategii wzrostu poprzez realizację wybranych projektów deweloperskich i akwizycję generujących przychody nieruchomości na kluczowych rynkach.

W 2016 r. GTC będzie dalej rozwijać portfolio kluczowych aktywów oraz realizować projekty deweloperskie. Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, zamierzamy powiększać nasze portfolio poprzez nabywanie generujących przychody wybranych nieruchomości kluczowych rynkach.

Pomyślnie zakończenie procesu restrukturyzacji zadłużenia oraz podniesienia kapitału z przeznaczeniem na akwizycje i realizację projektów deweloperskich

Po uzyskaniu zgody akcjonariuszy, GTC wyemitowało 108 906 190 akcji serii K z prawami poboru. Cena akcji została ustalona na 5 zł 47 groszy za akcję. Popyt na akcję przekroczył podaż o ponad 34%. Środki z emisji akcji zostaną przeznaczone na finansowanie rozwoju obiecujących projektów GTC, takich jak Galeria Wilanów w Warszawie, University Business Park w Łodzi oraz druga faza projektu Fortyone w Belgradzie. Akwizycje oraz projekty deweloperskie GTC zwiększą wartość portfela nieruchomości GTC i poprawią wyniki finansowe. Dodatkowo, Grupa GTC dokonała wyboru aktywów spełniających jej kryteria inwestycyjne. Spółka planuje zainwestować w nieruchomości z potencjałem wzrostu, który może zostać uwolniony dzięki obecności w całym regionie i doświadczeniu w zarządzaniu aktywami. Potencjalne aktywa są zlokalizowane w Polsce oraz stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. GTC planuje nabyć aktywa z sektora nieruchomości biurowych i handlowych.

Przyspieszony rozwój i akwizycje

W trakcie minionych 12 miesięcy, GTC nie tylko skupiło się na zarządzaniu nieruchomościami biurowymi i handlowymi związanymi z działalnością podstawową, ale również przyspieszyło rozwój. W październiku 2015 r. GTC oficjalnie otworzyło pierwszy budynek wchodzący w skład nowego kompleksu biurowego Fortyone w Belgradzie. Budynek o powierzchni ponad 10 700 m kw. osiągnął 88% najmu.

Obecnie GTC jest w fazie realizacji i przednajmu trzech dużych inwestycji:

 • Galerii Północnej – centrum handlowego w Warszawie; całkowita wartość inwestycji to 170 mln euro;
 • drugiego etapu kompleksu biurowego University Business Park w Łodzi; całkowita wartość inwestycji to 15 mln euro;
 • drugiego etapu kompleksu biurowego Fortyone w Belgradzie; całkowita wartość inwestycji to 11 mln euro.

GTC ruszyło pełną parą z nowymi projektami deweloperskimi o łącznej powierzchni biurowej i handlowej 90 000 m kw. w trzech projektach w zaawansowanej fazie realizacyjnej. Celem realizowanej strategii jest realizowanie potrzeb najemców, zarówno obecnych, jak i przyszłych. Dowodem na przewagę projektów GTC nad konkurencją jest wysoki poziom najmu – we wszystkich realizowanych projektach komercjalizacja przekracza 60% (uwzględniając umowy najmu i listy intencyjne).

Akwizycja generujących przychody nieruchomości o łącznej wartości aktywów brutto wynoszącej 102 mln euro

W listopadzie 2015 r., GTC dokonało zakupu Duna Tower, wyjątkowego kompleksu biurowego wyróżniającego się na tle panoramy Váci Corridor, dzielnicy biurowej Budapesztu. Strategia powiększania portfela nieruchomości została potwierdzona w grudniu 2015 r., gdy GTC podpisało przedwstępną umowę przejęcia budynku Pixel, unikalnego biurowca zlokalizowanego w Poznaniu. Obydwa aktywa są położone w atrakcyjnych dzielnicach biznesowych i korzystają z rozwoju rynku biurowego. Dodatkowo, dzięki wykupieniu partnera mniejszościowego, GTC zwiększyło swój udział w City Gate – kultowym projekcie biurowym w Bukareszcie – do 100%.

Sfinalizowane akwizycje, w połączeniu z realizacją projektów deweloperskich, umacniają pozycję spółki jako kluczowego inwestora i dewelopera w regionie.

107 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w nowych i odnowionych umowach najmu

Rok 2015 był dla GTC czasem intensywnej pracy nad portfolio nieruchomości, dzięki czemu spółce udało się utrzymać wskaźnik najmu na poziomie 92%. W segmencie biurowym GTC wynajęło łącznie 68 400 m kw. powierzchni, co spowodowało wzrost wskaźnika wynajęcia powierzchni biurowych o 100 punktów bazowych do poziomu 93%. W segmencie nieruchomości handlowych GTC wynajęło łącznie 39 100 m kw. powierzchni, z czego 18 800 m kw. było przedmiotem umów najmu w nowo wybudowanej Galerii Północnej i planowanej Galerii Wilanów. W konsekwencji wskaźnik najmu powierzchni handlowych kształtuje się na poziomie 89%.

2015_GTC_Wyniki_Informacja prasowa

 

 

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio