KLUCZOWE OSIĘGNIĘCIA III KWARTAŁU I 9 MIESIĘCY 2015 R.

 • Zakończona sukcesem restrukturyzacja pozwala GTC skupić się na wzroście
 • Zakończenie podniesienia kapitału; popyt na nowe akcje przekroczył podaż o 34%
 • NOI wyniósł 59 mln euro, a marża osiągnęła poziom 75% w okresie 9 miesięcy 2015 r. (61 mln euro i 74% w analogicznym okresie w 2014 r.)
 • Ustabilizowana wartość nieruchomości komercyjnych
 • Znaczące obniżenie kosztów finansowych netto – do 22 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r. (31 mln euro w tym samym okresie 2014 r.)
 • Zysk przed opodatkowaniem w wysokości 22 mln euro (strata w wysokości 59 mln euro w okresie 9 miesięcy 2014 r.)
 • FFO wzrosło do 28 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r. (22 mln euro w analogicznym okresie 2014 r.)
 • Spadek zadłużenia netto do 613 mln euro (698 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości obniżony do 50% (54% na dzień 31 grudnia 2014 r.)
 • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 2,9x (2,1x na dzień 31 grudnia 2014 r.)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO

 • Całkowita wartość nieruchomości wyniosła 1 232 mln euro; 82% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody
 • Średni poziom wynajęcia wyniósł 90%
 • Zakończenie budowy FortyOne, budynku biurowego w Belgradzie (10 300 m kw.),
 • Prawie 92 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w trakcie budowy, w tym:
  • Galeria Północna w Warszawie (centrum handlowe; 64 000 m kw.),
  • University Business Park w Łodzi (budynek biurowy; 19 600 m kw.),
  • Druga faza FortyOne w Belgradzie (budynek biurowy: 8 000 m kw.).

Pomyślne przeprowadzenie podniesienia kapitału i pozyskanie środków w wysokości 140 milionów euro pozwoli wykorzystać nasze doświadczenie i obecność na kluczowych rynkach do realizacji nowych projektów deweloperskich oraz nabywania wybranych nieruchomości – powiedział Thomas Kurzmann, prezes zarządu GTC. W ciągu ostatnich miesięcy udało się nam z powodzeniem wdrażać naszą strategię. Oprócz restrukturyzacji zadłużenia, przyspieszyliśmy proces sprzedaży aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową oraz, co najważniejsze, skupiamy się na dalszym wzroście. Zakończenie budowy biurowca FortyOne w Belgradzie to pierwszy kamień milowy w realizacji zaplanowanych projektów deweloperskich – będzie ich więcej. Ruszyliśmy pełną parą z nowymi projektami deweloperskimi rozpoczynając budowę Galerii Północnej w Warszawie, jednego z naszych kluczowych projektów handlowych, kolejnej fazy University Business Park w Łodzi oraz drugiego etapu inwestycji FortyOne w Belgradzie. Dodatkowo, skupiamy się na naszej strategii akwizycji wybranych nieruchomości generujących przychody, ale nadal mających potencjał wzrostu wartości i atrakcyjnych działek w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej – dodał Thomas Kurzmann.

WYNIKI FINANSOWE

Całkowite przychody w III kwartale 2015 r. wyniosły 28 mln euro w porównaniu z 31 mln euro w tym samym okresie 2014 r. i 88 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r. (95 mln euro w tym samym okresie 2014 r.), głównie w wyniku sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz i innych aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową, jak również spowolnienia sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych ze względu na znaczne zmniejszenie dostępnych zapasów.

NOI wyniósł 19 mln euro w III kwartale 2015 i 59 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r., w porównaniu z 20 mln euro w III kwartale 2014 i 61 mln euro w okresie 9 miesięcy 2014 r., głównie w wyniku sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz i innych aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową. Marża NOI utrzymała się na stabilnym poziomie 75% w okresie 9 miesięcy 2015 r. w porównaniu z 74% w analogicznym okresie 2014 r.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 19 mln euro w III kwartale 2015 r. w porównaniu z 21 mln euro w tym samym okresie 2014 r. oraz 60 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r. (61 mln w tym samym okresie 2014 r.).

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, zostały utrzymane na poziomie 2 mln euro w III kwartale 2015 r. w porównaniu z 2 mln euro w tym samym okresie w 2014 r. oraz spadły do 7 mln euro za okres 9 miesięcy 2015 r. w porównaniu do 9 mln euro w tym samym okresie 2014 r. Osiągnięto to dzięki zwiększeniu efektywności kosztowej.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły do 6 mln euro w III kwartale 2015 w porównaniu z 9 mln euro w tym samym okresie w 2014 r. i do 22 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r. w porównaniu z 31 mln euro w tym samym okresie 2014 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej oraz restrukturyzacji długu.

Zysk podstawowy przed opodatkowaniem wzrósł do 11 mln euro w III kwartale 2015 r. i osiągnął 22 mln w okresie 9 miesięcy 2015 r., w porównaniu do 9 mln euro w III kwartale 2014 r. i straty 59 mln euro w okresie 9 miesięcy 2014 r.

W III kwartale 2015 r. nie rozpoznano rezerwy na podatek dochodowy, podczas, gdy w tym samym okresie 2014 r. kwota ta osiągnęła 4 mln euro. Rezerwa podatkowa została obniżona do 5 mln euro za okres 9 miesięcy 2015 r., podczas gdy w tym samym okresie 2014 roku wyniosła 8 mln euro.

Zysk netto w III kwartale 2015 r. wyniósł 11 mln euro w porównaniu do 5 mln euro w III kwartale 2014 r. i 17 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r., wobec straty w wysokości 67 mln euro w okresie 9 miesięcy 2014 r. Było to możliwe dzięki poprawieniu wyników operacyjnych w połączeniu z brakiem zmian w wycenie nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych.

FFO wzrosło do 28 mln euro w okresie 9 miesięcy 2015 r. w porównaniu do 22 mln euro w analogicznym okresie 2014 r., głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu.

Wartość nieruchomości wyniosła 1 232 mln euro na dzień 30 września 2015 r. wobec 1 293 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r., co wynika głównie ze sprzedaży Centrum Biurowego Kazimierz. 82% portfela stanowią nieruchomości generujące przychody.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych został obniżony do 714 mln euro na dzień 30 września 2015 r. z 811 mln euro na dzień 31 grudnia 2014 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,7 roku, natomiast średni koszt obsługi długu został obniżony do 3,6% w skali roku.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 50% na dzień 30 września 2015 r. w porównaniu do 54% na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wartość aktywów netto (przed nabyciem udziałów w jednostkach powiązanych) przypadającą na akcję (NAV per share) wyniosła 1,3 euro na dzień 30 września 2015 r., w porównaniu z 1,4 euro na dzień 31 grudnia 2014 r.

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 2,9x na dzień 30 września 2015 r. z 2,1x na dzień 31 grudnia 2014 r.

 

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Podążanie ścieżką wzrostu

Po zakończeniu procesu restrukturyzacji, portfolio GTC jest stabilne i stanowi solidną podstawę dalszego wzrostu. Struktura finansowa spółki jest ustabilizowana z możliwością wydłużenia terminów zapadalności zobowiązań i dalszej poprawy kosztów finansowania. Optymalizacja struktury zarządzania umożliwia realizację nowej strategii. Te zmiany w powiązaniu z udanym procesem podniesienia kapitału pozwalają spółce GTC kontynuować realizację strategii wzrostu poprzez akwizycję wybranych projektów i realizację projektów deweloperskich zgodnie z przyjętym planem.

Pomyślne zakończenie procesu podniesienia kapitału w celu sfinansowania programu akwizycji i realizacji projektów deweloperskich

Po uzyskaniu zgody akcjonariuszy, GTC wyemitowało 108 906 190 akcji serii K z prawem poboru. Cena akcji została ustalona na 5 zł 47 groszy za akcję. Popyt na akcje przekroczył podaż o ponad 34%. Środki z emisji akcji będą wykorzystane na finansowanie rozwoju obiecujących projektów GTC: Galerii Wilanów w Warszawie, kompleksu University Business Parku w Łodzi czy drugiej fazy projektu biurowego w Belgradzie. Akwizycje oraz projekty deweloperskie GTC zwiększą wartość portfela nieruchomości GTC i poprawią wyniki finansowe. Dodatkowo Grupa GTC dokonała wyboru aktywów spełniających jej kryteria inwestycyjne. Spółka planuje zainwestować w nieruchomości z potencjałem wzrostu, który może zostać uwolniony dzięki obecności w całym regionie i doświadczeniu w zarządzaniu aktywami. Potencjalne aktywa są zlokalizowane w Polsce oraz stolicach krajów Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. GTC planuje nabyć aktywa z sektora nieruchomości biurowych i handlowych.

Zakończenie budowy biurowca FortyOne (Belgrad, Serbia)

W październiku br. spółka GTC oficjalnie otworzyła pierwszy budynek wchodzący w skład kompleksu biurowego FortyOne w Belgradzie. Budynek ma ponad 10 000 metrów kwadratowych i osiągnął 88% najmu.

Prawie 92 000 metrów kwadratowych powierzchni biurowej i handlowej w trakcie realizacji (Polska i Serbia)

GTC powróciło na ścieżkę rozwoju rozpoczynając budowę prawie 92 000 metrów kwadratowych, w tym dwóch nowoczesnych projektów biurowych oraz jednego projektu handlowego. Po otrzymaniu pozwolenia na budowę GTC rozpoczęło realizację Galerii Północnej, której powierzchnia będzie wynosiła 64 000 metrów kwadratowych. Centrum handlowe zlokalizowane w północno-wschodniej części Warszawy ma przyciągnąć klientów z Białołęki i sąsiednich dzielnic. Obecnie Galeria Północna osiągnęła 36% najmu, ma zagwarantowane umową finansowanie a prace budowalne postępują według planu.

Ponadto, GTC rozpoczęło budowę University Business Park II, na który podpisane zostały przedwstępne umowy najmu dotyczące 9 000 metrów kwadratowych powierzchni. Nowoczesny budynek klasy A o powierzchni 19 600 metrów kwadratowych znajduje się w centrum Łodzi. Kompleks oferuje swoim najemcom elastyczność i rozwój możliwości w ramach jednego parku biurowego. W University Business Park znajdują się restauracja, kawiarnia i inne udogodnienia. Najemcy wprowadzą się do budynku w kwietniu 2016 roku.

W Serbii bardzo dobre wyniki najmu osiągnął projekt FortyOne, a rosnące zainteresowanie najemców zachęciło GTC do rozpoczęcia budowy drugiego etapu inwestycji. Budynek o powierzchni ponad 8 000 metrów kwadratowych otrzyma certyfikat LEED Gold i zostanie ukończony w trzecim kwartale 2016 roku. Składający się z trzech etapów FortyOne jest jednym z najbardziej nowoczesnych kompleksów biurowych w Nowym Belgradzie.

 

GTC_Wyniki finansowe Q3 2015_informacja prasowa

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio