Zaledwie cztery tygodnie po ogłoszeniu wielu znaczących transakcji refinansujących, GTC ogłasza, że Midroog, spółka powiązana z międzynarodową firmą ratingową Moody’s Investors Services (51%), przyznała GTC rating A2.il ze stabilną perspektywą zdolności spłaty długu, który GTC może zaciągnąć w Izraelu, w wysokości do 70 milionów euro. A2.il to lokalny rating inwestycyjny (dla długu, który może zostać zaciągnięty w Izraelu).

Przyznanie spółce ratingu na poziomie A2.il wskazuje, że GTC posiada wysoką zdolność do spłaty takiego długu w odniesieniu do pozostałych lokalnych emitentów w Izraelu. Stabilna perspektywa uzyskanej oceny wskazuje niskie prawdopodobieństwo zmian ratingu w średnim okresie.

W uzasadnieniu decyzji, agencja Midroog zwróciła uwagę miedzy innymi na wysoki poziom działalność Spółki, doświadczony zespół zarządzający, wysokiej jakości kluczowe aktywa, wiarygodnych najemców, dobrą dywersyfikację portfela, wzrost FFO, kilka nieobciążonych nieruchomości pozwalających na elastyczność finansowania i zwiększone finansowanie tych nieruchomości. Midroog podkreślił również, że wskaźnik kapitału własnego do całkowitego bilansu pozytywnie wyróżnia się na tle poziomu ratingu.

“Po raz pierwszy w historii GTC, Spółka została oceniona przez agencję ratingową i uzyskała zasłużoną ocenę na poziomie ratingu inwestycyjnego. Jest to wynik długotrwałej ciężkiej pracy zespołu GTC, który konsekwentnie dąży do poprawy wyników Spółki. Portfel naszych nowych inwestycji utrzymuje trend wzrostowy FFO i wierzę że wysoki rating wesprze nasze działania w dywersyfikacji źródeł finansowania i tworzeniu wartości dla akcjonariuszy” – podkreślił Erez Boniel, CFO spółki GTC.

O MIDROOG LTD. (spółka zależna Moody’s)

Midroog Ltd. jest agencją ratingową akredytowaną przez Izrael. Jest spółką zależną do globalnej agencji ratingowej Moody’s Investors Services (51%).

Definicje ratingów Midroog dostępne są na stronie internetowej Midroog: www.midroog.co.il., gdzie znajdują się również ocena kredytowa, kryteria i metodologia stosowana przez agencje.

Niniejszy komunikat prasowy ani ratingi sporządzone i nadane przez Midroog nie stanowią rekomendacji co do nabywania, utrzymania stanu posiadania albo sprzedaży papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych emitowanych czy powiązanych ze Spółką ani co do dokonywania lub powstrzymywania się od dokonywania jakiejkolwiek innej decyzji inwestycyjnej.

Niniejszy komunikat prasowy ani ratingi sporządzone i nadane przez Midroog nie stanowią porady inwestycyjnej ani porady finansowej, jak również nie stanowią oceny odpowiedniości danej inwestycji dla danej kategorii inwestorów, w szczególności inwestorów indywidualnych. Każdy potencjalny inwestor powinien zasięgnąć porady profesjonalnych doradców w tym zakresie. 

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży/objęcia papierów wartościowych, ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia/objęcia papierów wartościowych w żadnej jurysdykcji.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio