Wyniki finansowe II kw. 2014 r.

 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych i usług utrzymane na poziomie 27 mln euro (27 mln euro w II kw. 2013 r.); marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wzrosła do 75 proc.  (72 proc.  w II kw. 2013 r.)
 • Koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe utrzymane na spodziewanym poziomie, podobnie jak w II kw. 2013 r.
 • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów i utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych wynika głownie z utraty wartości nieruchomości handlowych w Chorwacji i Rumunii na skutek spadku oczekiwanych stawek czynszu za najem oraz w wyniku utraty wartości działek pod zabudowę komercyjną  wyniku uwagi na ograniczoną liczbę transakcji rynkowych

Wyniki finansowe I poł. 2014 r.

 • Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych i usług utrzymane na poziomie 55 mln euro (56 mln euro in H1 2013); marża brutto z wynajmu powierzchni biurowych i handlowych wyniosła 74 proc. (71 proc. w I poł. 2013 r.)
 • Koszty sprzedaży, administracyjne i finansowe utrzymane na spodziewanym poziomie, podobnie jak w I poł. 2013 r.
 • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów i utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych na poziomie 67 mln euro (70 mln euro w I poł. 2013 r.) wpłynęła na wyniki I poł. 2014 r.
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) wzrósł do 54 proc. (59 proc. na dzień 31 grudnia 2013 r.) w wyniku spłaty zadłużenia
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wzrosły z roku na rok do 20 mln euro (11 mln euro w I poł. 2013 r. po wyeliminowaniu kosztów jednorazowych)
 • Po spłacie obligacji i powiązanych zabezpieczeń środki pieniężne i depozyty wyniosły 124 mln euro (85 mln euro na dzień 31 grudnia 2013 r.)

„Jak dotąd, rok 2014 dowodzi że większość rynków, na których działa GTC, kontynuuje proces poprawy sytuacji ekonomicznej . Wskaźnik wynajęcia został utrzymany na wysokim poziomie, a efektywna kontrola kosztów pozwoliła GTC na osiągnięcie 75 proc. marży brutto na wynajmie. Spadek oczekiwanych stawek najmu oraz brak zainteresowania inwestorów Europą Południową i Wschodnią, a zwłaszcza Chorwacją i regionalnymi miastami Rumunii, spowodował że rynkowa wartość nieruchomości handlowych oraz posiadanych przez GTC działek, których zagospodarowanie jest w długoterminowych planach spółki, znacząco spadła” –powiedział Thomas Kurzmann, nowy Prezes Zarządu GTC. „Realizacja dwóch warszawskich centrów handlowych, kluczowych inwestycji GTC, postępuje   zgodnie z planem, a odzew najemców jest pozytywny. Co więcej, GTC przygotowuje się do wzrostu, analizując zróżnicowane możliwości inwestycji i rozwoju w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Pozostajemy skupieni na realizacji nowej strategii Spółki. Misja GTC to inwestowanie w aktywa z potencjałem wzrostu oraz generowanie zysków dzięki aktywnemu zarządzaniu rosnącym portfelem nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, przy jednoczesnym realizowaniu wyselekcjonowanych projektów deweloperskich” – dodał Thomas Kurzmann.

 

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych i usług pozostały prawie na niezmienionym poziomie i wyniosły 27 mln euro w II kw. 2014 r. i55 mln euro w I poł. 2014 r., w porównaniu do 27 mln euro w II kw. 2013 r. i 56 mln euro w I poł. 2013 r. Marża na usługach najmu wzrosła do 75 proc. w II kw. 2014 r. i 74 proc. w I poł. 2014 r. (72 proc. w II kw. 2013 r. i 7 1 proc. w I poł. 2013 r.). Według stanu na 30 czerwca 2014 r., ukończone budynki GTC były wynajęte w 91 proc., w związku z czym możliwy jest dalszy wzrost przychodów z wynajmu.

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań wzrosły do 5 mln euro w II kw. 2014 r. i 9 mln euro w I poł. 2014 r., głównie ze względu na zwiększoną sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w Rumunii i Polsce.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wzrósł do 21 mln euro w II kw. 2014 r. i 41 mln euro w I poł. 2014 r. w porównaniu z 20 mln euro w II kw. 2013 r. i 39 mln euro w I poł. 2013 r.

Koszty sprzedaży wyniosły 0,8 mln euro w II kw. 2014 r. i 1,4 mln euro I poł. 2014 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, zostały utrzymane na poziomie 3 mln euro w II kw. 2014 r. i 6 mln euro w I poł. 2014 r.

Strata z aktualizacji wartości aktywów inwestycyjnych i utraty wartości nieruchomości mieszkaniowych wyniosła 65 mln euro w II kw. 2014 r. i 67 mln euro w I poł. 2014 r. i wynika głownie z utraty wartości nieruchomości handlowych w Chorwacji i Rumunii na skutek spadku oczekiwanych stawek czynszu za najem oraz w wyniku utraty wartości działek pod zabudowę komercyjną  wyniku uwagi na ograniczoną liczbę transakcji rynkowych.

Koszty finansowe netto wyniosły 11 mln euro w II kw. 2014 r. i 22 mln euro w I poł. 2014 r.

Strata netto wyniosła 70 mln euro w II kw. 2014 r. i 72 mln euro w I poł. 2014 r. i jest związana głównie ze stratą z aktualizacji wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych.

Poziom zadłużenia, który wyniósł 960 mln euro na dzień 30 czerwca 2014 r.  uwzględnia obligacje wyemitowane w marcu 2014 r., warte 48 mln euro, oraz kredyt udzielony przez Galerię Kazimierz w wysokości 61 mln euro. Średnia zapadalność długu wyniosła 4,4 roku, a średni koszt długu wyniósł 4,3 proc. w skali roku.Stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł na dzień 30 czerwca 2014 r. 54 proc. Pokrycie odsetek (interest cover) wzrosło do 2,14 w I poł. 2014 r. z 1,68 31 grudnia 2013 r.

Wartość aktywów netto w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła 1,7 euro na dzień 30 czerwca 2014 r., w porównaniu z 1,9 euro na dzień 31 grudnia 2013 r. EPRA NAV na jedną akcję spółki wyniósł także 1,7 euro, podczas gdy EPRA NNNAV na akcję wyniósł 2,2 euro.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 20 mln euro w I poł. 2014 r. (11 mln euro w I poł 2013 r.).

 

Kluczowe osiągnięcia

Powołanie Thomasa Kurzmanna na nowego Prezesa Zarządu

W maju 2014 r. Rada Nadzorcza GTC powołała Thomasa Kurzmanana na stanowisko nowego Prezesa Zarządu Spółki, ze skutkiem od sierpnia 2014 r. Decyzja jest następstwem nowej strategii GTC, ogłoszonej wcześniej w roku 2014.

 

Podniesienie kapitału spółki o 53 mln euro w styczniu 2014 r.

W styczniu 2014 r. GTC wyemitowała 32 mln akcji serii J na okaziciela, pozyskując 53 mln euro w gotówce. Emisja została przeprowadzona w formie budowania przyspieszonej księgi popytu. Liczba zapisów była o 150 proc. większa od liczby oferowanych akcji.

 

Emisja obligacji wartych 48 mln euro w marcu 2014 r.

GTC wyemitowała 20 000 nowych obligacji wartych 48 mln euro w celu refinansowania części obligacji zapadających w kwietniu 2014 r. oraz finansowania przyszłego wzrostu Grupy. Obligacje są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst oraz ASO i zapadają w 2018 r. i 2019 r.

 

Sfinalizowanie budowy i pełne wynajęcie budynku Pascal

GTC ukończyło budowę Budynku biurowego Pascal w Krakowie, oferującego najemcom 5 500 m kw. powierzchni, Budynek przyciągnął zainteresowanie wielu kluczowych najemców, w tym IBM i Deloitte, a jego współczynnik najmu osiągnął 100 proc. wkrótce po ukończeniu budowy.

 

Postęp w pracach administracyjnych związanych z Galerią Wilanów i Galerią Północną, złożenie wniosków o pozwolenia na budowę wkrótce

Przygotowania formalno-prawne do realizacji obu planowanych centrów handlowych w Warszawie weszły w końcową fazę. Wniosek o pozwolenie na budowę Galerii Północnej na Białołęce złożono w drugim kwartale 2014 r. Wniosek o pozwolenie na budowę Galerii Wilanów znajduje się w końcowym stadium przygotowania i zostanie złożony w nadchodzących miesiącach.

Proces kompletowania gruntów pod Galerię Północną na Białołęce jest niemal zakończony. Podpisano porozumienia z wieloma kluczowymi najemcami, w tym, między innymi, porozumienia określające wstępne warunki najmu (tzw. head of terms) z operatorem supermarketu oraz sieci salonów odzieżowych. Obecnie trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi najemcami w obu centrach handlowych.

 

Znaczące nowe umowy najmu i przedłużenia najmów

GTC niezmiennie cieszy się niezrównaną reputacją wśród kluczowych inwestorów i najemców, ceniących jakość tworzoną przez spółkę. Pomimo wymagających warunków panujących na rynkach i rosnącej presji na stawki najmu w regionie,
w I poł. 2014 r. spółka podpisała w Europie Środkowej i Wschodniej nowe umowy najmu powierzchni komercyjnej i przedłużenia wcześniej zawartych kontraktów.

Znaczące nowe umowy najmu:

 • ING Bank, Harfa Office Park, Praga (GTC posiada 31,5 proc. udziałów w inwestycji)   – (poufne na prośbę najemcy)
 • LPP, Galeria Północna, Warszawa                      – 4 700 m kw.
 • LPP, Galeria Wilanów, Warszawa                      – 4 600 m kw.
 • IBM, Pascal, Korona Office Park, Kraków           – 1 700 m kw.
 • UPS, University Business Park, Łódź                  – 1 000 m kw.
 • Inne najmy w regionie                                    – 9 600 m kw. (biura); 4 300 m kw. (biura)

Przedłużenia umów najmu:

 • 29 000 m kw. – Budapeszt, Węgry (biura)
 • 5 000 m kw. – Polska (biura)
 • 2 000 m kw. – Polska (sektor handlowy)
 • 2 000 m kw. – Serbia (biura)
 • 1 200 m kw. – Bułgaria (sektor handlowy)

 

***
Grupa GTC powstała w 1994 r. i jest deweloperem i zarządcą nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Grupa działa w Polsce oraz w Rumunii, na Węgrzech, w Chorwacji, Serbii, Bułgarii, na Słowacji oraz w Czechach.

GTC realizuje inwestycje i aktywnie zarządza nieruchomościami w dwóch sektorach rynku nieruchomości: biurowym i centrów handlowo-usługowych. Od swego powstania Grupa wybudowała 43 budynki biurowe oraz 12 galerii handlowych, o łącznej powierzchni ponad 1 mln m kw. GTC obecnie zarządza 28 inwestycjami komercyjnymi o łącznej powierzchni ponad 589 tys. m kw.

Akcje GTC S.A. notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w indeksie WIG30. Walory spółki wchodzą także w skład międzynarodowych indeksów: Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 index, GPR 250, skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio