Globe Trade Centre S.A. (GTC) uzyskała 800 milionów złotych z emisji obligacji. Była to największa pojedyncza transza obligacji sprzedana przez spółkę publiczną na polskim rynku. Środki pozyskane z emisji obligacji zostaną przeznaczone na ekspansję w regionie – zakup gruntów oraz realizację nowych inwestycji.

Globe Trade Centre S.A. zakończyła emisję pięcio- i siedmioletnich obligacji o łącznej wartości 800 milionów PLN. Oferta była skierowana czołowych polskich inwestorów instytucjonalnych. Wpływy ze sprzedaży obligacji zostaną przeznaczone na nabycie terenów i budowę nowych obiektów na rynku Europy Środkowowschodniej.

25 kwietnia 2007 roku Globe Trade Centre S.A. zakończyła z sukcesem ofertę obligacji o wartości 800 milionów zł. 80 milionów zł pozyskano z emisji pięcioletnich obligacji, a 720 milionów zł z emisji obligacji siedmioletnich.

Oprocentowanie obligacji ustalone jest na podstawie sześciomiesięcznej stawki WIBOR, powiększonej o marżę i będzie wypłacane co pół roku.

Oferta była skierowana do czołowych polskich inwestorów instytucjonalnych: funduszy emerytalnych, funduszy inwestycyjnych, firm zarządzających aktywami i banków. Popyt tych inwestorów przewyższył maksymalną wartość oferty. Sukces tak dużej emisji to wyraz zaufania inwestorów finansowych do obecnej strategii Zarządu GTC oraz perspektyw rozwoju spółki.

Pozyskanie środków poprzez emisję obligacji z jednej strony zdywersyfikuje źródła finansowania GTC, a z drugiej pozwoli na większą elastyczność w alokacji kapitału na inwestycje w Europie Środkowowschodniej.

Oferującymi obligacje były banki Pekao S.A. i BPH S.A.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio