Globe Trade Centre S.A. („GTC” lub „Spółka”), wiodąca spółka z sektora nieruchomości komercyjnych, prowadząca działalność w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, rekomenduje swoim akcjonariuszom podniesienie kapitału zakładowego i emisję do 140 milionów nowych akcji. Spółka zamierza zainwestować pozyskany kapitał w generujące przychody i oferujące wartość dodaną aktywa oraz w budowę wyselekcjonowanych projektów.

W ślad za zmianą struktury akcjonariuszy, która dokonała się pod koniec 2013 roku, GTC dokonało rewizji swojej średnioterminowej strategii w celu lepszego wykorzystania nowych możliwości inwestycyjnych, jakie pojawiają się w obecnych warunkach rynkowych. Spółka położy nacisk na tworzenie wartości poprzez przejęcia aktywów oraz aktywne zarządzanie rosnącym portfelem projektów i aktywów w Europie Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, wsparte starannie wyselekcjonowanymi działaniami deweloperskimi, realizowanymi przy wykorzystaniu posiadanego przez Spółkę banku ziemi.

Zarząd GTC, aby sprawnie realizować strategię Spółki, zarekomenduje swoim udziałowcom zatwierdzenie i udział w zapowiedzianej emisji do 140 milionów nowych akcji z prawem poboru. Nowo pozyskany kapitał posłuży stymulacji wzrostu i rentowności Spółki.

“Starannie wyselekcjonowaliśmy potencjalne aktywa, które chcielibyśmy nabyć lub wybudować, spełniając przy tym nasze rygorystyczne kryteria inwestycyjne. Będziemy nabywać generujące przychody, oferujące wartość dodaną aktywa oraz budować na naszym banku ziemi projekty deweloperskie, które oferują najwyższy zwrot przy ograniczonym ryzyku. Ograniczymy nowe inwestycje do dużych miast w Polsce oraz do stolic regionu Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej, tj. Warszawy, Bukaresztu, Budapesztu i Belgradu. Wierzymy, że rynek nieruchomości komercyjnych w połączeniu z obecną polityką fiskalną Unii Europejskiej, zapewniającą niezwykle niskie stopy oprocentowania, tworzy unikalne okazje do przejęć, co umożliwia stabilny wzrost. Nasz główny akcjonariusz, Lone Star, całkowicie wspiera zrewidowaną strategię GTC. Jej realizacja to główny cel zaproponowanego podniesienia kapitału. Będziemy przekonywać pozostałych akcjonariuszy o zaletach tej strategii, tak aby opowiedzieli się za podniesieniem kapitału” – komentuje Thomas Kurzmann, Prezes Zarządu GTC.

Fundusz Lone Star, główny akcjonariusz GTC, potwierdził swoje całkowite poparcie dla strategii GTC i planu Zarządu dotyczącego podniesienia kapitału zakładowego.

Podniesienie kapitału jest ważne, aby jeszcze bardziej wzmocnić bilans GTC i umożliwić realizację strategii ukierunkowanej na wzrost” – dodał Alexander Hesse, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC.

Zgromadzenie akcjonariuszy, podczas którego odbędzie się głosowanie nad proponowaną emisją akcji z prawem poboru, odbędzie się 23 kwietnia 2015 r.

 

***

 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Akcje GTC są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w indeksie WIG 30, a także na wielu innych międzynarodowych indeksach.

Od powstania w 1994 roku Grupa jest aktywna na rynkach nieruchomości w Polsce, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, na Węgrzech i Słowacji. Wybudowała 60 budynków komercyjnych, oferujących ponad 1 000 000 m2 powierzchni najmu, oraz dziewięć projektów mieszkaniowych, oferujących ponad 400 000 m2 powierzchni. Dziś GTC jest właścicielem i zarządcą 35 budynków komercyjnych i biurowych, a także centrów handlowych, których łączna powierzchnia wynosi 665 000 m2.

Zastrzeżenie prawne:
Niniejszy materiał nie może być rozpowszechniany, publikowany ani rozsyłany, bezpośrednio lub pośrednio, w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie i Japonii.
Niniejszy materiał został przygotowany przez Globe Trade Centre S.A. („Spółka”), ma charakter wyłącznie informacyjny i w żadnym przypadku nie stanowi oferty ani zaproszenia do składania ofert, jak również nie może stanowić podstawy podjęcia decyzji w przedmiocie inwestowania w papiery wartościowe Spółki. Niniejszy materiał nie stanowi materiału promocyjnego ani reklamowego w rozumieniu art. 53 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.
Decyzja o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki nie została jeszcze podjęta. Nadzwyczajne walne zgromadzenie Spółki, którego porządek obrad obejmuje uchwałę o podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki, zostało zwołane na 23 kwietnia 2015 r. („Walne Zgromadzenie”). Ogłoszenie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia zostało opublikowane 27 marca 2015 r. raportem bieżącym nr 8/2015. W tym samym dniu na stronie internetowej Spółki (www.gtc.com.pl) został opublikowany projekt uchwały Walnego Zgromadzenia w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego. W przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie uchwały w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji Spółki („Akcje”) z zachowaniem prawa poboru Spółka zamierza wystąpić do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) z wnioskiem o zatwierdzenie prospektu emisyjnego („Prospekt”), który będzie jedynym prawnie wiążącym dokumentem zawierającym informacje o Spółce i o publicznej ofercie jej Akcji w Polsce („Oferta”). Spółka będzie uprawniona do przeprowadzenia Oferty dopiero po podjęciu uchwały Walnego Zgromadzenia, o której mowa powyżej, oraz po zatwierdzeniu Prospektu przez KNF. Spółka udostępni Prospekt do publicznej wiadomości zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia Ministra Finansów z 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców.
Niniejszy materiał (oraz zawarte w nim informacje) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanadzie lub Japonii ani w jakiejkolwiek innej jurysdykcji. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane zgodnie z amerykańską Ustawą o papierach wartościowych z 1933 roku, ze zmianami („Ustawa o papierach wartościowych”) i nie mogą być oferowane ani sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki, jeśli nie zostaną zarejestrowane zgodnie z Ustawą o papierach wartościowych lub jeśli nie będzie przysługiwać w stosunku do nich zwolnienie z wymogów dotyczących rejestracji przewidziane w Ustawie o papierach wartościowych. Nie będzie prowadzona żadna oferta publiczna papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych.
W dopuszczalnym przez właściwe przepisy prawa zakresie Spółka nie składa żadnych oświadczeń, zapewnień ani zobowiązań, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących rzetelności, prawdziwości, kompletności lub prawidłowości informacji bądź opinii zawartych w materiale, na których rzetelności, prawdziwości, kompletności i prawidłowości nie należy polegać. Informacje, opinie oraz stwierdzenia dotyczące przyszłości zawarte w niniejszym materiale mogą podlegać zmianom bez zapowiedzi.
Zawarte w materiale stwierdzenia dotyczące przyszłości są obarczone szeregiem znanych oraz nieznanych ryzyk, niepewności oraz innych czynników, które mogą spowodować, że faktyczne wyniki, poziom działalności bądź osiągnięcia Spółki lub jej branży mogą istotnie odbiegać od przyszłych wyników, poziomu działalności bądź osiągnięć wyrażanych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Spółka nie zobowiązuje się do publicznego uaktualniania lub weryfikowania żadnych stwierdzeń dotyczących przyszłości ani na skutek uzyskania nowych informacji, ani zajścia przyszłych zdarzeń, ani wystąpienia innych okoliczności.
Wszelkie zawarte w materiale informacje na temat perspektyw działalności należy odczytywać jako wewnętrzne cele Spółki i nie należy ich interpretować jako projekcji lub prognoz finansowych. Wartości te mogą, lecz nie muszą okazać się prawidłowe.
Spółka ani żaden z jej podmiotów zależnych lub innych podmiotów powiązanych nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z wykorzystania niniejszego materiału lub jego części bądź zawartych w nim treści lub z innego tytułu w związku z niniejszym materiałem.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio