Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za II kw. i I półrocze 2013 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w euro.

 

Wyniki finansowe II kw. 2013 r.

 • Marża brutto na działalności operacyjnej powróciła do poziomu 72% (70% w I kw. 2013 r.; 74% w II kw. 2012 r.)
 • Zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich  i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 4 mln euro (3 mln euro w II kw. 2012 r.), co było możliwe dzięki skuteczniejszemu ograniczeniu kosztów administracyjnych i finansowych
 • Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (33 mln euro w II kw. 2012 r.) co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park (2 mln euro) oraz obniżenia cen wynajmu w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech
 • Strata netto z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 44 mln euro głównie w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz obniżenia stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym dla nowych umów najmu w Polsce i na Węgrzech jak również wzrostu stopy kapitalizacji w Polsce
 • Koszty finansowe spadły do poziomu 12 mln euro (16 mln euro w II kw. 2012 r.) dzięki zmniejszeniu poziomu zadłużenia w wyniku wykupu obligacji i spłaty kredytów związanych z Platinium Business Park

Wyniki finansowe I poł. 2013 r.

 • Zysk przed opodatkowaniem, kosztami programu opcji menadżerskich i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 7 mln euro (3 mln euro w I poł. 2012 r.) co było możliwe dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami, zmniejszeniu ograniczeniu kosztów administracyjnych i finansowych
 • Przychody z najmu oraz z tytułu usług wyniosły 60 mln euro (64 mln euro w I poł. 2012 r.), co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park (4 mln euro)
 • Wydatki administracyjne, po odliczeniu kosztu programu opcji menadżerskich, spadły o 21% do 6 mln euro (7 mln euro w I poł. 2012 r.), głównie dzięki zmniejszeniu wydatków i redukcji kosztów
 • Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 70 mln euro wynikająca ze zmiany planu zagospodarowania przestrzennego działki przeznaczonej na Galerię Bucharest wynikającej ze zmian w legislacyjnych oraz w wyniku spadku spodziewanych stawek najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji oraz  spadek stawek najmu powierzchni w segmencie biurowym przy zawieraniu nowych umów w Polsce i na Węgrzech oraz wzrostu stopy kapitalizacji  w Polsce
 • Wskaźnik LTV wyniósł 56% (56% w I poł. 2012 r.)
 • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek, wyniosły 10 mln euro (11 mln euro w I poł. 2012 r.), mimo sprzedaży Platinium Business Park, która wygenerowała 3 mln euro  w I poł. 2012 r.
 • Stan środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł 116 mln euro

Kluczowe wydarzenia I poł. 2013 r.

 • Nowe umowy najmu na ponad 39 000 m kw. powierzchni biurowej i handlowej
 • Ogólny poziom wynajęcia powierzchni wyniósł 91% (89% w I poł. 2012 r.)
 • Rozpoczęcie przetargu na budowę Galerii Białołęka

“Pomimo dewaluacji naszego portfela inwestycyjnego, która nastąpiła głównie w wyniku trudnych warunków makroekonomicznych panujących na rynkach Południowo-Wschodniej Europy, w szczególności Rumunii i Bułgarii, zdołaliśmy zbudować solidną podstawę dalszego wzrostu Grupy w Polsce, najsilniejszym rynku regionu, pozyskując nowych kluczowych najemców i podpisując rozliczne przedłużenia umów najmu w budynkach w Krakowie, Katowicach, Wrocławiu i Łodzi. Jednocześnie kontynuujemy działania mające na celu uzyskanie pozwolenia na budowę Galerii Białołęka, Galerii Wilanów oraz Ada Mall, które na chwilę obecną są naszymi priorytetami i będą stanowić motor naszego wzrostu w nadchodzących miesiącach” – powiedział Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC S.A. “Nasz plan sprzedaży aktywów jest realizowany zgodnie z harmonogramem. Spodziewamy się, że wkrótce osiągniemy kolejne zakładane cele, które zakomunikujemy do końca 2013 r.” – dodał Alain Ickovics.

 

Wyniki finansowe

 

Przychody z najmu oraz z tytułu usług zmniejszyły się do poziomu 30 mln euro w II kw. 2013 r. i 60 mln euro w I poł. 2013 r. z 33 mln euro w II kw. 2012 r. i 64 mln euro w I poł. 2013 r., co było spowodowane sprzedażą Platinium Business Park w Warszawie i obniżeniem stawek najmu, w szczególności w segmencie biurowym w Polsce i na Węgrzech. Marża na wynajmie była stabilna, na poziomie 72% w II kw. 2013 r. (74% w II kw. 2012 r.) i 71% w I poł. 2013 r. (73% w I poł. 2012 r.). Na koniec czerwca 2013 r. poziom wynajmu ukończonych budynków GTC S.A. wyniósł 91%, z czego wynika, że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze wzrostem średniego poziomu wynajmu. Przychody ze sprzedaży nieruchomości mieszkaniowych spadły do 3 mln euro w II kw. 2013 r. i 6 mln euro w I poł. 2013 r., z, odpowiednio, 5 mln euro w II kw. 2012 r. i 10 mln euro w I poł. 2012 r., główne z powodu mniejszej dostępności wolnych mieszkań i domów oraz osłabionego popytu na poszczególnych rynkach.

 

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln euro w II kw. 2013 r. i 42 mln euro w I poł. 2013 r., z, odpowiednio, 25 mln euro w II kw. 2012 r. i 47 mln euro w I poł. 2012 r., głównie w wyniku sprzedaży Platinium Business Park i jednorazowych odpisów oraz kosztów aranżacji powierzchni w wybranych budynkach. Koszty sprzedaży spadły do 1 mln euro w II kw. 2013 r. i 2 mln euro w I poł. 2013 r. głównie z powodu ograniczenia działań sprzedażowych i leasingowych. Koszty administracyjne spadły o 1 mln euro do 4 mln euro w II kw. 2013 r., głównie w wyniku zmniejszenia rezerwy na koszty związane z programem opcji menadżerskich. Koszty administracyjne spadły o 5 mln euro do 4 mln euro w I poł. 2013 głównie w wyniku odwrócenia rezerwy na koszty związane z programem opcji menedżerskich oraz ograniczenia kosztów. Wyłączając wpływ programu opcji menadżerskich, koszty administracyjne spadły o 21% do 6 mln euro w I poł. 2013 r.

 

Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 44 mln euro w II kw. 2013 r. i 70mln euro w I poł. 2013 r. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii oraz przewidywanego spadku cen najmu w sektorze powierzchni handlowych w Rumunii, Bułgarii i Chorwacji, a także spadku cen najmu w nowo wynajmowanych biurach w Polsce i na Węgrzech jak również wzrostu stopy kapitalizacji w Polsce. Koszty finansowe spadły do 12 mln euro w II kw. 2013 r. i 25 mln euro w I poł. 2013 r. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi, poprzedzony spadkiem poziomu zadłużenia w skutek spłaty kredytów i obligacji. Strata netto wyniosła 48 mln euro w II kw. 2013 r. i 74 mln euro w I poł. 2013 r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych. Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 czerwca 2013 r. kształtowała się na poziomie 1,714 mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 1 mln euro), a wskaźnik zadłużenia do aktywów (LTV) wyniósł 56%. Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 czerwca 2013 r. kształtowała się na poziomie 2,4 mln euro, z 2,7 mln euro z 31 grudnia 2012 r.

 

Kluczowe wydarzenia

 

Ważne umowy najmu

 

GTC cieszy się reputacją solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż. W pierwszej połowie 2013 r. Spółka podpisała wiele nowych umów najmu ponad 20 000 m kw. oraz przedłużyła umowy najmu ponad 19 000.

 

Nowe umowy najmu ponad 20 000 m kw.

 • IBM został nowym najemcą w kompleksie Francuska Office Centre w Katowicach. Firma wynajęła 3 200 m kw. powierzchni biurowej, dzięki czemu stopień wynajęcia kompleksu biurowego wzrósł do 76% Umowa jest jedną z największych tego typu zawartą w ostatnich latach na katowickim rynku nieruchomości w ostatnich latach
 • Nowi najemcy w budynku University Business Park w Łodzi: Accenture (1 700 m kw. powierzchni biurowej), Mobica (blisko 1 200 m kw. powierzchni biurowej z możliwością rozszerzenia), Samsung Electronics Polska (1 100 m kw. powierzchni biurowej z możliwością rozszerzenia) oraz PKP Informatyka (prawie 900 m kw. powierzchni biurowej)
 • Agencja marketingowo-reklamowa Event została nowym najemcą kompleksu biurowego Korona w Krakowie (500 m kw.)
 • Firma logistyczna DFDS wynajęła 1 600 m kw. w budynku Globis Poznań
 • Canon wynajął 3 100 m kw. w Marina Office Center w Pradze, zwiększając stopień wynajęcia budynku do 76 proc.
 • Askent wynajął 3 600 m kw. w Galerii Stara Zagora (Stara Zagora, Bułgaria)
 • Nowi najemcy (Quiksilver, LPP, Giacomo, Conti w Galerii Jurajskiej; Matras, Cukiernia Sowa i Organique w Galerii Kazimierz) w centrach handlowych w regionie wynajęli łącznie ponad 4 000 m kw. powierzchni handlowych

Znaczące umowy przedłużające i powiększające najem ponad 19 000 m kw.

 • IBM przedłużył umowę wynajmu 3 000 m kw. powierzchni biurowej w kompleksie biurowym Korona w Krakowie
 • Medicover przedłużył umowę wynajmu 1 400 m kw. powierzchni w budynku Globis Wrocław
 • Arvato Poland, GPC i UWI Inwestycje przedłużyły umowy wynajmu na łączną powierzchnię ponad 3 000 m kw. w budynku Globis Poznań
 • Pandora przedłużyła najem ponad 1 100 m kw. W budynku Corius znajdującym się w warszawskim Okęcie Business Park
 • Genpact przedłużył najem ponad 3 000 m kw. w budynku Edison w Korona Office Complex w Krakowie
 • E.ON Romania przedłużył najem prawie 2 400 m kw. W budynku City Gate w Bukareszcie
 • ROCHE przedłużyło najem 1 400 m kw. w budynku GTC Square w Belgradzie
 • Ambasada Australii przedłużyła najem 1 600 m kw. w budynku 19 Avenue w Belgradzie
 • Najemcy w centrach handlowych w regionie przedłużyli łącznie umowy najmu 1 600 m kw. powierzchni handlowej (LPP, Tatuum, Wojas wGalerii Jurajskiej)

Nowe projekty

 

Galeria Wilanów:

 • GTC powinno otrzymać decyzję środowiskową do końca sierpnia 2013 r.
 • Podpisano wstępną wiążącą umowę najmu z Cinema City
 • Otwarcie zaplanowane na 2016 r.

Galeria Białołęka:

 • Otwarto przetarg na budowę
 • Trwa konsolidacja gruntów pod inwestycję (ponad 90% już skonsolidowane)
 • Podpisano wstępną wiążącą umowę najmu z Cinema City
 • Otwarcie zaplanowane na 2015 r.

Ada Mall:

 • Pozyskiwanie gruntów pod inwestycję wkroczyło w końcową fazę

 

 

GLOBE TRADE CENTRE S.A. (GTC) to jeden z czołowych deweloperów w Nowej Europie. Powstała w 1994 r. w Warszawie Spółka obecnie działa w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, Rumunii, Serbii, Chorwacji, Bułgarii, Rosji, na Słowacji i Ukrainie.

 

GTC realizuje inwestycje i zarządza nimi w trzech kluczowych sektorach rynku nieruchomości: budynków i parków biurowych, centrów handlowo-rozrywkowych oraz mieszkaniowym. Firma wybudowała nieruchomości komercyjne o łącznej powierzchni ponad 950 000 m kw. netto i nieruchomości mieszkaniowe o łącznej powierzchni 300 000 m kw. GTC obecnie jest właścicielem ok. 602, 000 m kw. powierzchni komercyjnej (z czego udział GTC wynosi 548 000 m kw.). Spółka posiada również imponujący portfel inwestycji na różnym etapie realizacji, który pozwoli na wybudowanie 1,2 mln m kw. powierzchni komercyjnej i 615,000 m kw. mieszkaniowej. Łączne aktywa Grupy wynoszą ponad 1,9 mld euro.

 

Akcje GTC są notowane na GPW w Warszawie w prestiżowym indeksie WIG20. Walory Spółki wchodzą też w skład międzynarodowego indeksu Dow Jones STOXX Eastern Europe 300 Index, jak również indeksu GPR250 skupiającego akcje 250 największych i najbardziej płynnych spółek z sektora nieruchomości na świecie oraz FTSE EPRA/NAREIT Emerging Index. Wśród udziałowców GTC znajdują się najwięksi polscy i międzynarodowi inwestorzy instytucjonalni.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio