Wyniki finansowe I kw. 2013 r.

  • Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości wzrósł do 5 mln euro (strata 1 mln euro w I kw. 2012 r.), co było możliwe dzięki skuteczniejszemu zarządzaniu aktywami
  • Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług wyniosły 30 mln euro (32 mln euro w I kw. 2012 r.), co było następstwem sprzedaży Platinium Business Park
  • Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych na poziomie 25 mln euro głównie w wyniku zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii
  • Wskaźnik LTV zmniejszył się do poziomu 55% (60% w I kw. 2012 r.)
  • Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej, po spłacie odsetek, wzrosły do 5 mln euro (3 mln euro w I kw. 2012 r.)
  • Poziom środków pieniężnych, ich ekwiwalentów oraz depozytów wyniósł 230 mln euro.

 Kluczowe wydarzenia I kw. 2013 r.

  • Nowe umowy najmu na ponad 5 000 mkw.
  • Przedłużenie i rozszerzenie znaczących umów najmu na 4 400 mkw. powierzchni biurowej
  • Ogólny poziom wynajęcia wyniósł 91% (podobnie jak w I kw. 2012 r.)

“Pierwszy kwartał 2013 roku był kolejnym intensywnym okresem dla GTC. Poza dwoma projektami handlowymi w Warszawie – Galerii Wilanów i Galerii Białołęka, które skupiają większość naszej uwagi – sporo wysiłku włożyliśmy też w poprawę sytuacji w naszych centrach handlowych w Bułgarii, Chorwacji i Rumunii. Udało nam się również zrealizować plan sprzedaży aktywów, poprzez sprzedaż piątego budynku Platinium Business Park, która przyniosła nam 16 mln euro wolnej gotówki.” – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A. “Wkroczyliśmy w rok 2013 silniejsi i pewni, że jesteśmy w stanie dalej zwiększać płynność finansową, poprzez realizację planu sprzedaży aktywów oraz zmniejszania zadłużenia. Działania te pozwolą nam wywiązywać się ze wszystkich zobowiązań finansowych oraz zapewnią finansowanie nowych inwestycji, w tym trzech nowych galerii handlowych (dwóch w Warszawie i jednej w Belgradzie) oraz planowanego budynku biurowego w Bukareszcie” – dodał Alain Ickovics.

Wyniki finansowe

Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług zmniejszyły się o 2 mln euro, do poziomu 30 mln euro w I kw. 2013 r. z poziomu 32 mln euro w I kw. 2012 r., co było spowodowane sprzedażą Platinium Business Park w Warszawie. Marża na wynajmie była stabilna, na poziomie 70% w I kw. 2013 r. (72% w I kw. 2012 r.). Na koniec marca 2013 r., poziom wynajmu ukończonych budynków GTC wyniósł 91%, z czego wynika, że dalszy wzrost przychodów z wynajmu jest możliwy wraz ze wzrostem średniego poziomu wynajmu.

Dochód ze sprzedaży mieszkań zmniejszył się do 3 mln euro w I kw. 2013 r. z poziomu 5 mln euro w I kw. 2012 r. Wpływ na to miało głównie zmniejszenie ilości posiadanych lokali przeznaczonych na sprzedaż, jak również spadek popytu na wybranych rynkach.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 21 mln euro w I kw. 2013 r., w porównaniu do 23 mln euro w I kw. 2012 r., głównie w wyniku sprzedaży Platinium Business Park.

Koszty sprzedaży spadły o 52% rok do roku, do poziomu 1 mln euro w I kw. 2013 r., głównie w wyniku ograniczenia działań sprzedażowych i leasingowych.

Koszty administracyjne spadły o 4 mln euro i wyniosły 0,5 mln euro w I kw. 2013 r., głównie w wyniku odwrócenia rezerwy na koszty związane z programem opcji menadżerskich (2 mln euro) oraz ograniczania kosztów (1 mln euro). Wyłączając wpływ programu opcji menadżerskich,  koszty administracyjne zmniejszyły się o 34% do 3 mln euro z poziomu 4 mln euro.

Strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych wyniosła 25 mln euro w I kw. 2013 r. Strata wynika głównie ze zmiany planu zagospodarowania (będącej następstwem zmian prawnych) dla obszaru obejmującego działkę pod budowę Galerii Bucharest, jak również ze wzrostu stóp kapitalizacji w Rumunii.

Koszty finansowe spadły do 13 mln euro. Wpływ na to miał przede wszystkim spadek odsetek związanych z zobowiązaniami finansowymi, poprzedzony spadkiem poziomu zadłużenia w skutek spłaty kredytów i obligacji.

Strata netto wyniosła 26 mln euro w I kw. 2013 r., na co wpływ miała przede wszystkim strata z aktualizacji wartości aktywów oraz utrata wartości projektów mieszkaniowych.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 31 marca 2013 r. kształtowała się na poziomie 1.753 mln euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 8 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez rzeczoznawców zewnętrznych na dzień 30 czerwca 2013 r.

Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 31 marca 2013 r. kształtowała się na poziomie 2,5 euro, w porównaniu do 2,7 euro na dzień 31 grudnia 2012 r.

 

 Kluczowe wydarzenia

 

Ważne umowy najmu poprawiające ogólny wskaźnik wynajęcia

 GTC korzysta z reputacji solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż. W I kw. 2013 r., GTC podpisała wiele znaczących umów najmu powierzchni biurowej i handlowej (ponad 5 000 mkw.), głównie w University Business Park w Łodzi. Umowy te mają pozytywny wpływ na ogólny wskaźnik powierzchni wynajętej, poziom gotówkowy oraz wycenę wybranych aktywów:

 

Nowe umowy najmu

Nowi najemcy w budynku University Business Park w Łodzi: Accenture (1700 mkw. powierzchni biurowej), Mobica (blisko 1 200 mkw. powierzchni biurowej z możliwością rozszerzenia), Samsung Electronics Polska (1 100 mkw. powierzchni biurowej z możliwością rozszerzenia) oraz PKP Informatyka (prawie 900 mkw. powierzchni biurowej)

Agencja marketingowo-reklamowa Event została nowym najemcą kompleksu biurowego Korona w Krakowie (500 mkw.).

 

Znaczące umowy przedłużone oraz powiększające wynajmowaną powierzchnię

–         IBM przedłużył umowę wynajmu 3 000 mkw. powierzchni biurowej w kompleksie biurowym Korona w Krakowie.

–         Medicover przedłużył umowę wynajmu 1 400 mkw. powierzchni w budynku Globis Wrocław.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio