Strategia: postępy w realizacji planu na lata 2012-2014

 • GTC zakończyła sprzedaż Platinium Business Park (budynki I-IV), która wygenerowała 44 mln euro wolnej gotówki
 • Sprzedaż piątego budynku Platinium Business Park zaplanowano na I kw. 2013 r. Sfinalizowanie transakcji zapewni dodatkowe 16 mln euro i będzie oznaczało zrealizowanie 30% z trzyletniego planu sprzedaży wybranych aktywów
 • GTC przedłużyła na lata 2017-2018 zapadalność obligacji o wartości 50 mln euro oraz wykupiła obligacje o wartości 17 mln euro, w celu ich umorzenia
 • W celu poprawy wyników operacyjnych, GTC zawarła wiążącą umowę dotyczącą sprzedaży trzech małych centrów handlowych w Rumunii („NCC”)
 • Spółka nabyła pozostałe 50% udziałów w projekcie Galeria Wilanów

 Kluczowe wydarzenia w III kw. 2012 r.

 • Przychody z wynajmu wzrosły o 3% kwartał do kwartału, do 34 mln euro (33 mln euro w II kw. 2012 r.)
 • Zysk brutto z działalności operacyjnej pozostał na zbliżonym poziomie i wyniósł 24 mln euro
 • Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych wyniósł 6 mln euro (w analogicznym okresie 2011 r. odnotowano stratę w wysokości 10 mln euro), co było możliwe dzięki ograniczeniu kosztów sprzedaży i administracyjnych oraz kosztów finansowych
 • Odpisy aktualizujące wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych na poziomie 29 mln euro, wynikają przede wszystkim ze sprzedaży NCC oraz ujemnego przeszacowania wartości niektórych aktywów, w związku ze zmianami warunków rynkowych

 Kluczowe wydarzenia w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.

 • Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 71 mln euro – tyle samo, co w analogicznym okresie 2011 r., pomimo sprzedaży Galerii Mokotów
 • Marża brutto na wynajmie wyniosła 73% (tyle samo, co w analogicznym okresie rok wcześniej). Marża brutto na sprzedaży mieszkań wyniosła 3% (5% w analogicznym okresie 2011 r.)
 • Wskaźnik wynajęcia powierzchni komercyjnych wzrósł do 90% (87% w analogicznym okresie 2011 r.)
 • Zysk przed opodatkowaniem i odpisami aktualizującymi wartość nieruchomości i projektów mieszkaniowych wyniósł 7 mln euro (w analogicznym okresie 2011 r. odnotowano stratę w wysokości 15 mln euro), co było możliwe dzięki ograniczeniu kosztów sprzedaży i administracyjnych oraz kosztów finansowych
 • Ujemne przeszacowanie wartości nieruchomości na poziomie 39 mln euro, wynikało przede wszystkim ze słabych warunków ekonomicznych w Rumunii
 • Ukończenie budynków Platinium Business Park V oraz Corius, jak również sprzedaż Platinium Business Park I-IV, przyczyniły się do zysku z rewaluacji w wysokości 17 mln euro

 “Mamy za sobą kolejny ważny okres. Po udanej emisji akcji, GTC podjęła kolejne działania mające na celu poprawę struktury bilansu oraz wyników operacyjnych. Pod koniec października, Spółka sfinalizowała sprzedaż Platinium Business Park, a także pomyślnie przedłużyła na lata 2017-2018 terminy zapadalności obligacji o wartości 50 mln euro.” – powiedział Alain Ickovics, Przewodniczący Rady Nadzorczej GTC S.A. „Krok ten umożliwia nam działanie pod mniejszą presją w zakresie sprzedaży aktywów, która będzie stopniowo kontynuowana. Dodatkowo, Spółka podjęła ważną decyzję o wycofaniu się z sektora małych centrów handlowych. Jej efektem było podpisanie umowy wiążącej, której celem jest sprzedaż trzech aktywów w Rumunii, niezwiązanych z działalnością podstawą Grupy. Ponieważ nieruchomości te przynosiły straty, ich sprzedaż podniesie poziom przepływów finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynie pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3 do 4 mln euro rocznie. W tym trudnym przypadku, w związku z sytuacją rynkową, Spółka wybrała możliwość jak najszybszej poprawy wyników operacyjnych, zamiast budowania wartości aktywów w dłuższej perspektywie.” – dodał Alain Ickovics.

 Wyniki finansowe

 Przychody z wynajmu oraz z tytułu usług były stabilne w porównaniu rok do roku. W porównaniu z II kw., w III kw. 2012 r. wzrosły o 3% w do 34 mln euro. W okresie dziewięciu miesięcy br. przychody z wynajmy wzrosły o 1% do 98 mln euro w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. Wzrost ten był możliwy głównie dzięki zwiększeniu wskaźnika wynajęcia powierzchni komercyjnych do 90% (87% w 2011 r.), jak również dzięki ukończeniu nowych obiektów biurowych i handlowych: budynków Corius i Platinium Business Park V oraz Galerii Burgas. Według stanu z września 2012 r., część z ukończonych nieruchomości ma potencjał do generowania jeszcze wyższych zysków w przyszłości wraz ze wzrostem poziomu wynajęcia oraz zakończeniem okresów wolnych od czynszu. Marża na wynajmie wyniosła 71% w III kw. 2012 r. oraz 73% w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r.

Przychody ze sprzedaży mieszkań w III kw. 2012 r. wyniosły 6 mln euro, a w okresie dziewięciu miesięcy br. 16 mln euro. W okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. marża na działalności operacyjnej z tytułu sprzedaży mieszkań wyniosła 3%, głównie dzięki sprzedaży domów w podwarszawskim Osiedla Konstancja. Marża na innych projektach mieszkaniowych była ujemna.

Zysk brutto z działalności operacyjnej w III kw. 2012 r. wyniósł 24 mln euro, a w okresie dziewięciu miesięcy br. 71 mln euro.

 Koszty sprzedaży w III kw. 2012 r. wyniosły 1 mln euro, co oznacza ich obniżenie o 9% w porównaniu z poprzednim kwartałem oraz o 30% w porównaniu z analogicznym okresem rok wcześniej. W okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. koszty sprzedaży spadły o 15% do poziomu 4 mln euro. Obniżenie kosztów sprzedaży wynikało przede wszystkim z zakończenia aktywności związanych z wynajmem nowych nieruchomości.

 Strata netto z tytułu aktualizacji wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz odpisów dotyczących inwestycji mieszkaniowych wyniosła28 mln euro w III kw. 2012 r. oraz 39 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy 2012 r. Strata przypisywana jest głównie ujemnemu przeszacowania wartości trzech aktywów w Rumunii, które Spółka postanowiła sprzedać poniżej ich wartości księgowej w celu poprawienia wyników operacyjnych Grupy. Strata wynika też ze spadku wartości wybranych nieruchomości w związku ze zmianą warunków rynkowych.

 Strata netto wyniosła 24 mln euro w III kw. 2012 r. oraz 43 mln euro w okresie dziewięciu miesięcy br., na co wpływ miała przede wszystkim aktualizacja wyceny nieruchomości inwestycyjnych oraz zobowiązania podatkowe.

 

Wartość nieruchomości inwestycyjnych na dzień 30 września 2012 r. kształtowała się na poziomie 2.030 mld euro (włączając aktywa przeznaczone na sprzedaż w wysokości 185 mln euro). Kolejna aktualizacja wyceny wartości nieruchomości oraz gruntów przeznaczonych pod zabudowę komercyjną i mieszkaniową zostanie przeprowadzona przez zewnętrznych rzeczoznawców na dzień 31 grudnia 2012 r.

 

Wartość aktywów netto (NAV) na akcję na dzień 30 września 2012 r. ukształtowała się na poziomie 3,2 euro w porównaniu do 3,9 euro na dzień 31 grudnia 2011 r., na co główny wpływ miała emisja 100 mln akcji w cenie niższej od ich wartości księgowej.

 

 

Kluczowe wydarzenia w III kw. 2012 r.

 

Postępy w realizacji strategii – nacisk na podniesienie poziomu posiadanej gotówki oraz obniżanie zadłużenia

 

 

Przedłużenie na lata 2017-2018 zapadalności obligacji o wartości 50 mln oraz wykup obligacji o wartości 17 mln euro

 

GTC zaproponowała przedłużenie zapadalności części istniejących obligacji w drodze ich umorzenia oraz emisji i nabycia przez inwestorów w ich miejsce nowych. Propozycja ta została skierowana do wybranych inwestorów instytucjonalnych – posiadaczy obligacji GTC wyemitowanych w latach 2007-2008. Po uzyskaniu zgody obligatariuszy, Spółka wyemitowała obligacje na okaziciela o łącznej wartości nominalnej około 50 mln euro. Obligacje będą podlegać częściowemu wykupowi w trzech równych transzach w latach 2017-2018, a datę ich ostatecznego wykupu ustalono na 30 kwietnia 2018 roku. Spółka planuje wprowadzenie nowych obligacji do alternatywnego systemu obrotu do końca stycznia 2013 roku.

 

Odsetki od wyemitowanych obligacji są płatne w okresach półrocznych w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów sześciomiesięcznych oraz marżę w wysokości 4% w stosunku rocznym. W celu dalszego oddłużenia, Spółka nabyła od obligatariuszy dodatkowe obligacje o wartości około 17 mln euro, w celu ich umorzenia. Cena ich nabycia wyniosła około 98% ich wartości nominalnej.

 

Budynki Platinium Business Park I-V w Warszawie sprzedane

Spółki zależne Grupy GTC oraz Grupy Allianz Real Estate podpisały finalną umowę sprzedaży czterech budynków Platinium Business Park w Warszawie.

 

Wstępna umowa sprzedaży pięciu budynków Platinium Business Park (I-V) została zawarta przez GTC i Allianz w czerwcu. Po spełnieniu wszystkich warunków, 31 października 2012 roku strony podpisały umowę ostateczną, dotyczącą sprzedaży budynków I-IV. Ich finalna cena to 139 mln euro. Transakcja została przeprowadzona przy stopie kapitalizacji na poziomie 6,7% i przyniesie GTC około 44 mln euro wolnej gotówki, która umożliwi Spółce dalsze zmniejszanie poziomu zadłużenia oraz realizację nowych projektów.

 

Ostateczna sprzedaż budynku Platinium V spodziewana jest w I kw. 2013 roku i przyniesie GTC dodatkowe 16 mln euro.

 

 

GTC zawarła umowę dotyczącą sprzedaży trzech aktywów w Rumunii niezwiązanych z podstawową działalnością

Transakcja dotyczy trzech małych (od 10 do 14 tys. mkw. powierzchni najmu) centrów handlowych, przy wycenie tych nieruchomości na poziomie ok. 6-7 mln euro. Centra te zlokalizowane są w małej i średniej wielkości miastach w Rumunii: Buzau, Piatra Neamt oraz Suceava. Transakcja podniesie poziom przepływów finansowych z działalności operacyjnej oraz wpłynie pozytywnie na rachunek zysków i strat, w kwocie od 3 do 4 mln euro rocznie, ponieważ wszystkie trzy obiekty przynosiły straty.

 

GTC zdecydowała o wyjściu z sektora małych centrów handlowych i skupieniu się wyłącznie na dużych obiektach, z powodu zmiany warunków rynkowych, jak również stosunkowo wysokich kosztów operacyjnych małych centrów i innej struktury ich najemców, która skutkuje brakiem synergii z większymi obiektami handlowymi Grupy.

 

Nabywcą trzech centrów GTC w Rumunii jest międzynarodowy inwestor prywatny. Zakończenie transakcji uzależnione jest od pomyślnego zakończenia prowadzonego przez nabywcę procesu due dilligence oraz innych niezbędnych akceptacji. Zawarcie umowy kupna sprzedaży planowane jest w I kw. 2013 roku.

 

 

GTC jedynym właścicielem Galerii Wilanów

GTC odkupiła od Polnord pozostałe 50% udziałów w projekcie, który zakłada realizację centrum handlowego Galeria Wilanów w Warszawie. W wyniku transakcji, GTC będzie realizować i zarządzać Galerią Wilanów samodzielnie.

 

W nowoczesnym centrum handlowo-rozrywkowym w Wilanowie docelowo znajdzie się ok. 80.000 mkw. powierzchni handlowej do wynajęcia netto. W pierwszej fazie projektu powstanie 60.000 mkw. powierzchni do wynajęcia netto, a koszt jej realizacji szacowany jest na 160 mln euro. Projekt jest obecnie w fazie zaawansowanych przygotowań, a jego realizacja rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu wszystkich niezbędnych pozwoleń. Budowa galerii potrwa około 18 miesięcy.

 

Równocześnie z projektem w Wilanowie, GTC zamierza też realizować nowoczesne centrum handlowo-rozrywkowe w północnej części Warszawy, na 4,9 hektarowej działce położonej w dzielnicy Białołęka.

 

 

Znaczące umowy najmu zwiększające ogólny poziom wynajęcia

GTC korzysta z reputacji solidnego dewelopera posiadającego umiejętność tworzenia najwyższej jakości powierzchni komercyjnych oraz rozwiązań dostosowanych do potrzeb firm z różnych branż.

 

W III kw. 2012 r. GTC podpisała wiele znaczących umów najmu powierzchni biurowej i handlowej. Umowy te mają pozytywny wpływ na ogólny wskaźnik powierzchni wynajętej, poziom gotówkowy oraz wycenę wybranych aktywów:

 

Nowe umowy najmu:

 

–         Nowy najemca w Centrum Biurowym Francuska w Katowicach: Rockwell (2.100 mkw.)

–         Nowy najemca w University Business Park w Łodzi: Hewlett-Packard (1.500 mkw.)

–         Kolejne wiodące lokalne i międzynarodowe marki (m.in. Bershka, DIY, Benetton Kids, Atlantic) wynajęły powierzchnię w centrach handlowo-rozrywkowych GTC w regionie Europy Środkowo- i Południowo-Wschodniej.

 

Umowy przedłużone oraz zwiększające wynajmowaną powierzchnię:

 

–         Hewlett-Packard przedłużył umowę wynajmu 6.600 mkw. powierzchni biurowej klasy A w budynku Globis we Wrocławiu

–         Warta wynajęła dodatkowe 1.600 mkw. w University Business Park w Łodzi

–         Lux Med przedłużył umowę wynajmu 1.500 mkw. powierzchni biurowej w budynku Globis z Poznaniu

–         Firmy Eaton (1.200 mkw.) oraz Mitsubishi (1.000 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w budynku biurowym Nothus (Okęcie Business Park) w Warszawie

–         Raiffeisen Bank (1.000 mkw.), City Handlowy (700 mkw.) oraz Ergomed (300 mkw.) przedłużyły umowy wynajmu powierzchni w Centrum Biurowym GTC w Krakowie

 

 

Nagrody i certyfikaty

 

GTC zwyciężyła w globalnym badaniu Euromoney Real Estate Survey

Po raz czwarty w historii, GTC zwyciężyła w prestiżowym badaniu organizowanym przez międzynarodowy magazyn finansowy Euromoney. GTC została uznana za najlepszego dewelopera w Rumunii i Serbii. Spółka zwyciężyła również w kategorii Best Mixed Developer w Polsce.

 

Tegoroczne badanie Euromoney rozpoczęło się w marcu i wzięło w nim udział łącznie ponad 1900 przedstawicieli środowiska bankowego, deweloperów, managerów inwestycyjnych, klientów korporacyjnych oraz firm doradczych z ponad 70 krajów. Eksperci wyróżnili GTC za jakość i skalę realizowanych projektów, umiejętność oceny sytuacji rynkowej, innowacyjność oraz efektywne zarządzanie.

 Certyfikat LEED® Gold dla budynku Platinium V

U.S. Green Building Council (USGBC) przyznało budynkowi Platinium V w Warszawie certyfikat LEED® Gold w kategorii „Core and Shell”. To drugi, po budynku Corius, obiekt biurowy GTC, którzy może pochwalić się takim wyróżnieniem. W kategorii „Core and Shell” oceniane są wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja założeń projektowych. GTC projektując i wykonując budynek Platinium V spełniła szereg wytycznych USGBC, dzięki którym powstał budynek przyjazny najemcom, wykonany z pełnym poszanowaniem dla środowiska, w którym się znajduje oraz jest eksploatowany.

Platinium V wchodzi w skład jednego z najpopularniejszych warszawskich parków biurowych. Budynek został oddany do użytku w czerwcu tego roku. Znajduje się w nim 11.000 mkw. nowoczesnej powierzchni biurowej. Powierzchnia typowego piętra wynosi 1.024 mkw. i może być dowolnie zaaranżowana w układzie gabinetowym lub open space. Najemcy mają do dyspozycji również 180 miejsc parkingowych. Budynek jest obecnie wynajęty w ponad 90%.

Pierwszy projekt z certyfikatem LEED w Bułgarii

GTC ustanowiła nowe standardy na rynku nieruchomości w Bułgarii w dziedzinie zrównoważonego budownictwa i rozwiązań proekologicznych. Galleria Burgas została pierwszą inwestycją oraz pierwszym centrum handlowym w tym kraju, spełniającym surowe kryteria U.S. Green Building Council (USGBC). Przyznany niedawno Galerii Burgas certyfikat LEED Gold w kategorii „Core and Shell” uwzględnia wszystkie fazy inwestycji: wybór lokalizacji, planowanie i projektowanie, prace budowlane, a także realizacja założeń projektowych.

GTC projektując i wykonując Galerię Burgas spełniła szereg wytycznych USGBC, dzięki którym powstał budynek w pełni przyjazny środowisku naturalnemu. Obiekt powstał z wykorzystaniem materiałów zwiększających efektywność energetyczną oraz umożliwiających maksymalnie efektywne wykorzystanie systemów grzewczych, klimatyzacyjnych i oświetleniowych. Dodatkowo, USGBC wzięła pod uwagę również lokalizację budynku, dostęp do transportu publicznego, efektywność segregacji odpadów i jakość środowiska wewnętrznego.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio