Kluczowe osiągnięcia spółki to:

 • Wzrost portfela nieruchomości generujących przychody poprzez wzmożone zakupy oraz zakończone inwestycje
 • Wzrost portfela nieruchomości poprzez realizację projektów deweloperskich
 • 57 200 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w nowo podpisanych lub odnowionych umowach pozwoliło utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%
 • Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową
 • Wejście na giełdę w Johannesburgu

Kluczowe dane za pierwsze półrocze 2016 to:

 • NOI wyniósł 21 mln euro (20 mln euro w I kwartale 2015 r.); marża na poziomie 76% (74% w I kwartale 2015 r.)
 • NOI wzrósł o 5% do 41 mln euro (39 mln euro w I półroczu 2015 r.)
 • Marża z najmu wzrosła do 76% (75% w I półroczu 2015 r.)
 • 24 mln euro zysku z aktualizacji wartości aktywów (w I półroczu 2015 r. strata w wysokości 2 mln euro) dzięki realizowanym projektom deweloperskim
 • Dochód przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro (11 mln euro w I półroczu 2015 r.)
 • Inwestycje w projekty w budowie w wysokości 49 mln euro (12 mln euro w I półroczu 2015 r.)
 • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) wyniósł 43% (39% na dzień 31 grudnia 2015 r.) w wyniku wzrostu kredytów budowlanych i zainwestowania środków pieniężnych
 • Wskaźnik pokrycia odsetek na poziomie 3.4x na dzień 30 czerwca 2016 r. (3.0x na dzień 31 grudnia 2015)
 • FFO wzrosło o 14% do 22 mln euro (19 mln euro w I półroczu 2015 r.)

„W pierwszej połowie 2016 roku nasza Spółka odnotowała doskonałe wyniki. Z sukcesem wdrożyliśmy naszą strategię wzrostu inwestując 95 mln euro w generujące zysk nieruchomości biurowe oraz działkę pod zabudowę biurową w biznesowej dzielnicy Budapesztu. Zakończyliśmy również budowę biurowca University Business Park B, a nasz węgierski zespół rozpoczął przygotowania do budowy biurowca White House w Budapeszcie. Budowa Galerii Północnej i dwóch budynków biurowych w ramach projektu FortyOne przebiega zgodnie z harmonogramem.

W okresie od lipca 2016 roku nabyliśmy kolejne dwie nieruchomości biurowe w Polsce. Równocześnie prowadzimy intensywne prace nad nowymi projektami deweloperskimi w Warszawie, Belgradzie i Budapeszcie. Ich realizacja rozpocznie się nie później niż na początku 2017 roku. W tych miastach popyt ze strony najemców utrzymuje się na wysokim poziomie i zidentyfikowaliśmy luki w zakresie nieruchomości biurowych i handlowych, które stwarzają nam doskonałą szansę na wzmocnienie potencjału wzrostowego naszego portfela. Dzięki dostępności środków finansowych nieustannie analizujemy podobne szanse na naszych kluczowych rynkach” – mówi Thomas Kurzmann, prezes GTC.

“18 sierpnia 2016 roku, staliśmy się pierwszą polską spółką notowaną na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu. Wierzymy, że to notowanie zwiększy płynność i atrakcyjność naszych akcji, jednocześnie podnosząc świadomość naszych obecnych działań i przyszłych inicjatyw strategicznych wśród nowej grupy inwestorów instytucjonalnych” dodaje Kurzmann.

“Udało nam się także sprzedać aktywa niezwiązane z działalnością podstawową, jak również refinansować kredyty inwestycyjne. W pierwszej połowie 2016 roku podpisaliśmy umowy refinansowania kredytów na ponad 226 mln euro, w tym umowy refinansowania niedawno nabytych budynków Duna Tower, Pixel, a także Sterlinga Business Centre i Neptun Office Centre. Refinansowanie wzmocniło środki pozyskane w październiku 2015 roku i pozwala nam na zabezpieczenie atrakcyjnych okazji inwestycyjnych” – komentuje Erez Boniel, dyrektor finansowy GTC. “Pozytywny wpływ powyższych zakupów na nasze wyniki jest już widoczny we wzroście NOI i 6% wzroście EPRA NAV”– dodaje Boniel.

WYNIKI FINANSOWE

Całkowite przychody wyniosły 59 mln euro w I półroczu 2016 r., w porównaniu z 60 mln euro w I półroczu 2015 r.. Przychody z wynajmu powierzchni biurowych i komercyjnych oraz usług zwiększyły się o 2 mln euro do 55 mln euro głównie w wyniku zakupu nieruchomości Duna Tower, Pixel, Premium Plaza i Premium Point, częściowo skompensowanych poprzez sprzedaż Kazimierz Office Centre, Galleria Buzau, Jarosova i Avenue Mall Osijek w 2015 r. Wzrost przychodów z wynajmu został zniwelowany przez spadek przychodów mieszkaniowych po zakończeniu sprzedaży gotowych mieszkań. Marża z najmu wzrosła do 76% w I połowie 2016 r. w porównaniu do 75% w I połowie 2015 r.

NOI wyniósł 41 mln euro w I półroczu 2016 r. w porównaniu do 39 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki nowo nabytym nieruchomościom w połączeniu ze zbyciem aktywów niestrategicznych o negatywnym NOI.

Koszty administracyjne, wyłączając wpływ rezerwy na koszty programu motywacyjnego, spadły do 5 mln euro w I połowie 2016 r. Dodatkowo, rozpoznano przychody z tytułu wyceny rynkowej programu akcji fantomowych w wysokości 0.1 mln euro w I połowie 2016 r. wobec kosztów w wysokości 0.1 mln euro w I półroczu 2015 r.

Zysk netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych wyniósł 24 mln euro w I połowie 2016 r. wobec straty 2 mln euro w I połowie 2015 r., głównie dzięki projektom deweloperskim w fazie realizacji: Galerii Północnej, University Business Park B i FortyOne II, jak również dzięki zyskom z aktualizacji wartości Galerii Jurajskiej i Galleria Burgas, które odnotowały poprawę swoich wyników operacyjnych.

Koszty finansowe netto wyraźnie spadły do 13 mln euro w I połowie 2016 r. z 16 mln euro w I połowie 2015 r., co było możliwe dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, restrukturyzacji długu oraz spłacie kredytów związanych ze sprzedanymi aktywami. Zmniejszenie kosztów finansowych netto udało się także osiągnąć dzięki niskim stopom procentowym EURIBOR oraz redukcji średniego kosztu kredytu do 3,2% w I połowie 2016 r. z 3,4% w I połowie
2015 r.

Zysk przed opodatkowaniem wyniósł 46 mln euro w I połowie 2016 r. w porównaniu do 11 mln euro w I połowie 2015 r. głównie dzięki rozpoznaniu zysku netto z aktualizacji wyceny wartości nieruchomości inwestycyjnych i projektów mieszkaniowych w wysokości 24 mln euro w połączeniu ze znaczącym spadkiem kosztów finansowych netto.

Rezerwa podatkowa wyniosła 11 mln euro w I połowie 2016 r. i składała się z 2 mln euro rezerwy z tytułu podatków bieżących i 9 mln euro rezerwy z tytułu podatku odroczonego.

Zysk netto wyniósł 35 mln euro w I połowie 2016 r., w porównaniu do 6 mln euro w I połowie 2015 r.

FFO wzrosło do 22 mln euro w I połowie 2016 r. w porównaniu z 19 mln euro w I połowie 2015 r. głównie dzięki znaczącemu spadkowi kosztów finansowych oraz kosztów hedgingu.

Wartość nieruchomości inwestycyjnych wzrosła do 1 455 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. wobec 1 324 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z zakupu Pixela (budynek biurowy w Poznaniu). Premium Plazy i Premium Point (budynki biurowe w Bukareszcie), działki w Budapeszcie oraz inwestycjom w nieruchomości w budowie, głównie Galerię Północną w Warszawie, University Business Park B w Łodzi i FortyOne w Belgradzie, a także w wyniku rozpoznania zysku z aktualizacji wyceny tych projektów.

Poziom zadłużenia i zobowiązań finansowych zwiększył się do 799 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. z 717 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r. Średnia zapadalność długu wyniosła 3,4 roku, a średni koszt obsługi długu spadł do 3,2% w skali roku.

Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne zmniejszyły się do 74 mln euro na dzień 30 czerwca 2016 r. ze 169 mln euro na dzień 31 grudnia 2015 r., co wynika głównie z aktywności inwestycyjnej wymienionej wyżej.

Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) ukształtował się na poziomie 43% na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do 39% na dzień 31 grudnia 2015 r.

EPRA NAV wzrosła do 828 mln euro w I połowie 2016 r. z 779 mln euro w 2015 r., co odpowiada EPRA NAV w przeliczeniu na akcję w wysokości 1,80 euro.

Wskaźnik pokrycia odsetek (interest coverage) wzrósł do 3,4x na dzień 30 czerwca 2016 r. w porównaniu do 3.0x z dnia 31 grudnia 2015 r.

GŁÓWNE OSIĄGNIĘCIA

Pierwsza połowa 2016 roku, koncentrowała się wokół realizacji strategii rozwoju i misji spółki polegającej na inwestowaniu w aktywa z potencjałem wzrostu w celu osiągniecia zysku z aktywnego zarządzania rosnącym portfolio nieruchomości komercyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Ze względu na liczne przejęcia i sprzedaż akcji połączone ze sprzedażą nieruchomości, GTC udało się podtrzymywać strategię wzrostu i kontynuować plany rozwoju spółki.

W drugiej połowie 2016 roku, GTC będzie nadal skupiać się na rozwoju swoich kluczowych projektów komercyjnych. Zgodnie z przyjętą strategią wzrostu, GTC planuje również dalej rozwijać portfolio poprzez nabywanie generujących przychody nieruchomości na kluczowych rynkach Spółki.

Wzrost portfela nieruchomości generujących przychody poprzez wzmożone zakupy oraz zakończone inwestycje

W pierwszym półroczu 2016 roku, GTC zwiększyło swoje przychody poprzez poszerzenie portfela nieruchomości generujących przychody o 9% do 1.146 mln euro poprzez zainwestowanie 95 mln euro w generujące przychody nieruchomości biurowe. Najnowsze nabytki z powodzeniem wzmocniły pozycję GTC w regionie Europy Środkowo-Wschodniej oraz Południowo-Wschodniej. Spółka nabyła Pixel, niepowtarzalny budynek biurowy klasy A, zlokalizowany w Poznaniu oraz dwa nowoczesne budynki biurowe klasy A w Bukareszcie – Premium Plaza i Premium Point.

W lipcu, GTC ogłosiło zakup dwóch nowocześnie zaprojektowanych budynków biurowych klasy A, łącznie oferujących najemcom 30 000 m kw. i 364 miejsc parkingowych. Gdański wieżowiec Neptun Office Center, oferuje 16 100 m kw. powierzchni biurowej. Z kolei Sterlinga Business Center dysponuje 13 900 m kw. w centrum Łodzi. Średni ważony okres najmu wynosi od 3 do 5 lat, a oba budynki łącznie oferują około 5 000 m kw. powierzchni do wynajęcia, co zabezpiecza stały przychód i pozwala na wzrost potencjału przepływów pieniężnych i wartości nieruchomości.

Wzrost portfela nieruchomości poprzez realizację projektów deweloperskich

Jednym z najważniejszych kamieni milowych GTC w I połowie 2016 r. było zakończenie budowy University Business Park B, nowoczesnego budynku biurowego klasy A. GTC pracowało również nad powstającymi inwestycjami, które są obecnie w trakcie budowy lub w fazie planowania. Budowa Galerii Północnej posuwa się w szybkim tempie, a oficjalne otwarcie zaplanowano na 2017 r. Ponadto, licząc podpisane umowy i listy intencyjne, Galeria Północna jest skomercjalizowana już w 70% procentach.

Prace budowlane są prowadzone równolegle na drugim i trzecim etapie FortyOne w Belgradzie, a także na ostatniej fazie prestiżowej inwestycji mieszkaniowej Osiedle Konstancja w Warszawie. Ponadto Spółka rozpoczęła przygotowania do budowy inwestycji White House w Budapeszcie, a także proces projektowania V-RK Tower, zlokalizowanego w tym samym mieście Oraz zakończyła projektowanie Ada Mall w Belgradzie.

57.200 m kw. powierzchni biurowej i handlowej w nowo podpisanych lub odnowionych umowach pozwoliło utrzymać wskaźnik wynajęcia na poziomie 91%

W I połowie 2016 roku, GTC intensywnie pracowało nad rozwojem swojego portfolio w celu dalszej poprawy wskaźnika wynajęcia w budynkach Spółki, który obecnie przekracza 90%. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy 2016 roku, firma wynajęła 57 200 m kw. powierzchni biurowej i handlowej na podstawie nowych lub odnowionych umów, m.in. przedłużonego kontraktu na 13 000 m kw. podpisanego z Romtelecom na powierzchnie w City Gate.

Sprzedaż aktywów niezwiązanych z działalnością podstawową

W I półroczu 2016 r., Spółka GTC sprzedała część gruntów komercyjnych Konstancji w Polsce, a Gallerie Piatra Neamt, znajdującą się w Rumunii w sierpniu br. Ponadto w lipcu 2016 r., Spółka sprzedała udziały w Galerii Harfa, Harfa Office i Prague Marina.

Wejście na giełdę w Johannesburgu

18 sierpnia 2016 r., GTC została pierwszą polską spółką, której akcje zostały dopuszczone do obrotu na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w Johannesburgu („JSE”) w ramach notowania spółek zagranicznych (inward listing). Grupa jest notowana w sektorze “Własność i Budowa Nieruchomości” JSE. Podstawową giełdą, na której notowane są akcje GTC, pozostaje Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio