strategy


Podstawą naszego działania jest połączenie doświadczenia w zakresie realizacji projektów z wiedzą dotycząca zarządzania aktywami w wybranych regionach Europy Wschodniej, które pozwalają nam na wykorzystanie możliwości płynących z poprawy sytuacji gospodarczej oraz wzrostu rynku nieruchomości w Europie Wschodniej.


 Zidentyfikowaliśmy trzy strategiczne obszary działania:strategia

 1. 1) Wzrost portfela i platformy
  Nasz strategiczny cel to znaczący wzrost wartości portfela nieruchomości generujących przychód  poprzez zakupy przynoszących przychody nieruchomości w Polsce i w głównych stolicach Europy wschodniej oraz realizacja projektów inwestycyjnych na własnych działkach

  • Przejęcia aktywów generujących przychody z potencjałem wzrostu NAV dzięki aktywnemu zarządzaniu aktywami, skutkujące wzrostem przepływów pieniężnych
  • Zamiar przekształcenia bieżących projektów budowlanych i gruntów w nieruchomości generujące przychody
  • Sprzedaż niekluczowych aktywów, w celu uwolnienia kapitału na nowe inwestycje i przejęcia oraz zwiększenia zwrotu z zainwestowanego kapitału
 2. 2) Wyniki operacyjne i finansowe
  Poprawa efektywności działań w zakresie zarządzania aktywami i maksymalizacja wyników operacyjnych

  • Aktywne zarządzanie naszym portfelem nieruchomości generujących przychody w celu osiągnięcia i utrzymania efektywności kosztowej, zwiększenia przychodów z najmu i wskaźnika najmu, oraz zdywersyfikowania ryzyka najemcy poprzez utrzymanie wysokiej jakości bazy najemców
  • Dalsza optymalizacja kosztów administracyjnych i kosztów platformy poprzez usprawnienie działania organizacji
  • Optymalizacja kosztów finansowania dzięki zmniejszeniu dźwigni finansowej, planowaniu i alokacji zasobów, oraz poprzez ciągłe refinansowanie na lepszych warunkach w celu zwiększenia cyklicznego zwrotu z kapitału
 3. 3) Realizacja projektów
  Realizacja projektów komercyjnych o wysokiej jakości

  • Koncentracja na realizacji głównych projektów w ciągu najbliższych dwóch – trzech lat
  • Dalsza realizacja projektów, które: (a) są realizowane zgodnie z harmonogramem, (b) mieszczą się w założonym budżecie i (c) charakteryzują się jakością spełniającą oczekiwania najemców
  • Dalsze przestrzeganie wszelkich istotnych aspektów i norm środowiskowych podczas realizacji projektów budowlanych (np. budynki posiadające certyfikat LEED)

Polityka ESG

Jak nasze procesy decyzyjne integrują zmiany klimatyczne, w tym wynikające z nich ryzyka

Ważnym obszarem zarządzania w Grupie GTC są kwestie środowiskowe, w tym klimatyczne. Są one zawarte w naszej Polityce ESG.

Systematycznie analizujemy zagrożenia klimatyczne i ich wpływ na naszą działalność. Jest to część systemu mapowania i zarządzania ryzykiem ESG, za który odpowiada Dyrektor ds. Rozwoju i Zrównoważonego Rozwoju.

Zarząd, wspierany przez Dyrektora ds. Zrównoważonego Rozwoju, decyduje o celach i działaniach związanych z kwestiami klimatycznymi.

Ryzyka ESG, w tym ryzyka klimatyczne, wyzwania i trendy w tym obszarze, cele firmy oraz postępy w realizacji głównych inicjatyw ESG – omawiane są przynajmniej raz w roku na posiedzeniach Zarządu i Rady Nadzorczej.

Proces podnoszenia świadomości społecznej i środowiskowej oraz wiedzy ESG kadry kierowniczej i pracowników naszej organizacji, opracowywania i monitorowania realizacji Polityki koordynuje Dyrektor ds. Zrównoważonego Rozwoju, przy wsparciu i pomocy lokalnych zespołów technicznych.

Więcej informacji z zakresu ESG, w tym cele, znajduje się na podstronie: https://esg.gtc.com.pl/

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio