Globe Trade Centre S.A. (GTC) opublikowała dzisiaj wyniki finansowe za I kw.  2014 r. Sprawozdanie zostało sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej (IFRS) i zaprezentowane w euro. W związku z wprowadzeniem z dniem 1 stycznia 2014 r. przez Grupę standardu IFRS 11, sprawozdania finansowe za 2013 r. oraz sprawozdania finansowe z dnia 31 marca 2013 r. uległy przekształceniu.
 

Wyniki finansowe I kw. 2014 r.

 

 • Wzrost zysku bazowego przed opodatkowaniem do 7 mln euro (6 mln euro w I kw. 2013 r.)
 • Przychody z najmu i usług utrzymane na poziomie 27 mln euro (28 mln euro w I kw. 2013 r.); marża z najmu na poziomie 72% (70% w  I kw. 2013 r.)
 • Znacząca poprawa płynności finansowej – pozyskano 52 mln euro kapitału w wyniku emisji akcji i 48 mln euro z emisji obligacji
 • Wskaźnik zadłużenia do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 52% (59% 31 grudnia 2013 r.)
 • Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej na poziomie 12 mln euro  (10 mln euro w I kw. 2013 r.)
 • Środki pieniężne i depozyty  w wysokości 226 mln euro zostały pomniejszone przez spłatę obligacji w wysokości 105 mln euro w kwietniu 2014 r.

 

„W nawiązaniu do nowej strategii GTC zaprezentowanej na początku roku, z dumą informujemy o znaczącej poprawie płynności finansowej spółki. W pierwszym kwartale 2014 r. GTC zwiększyło kapitał własny o 52 mln euro i wyemitowało obligacje warte 48 mln euro. Jak zapowiedzieliśmy wcześniej, GTC wykupiło zapadające w kwietniu obligacje o wartości 105 mln euro. Jednocześnie podtrzymaliśmy wyniki operacyjne z czwartego kwartału 2013 r.” – skomentował Alain Ickovics, Prezes Zarządu GTC. „Wyniki pierwszego kwartału 2014 r. wskazują, że podjęte przez nas decyzje dotyczące zmiany strategii, mające na celu przystosowanie spółki do zmieniających się warunków rynkowych, okazały się właściwe” – dodał Alain Ickovics.

Wyniki finansowe

Przychody z najmu i usług wyniosły 27 mln euro w I kw. w porównaniu do 28 mln euro w I kw. 2013 r. w wyniku sprzedaży Platinium Business Park V i spadku cen najmu, w szczególności w sektorze biurowym. Marża na usługach najmu wyniosła 72% w I kw. 2014 r. (70% w I kw. 2013 r.). W marcu 2014 r. ukończone budynki GTC były wynajęte w 91 proc., co oznacza, że możliwy jest dalszy wzrost przychodów z najmu.

Przychody ze sprzedaży domów i mieszkań wzrosły do 4 mln euro w I kw. 2014 r., głównie ze względu na zwiększoną sprzedaż nieruchomości mieszkaniowych w Polsce.

Zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 20 mln euro w I kw. 2014 r.  i utrzymał się na takim samym poziomie jak w I kw. 2013 r. (20 mln euro).

Koszty sprzedaży pozostały na niezmienionym poziomie i wyniosły 1 mln euro w I kw. 2014 r.

Koszty administracyjne, po wyłączeniu kosztów programu motywacyjnego, zostały utrzymane na poziomie 3 mln euro w I kw. 2014 r.

Strata z aktualizacji wartości aktywów i utrata wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych wyniosła 2 mln euro w I kw. 2014 r. i odpowiada inwestycjom w nieruchomości dokonanym w kwartale.

Koszty finansowe netto wyniosły 12 mln euro w I kw. 2014 r.

Zysk bazowy przed opodatkowaniem[1] wzrósł do 7 mln euro w I kw. 2014 r. z 6 mln euro w I kw. 2013 r.

Strata netto wyniosła 2 mln euro w I kw. 2014 r. i jest związana głównie ze stratą z aktualizacji wartości aktywów i utratą wartości nieruchomości inwestycyjnych i mieszkaniowych.

Poziom zadłużenia wyniósł 1 070 mln euro na dzień 31 marca 2014 r.
i uwzględnia obligacje wyemitowane w marcu 2014 r., warte 48 mln euro, oraz kredyt udzielony przez Galeria Kazimierz Sp. z o.o. w wysokości 61 mln euro. Grupa spłaciła zadłużenie w wysokości 105 mln euro z tytułu obligacji i związane z nimi transakcje zabezpieczające, co przyczyniło się do ogólnego spadku poziomu zadłużenia po dacie bilansowej. Średnia zapadalność długu wynosi 5 lat, a średni koszt długu wynosi 4,3 proc. w skali roku. Stosunek zadłużenia do wartości nieruchomości wyniósł na dzień 31 marca 2014 r. 52 proc. Pokrycie odsetek (interest cover) wzrosło do 3,14 w I kw. 2014 r. z 1,68 31 grudnia 2013 r.

Wartość aktywów netto w przeliczeniu na akcję (NAV per share) wyniosła  1,9 euro 31 marca 2014 r., w porównaniu z 1,9 euro na dzień 31 grudnia 2013 r.EPRA NAV na jedną akcję spółki wyniósł także 1,9 mln euro, podczas gdy EPRA NNNAV na akcję  wyniósł 2,2 euro.

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej wzrosły do 12 mln euro w I kw. 2013 r. (10 mln euro w I kw. 2013 r.).

 

Kluczowe osiągnięcia

Podwyższenie kapitału o 52 mln euro w styczniu 2014 r.

Styczniowa emisja akcji, przeprowadzona w formie budowania przyspieszonej księgi popytu cieszyła się dużym zainteresowaniem inwestorów, a liczba zapisów była o 250% większa od liczby oferowanych akcji. GTC wyemitowało 32 mln akcji zwykłych serii J na okaziciela, pozyskując 52 miliony euro.

 

Emisja obligacji wartych 48 mln euro w marcu 2014 r.

GTC wyemitowało 20 000 nowych obligacji wartych 48 mln euro, w celu refinansowania części obligacji zapadających w kwietniu 2014 r. oraz finansowania przyszłego wzrostu Grupy. Obligacje są notowane w alternatywnym systemie obrotu Catalyst oraz ASO i zapadają w 2018 r. i 2019 r.

 

Sfinalizowanie budowy budynku Pascal

Pod wznowieniu budowy oferującego najemcom 5 500 m kw. powierzchni biurowej budynku Pascal w Krakowie, GTC zakończyło prace budowlane w budynku. Wcześniej podpisano umowę najmu w kluczowym najemca, firmą IBM. Negocjacje dalszych umów z kolejnymi kluczowymi najemcami są bliskie zakończenia.

 

Postęp w pracach administracyjnych związanych z Galerią Wilanów i Galerią Północną w Warszawie

Przygotowania formalno-prawne w przypadku obu planowanych centrów handlowych w Warszawie weszły w końcową fazę. Po ostatnio sfinalizowanych transakcjach zakupu działek, proces kompletowania gruntów na Białołęce jest niemal zakończony. Ostatnie brakujące działki są własnością Miasta Stołecznego Warszawa i oczekują na wydanie przez władze miejskie pozwolenia na sprzedaż.

Samorządowe Kolegium Odwoławcze odrzuciło protesty organizacji ekologicznych, które zgłosiły swoje odwołania od decyzji środowiskowej uzyskanej dla Galerii Wilanów. Tym samym została usunięta formalna przeszkoda na drodze do uzyskania pozwolenia na budowę.

Wcześniej, w 2013 r. podpisano wstępne umowy z pierwszymi najemcami powierzchni w obu centrach handlowych. Trwają zaawansowane rozmowy z kolejnymi, kluczowymi najemcami.

 

Znaczące nowe umowy najmu i przedłużenia najmów

Pomimo trudnych warunków rynkowych i rosnącej presji na stawki najmu w całym regionie, GTC nieprzerwanie cieszy się niezrównana reputacją wśród kluczowych inwestorów i najemców, ceniących jakość i wartość tworzoną przez GTC. W I kw. 2014 r. spółka podpisała w Europie Środkowej i Wschodniej wiele nowych umów najmu powierzchni komercyjnej i przedłużeń wcześniej zawartych kontraktów.

Znaczące nowe umowy najmu:

 • LG Electronics, Harfa Office Park i Galleria Harfa (GTC posiada 33% udziałów w inwestycji)          – 1 900 m kw.
 • Czech Ice Hockey Association, Harfa Office Park (GTC posiada 33% udziałów w inwestycji)          – 1 000 m kw.
 • Concare IT, Aeropark, Warszawa                     – 700 m kw.
 • Teleperformance, Aeropark, Warszawa             – 600 m kw.
 • ING Bank, Harfa Office Park, Praga (GTC posiada 33% udziałów w inwestycji)           – (poufne na prośbę najemcy)

 

Znaczące przedłużenia umów najmu:

 • Novo Nordisk, Aeropark, Warszawa                  – 2 127 m kw.

 

 

 [1] Zysk przed opodatkowaniem zdefiniowany jako zysk przed opodatkowaniem IFRS skorygowany o zmiany wyceny netto, udział w stracie jednostek stowarzyszonych, podatek bieżący i odroczony wspólnych przedsięwzięć, amortyzację środków trwałych oraz zmiany wartości godziwej instrumentów zabezpieczających.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio