KLUCZOWE DANE ZA I KW. 2021 R.

 • Marża brutto z wynajmu wyniosła 27 mln euro (30 mln euro w I kw. 2020 r.), mimo negatywnego wpływu COVID-19 w I kw. 2021 r. w wysokości 2,4 mln euro (4,5 mln euro w porównaniu do poziomu przed pandemią COVID-19 z I kw. 2019 r.)
 • Zysk z działalności operacyjnej:15 mln euro zysku przed opodatkowaniem i korektami wartości godziwej (13 mln euro w I kw. 2020 r.)
 • Wysokie FFO w kwocie 14 mln euro (18 mln euro w I kw. 2020 r.), przy FFO na akcję w wysokości 0,03 euro
 • EPRA NAV wyniosła 1.123 mln euro na dzień 31 marca 2021 r., przy EPRA NAV na akcję w wysokości 2,31 euro (10,77 zł)
 • Dobre wskaźniki finansowe:
  • Wskaźnik zadłużenia netto do wartości nieruchomości (LTV) na poziomie 45,5% (45% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
  • Średnia ważona stopa procentowa na historycznie niskim poziomie 2,3% (2,3% na dzień 31 grudnia 2020 r.)
 • Wysoka płynność przy środkach pieniężnych i ich ekwiwalentach w wysokości 254 mln euro na dzień 31 marca 2021 r.
 • Emisja zielonych obligacji na kwotę 54 mln euro w marcu 2021 r. (nadsubskrypcja o 25%)

AKTUALIZACJA PORTFOLIO (I KW. 2021 R.)

 • POWIERZCHNIA BIUROWA: WIĘKSZA AKTYWNOŚĆ NIŻ W 2020 R.
  • Zawarto umowy najmu na niemal 40 tys. m kw. powierzchni. Dominowały przedłużenia kontraktów:
  • Wskaźnik wynajęcia utrzymany się na wysokim poziomie 90% na dzień 31 marca 2021 r. (90% w grudniu 2020 r.)
  • W II kw. 2020 r. zainwestowano 212 mln euro w biurowce w Budapeszcie o długim średnim ważonym niewygasłym okresie najmu. Budynki są w pełni wynajęte przez renomowanych najemców i zwiększą przychody z najmu o 11,8 mln euro rocznie
 • POWIERZCHNIA HANDLOWA: WPŁYW COVID-19 NADAL WIDOCZNY W WYNIKACH ZA I KW. 2021 R. WSZYSTKIE OBIEKTY HANDLOWE DZIAŁAJĄ
  • Ograniczenia w działalności wprowadzone w Polsce, Bułgarii i Serbii przyczyniły się do spadku marży brutto o 2,4 mln euro w I kw. 2021 r.
  • 100% powierzchni GLA w obiektach handlowych może obecnie prowadzić sprzedaż
  • Sieci handlowe otwierają nowe placówki w centrach handlowych
  • Wskaźnik wynajęcia wzrósł do 96% na dzień 31 marca 2021 r.

„Pierwszy kwartał tego roku był bardzo intensywny. Jak wszystkie firmy na całym świecie, skupiliśmy się na walce ze skutkami pandemii COVID-19. W porównaniu z 2020 r., nastroje są bardziej pozytywne. Nasza aktywność w segmencie wynajmu powierzchni biurowej znacznie wzrosła – z 70 tys. m kw. w trakcie 2020 r., do prawie 40 tys. m kw. tylko w pierwszym kwartale 2021 r. Zawarliśmy również kilka dużych umów najmu i towarzyszyliśmy naszym najemcom w otwarciach nowych sklepów. Kontynuowaliśmy także realizację naszych planów dotyczących przejęć: zainwestowaliśmy 212 mln euro w obiekty budynki biurowe klasy A w Budapeszcie, nabywając Vaci Green D, Ericsson Headquarters i Siemens Evosoft Headquarters. Budynki są w pełni wynajęte renomowanym najemcom i znacznie zwiększą nasz roczny dochód operacyjny netto (NOI). Nabyte obiekty uzupełniają i rozszerzają nasz portfel ekologicznych biurowców znajdujących się w Europie Środkowo-Wschodniej i stanowią element naszej strategii zakładającej większą koncentrację na działalności w Polsce i Budapeszcie. Transakcje zostały sfinansowane środkami własnymi, finansowaniem bankowym i zielonymi obligacjami wyemitowanymi na przełomie 2020 i 2021 r.” – skomentował Yovav Carmi, Prezes Zarządu GTC.

„Poza pozyskiwaniem nowych obiektów, przygotowywaliśmy GTC do zmiany struktury finansowania i przejścia z pojedynczych kredytów bankowych przeznaczonych na poszczególne inwestycje na finansowanie obligacjami niezabezpieczonymi. Chcielibyśmy wykorzystać płynny rynek obligacji do zapewnienia firmie bardziej elastycznych i łatwiejszych w zastosowaniu instrumentu finansowego, podobnie do innych podmiotów działających w regionie, które w ostatnim czasie z powodzeniem korzystały z rynku euroobligacji. Naszym celem jest emisja euroobligacji jeszcze przed wakacjami” – powiedział Ariel Ferstman, dyrektor finansowy i członek Zarządu GTC.

Globe Trade Centre S.A.

ul. KOR 45A, 02-146 Warszawa NIP: 527-00-25-113 T: +48 22 16 60 700 www.gtc.com.pl

Kraje GTC Bułgaria Chorwacja Polska Rumunia Serbia Węgry

Do pobrania Logo GTC

© 2022 Globe Trade Centre made by Esencja Studio